Ви є тут

Вплив генотипу та умов року на успадкування продуктивної кущистості за гібридизації різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої

В умовах дослідного поля навчально-виробничого центру Білоцерківського НАУ у контрастні за гідротермічними умовами 2018– 2020 рр. досліджували особливості успадкування продуктивної кущистості в F 1, отриманих схрещуванням різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої. У роки досліджень продуктивна кущистість підібраних батьківських форм для гібридизації мала значну диференціацію – 1,1–2,2 шт. стебл/рослину. Максимальну середню за сортами продуктивну кущистість (1,7 шт. стебл/рослину) сорти формували у 2020 р., а в 2018–2019 рр. показник був на рівні 1,5 шт. стебл/рослину. Дослідження свідчать, що продуктивна кущистість пшениці м’якої озимої є генетично контрольованою ознакою і значно піддається впливу умов року. Більшість отриманих гібридів у 2018–2020 рр. за продуктивною кущистістю (2,3–7,6 шт. стебл/рослину) значно перевищували вихідні форми. Максимальний за F1 показник (4,7 шт. стебл/рослину) формувався у 2019 р. В умовах 2018 р. продуктивна кущистість становила 4,1 шт. стебл/рослину. Мінімальну продуктивну кущистість 2,8 шт. стебл/рослину гібриди формували у 2020 р. Отримані результати свідчать, що продуктивна кущистість F1 залежить від компонентів до гібридизації та умов року. Позитивний гіпотетичний та істинний гетерозис упродовж трьох років визначено у 34 і 32 з 36 комбінацій схрещування відповідно. Стабільно високим гіпотетичним (307,7–105,4 %) та істинним (278,6–100,0 %) гетерозисом, упродовж трьох років, характеризувалися Білоцерківська напівкарликова / Золотоколоса, Білоцерківська напівкарликова / Чорнява, Білоцерківська напівкарликова / Відрада, Золотоколоса / Чорнява, Золотоколоса / Відрада. Дослідженнями встановлено, що найбільш поширеним типом успадкування продуктивної кущистості у 2018–2020 рр. є позитивне наддомінування, яке спостерігалося у 95,1 % гібридів. Водночас показники ступеня фенотипового домінування продуктивної кущистості в роки досліджень обумовлені підібраними компонентами гібридизації та умовами року. Отримані експериментальні дані свідчать, що використання в схрещуваннях різних за скоростиглістю батьківських форм пшениці м’якої озимої дало змогу виділити гібриди, які в контрастні за гідротермічними умовами роки формували стабільно високий прояв продуктивної кущистості.
Ключові слова: пшениця м’яка озима, батьківські форми, гібриди, продуктивна кущистість, гіпотетичний та істинний гетерозис, ступінь фенотипового домінування, тип успадкування.
 
Посилання: 
1. Creation of high-yielding winter wheat varieties with high yield and grain quality suitable for irrigated conditions / Egamov I.U. et al. International journal of modern agriculture. 2021. Vol. 10(2). Р. 2491–2506.
2. Mineral composition and baking value of the winter wheat grain under varied environmental and agronomic conditions / Jaskulska I. et al. J. Chem. 2018. No 1. P. 1–7. DOI: 10.1155/2018/5013825
3. Line by tester combining ability analysis for earliness and yield traits in bread wheat (Triticum aestivum L.) / Din K. et al. Japs: Journal of animal & plant sciences. 2021. No 31(2). DOI: 10.36899/ JAPS.2021.2.0242
4. Gilliham M., Able J., Roy S. Translating know ledge about abiotic stress tolerance to breeding programmers. Plant Journal. 2017. Vol. 90, Issue 5. P. 898–917. DOI: 10.1111/tpj.13456.
5. Бойчук І.В. Обґрунтування підбору сортів пшениці озимої для умов південного степу України. Topical issues of the development of modern science: The 7th International scientifc and practical conference. Sofa, Bulgaria: ACCENT. 2020. P. 151–161.
6. Литвиненко М.А. Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці. Насінництво. 2010. № 6. С. 1–6.
7. Harkness C., Semenov M., Areal F. Adverse weather conditions for UK wheat production under climate change. Agricultural and Forest Meteorology. 2020. 1078622. P. 282–283. DOI: 10.1016/j. agrformet.2019.107862
8. Домарацький Є.О. Подолання впливу стресових явищ під час вирощування пшениці озимої за умов глобальних кліматичних змін. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної освіти та науки: зб. тез міжнародної наук.-практич. конф. за участю ФАО. Київ, 2018. С. 227–232.
9. Estimation of grain productivity and biochemical indicators of the winter bread wheat varieties depending on the forecrop / Nekrasova О. et al. In E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 273. P. 01027.
10. Хоменко Л.О., Сандецька Н.В. Джерела комплексної стійкості пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у селекції на адаптивність. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. No 14(3). Р. 270–276. DOI: 10.21498/2518-1017.14.3.2018.145289.
11. The choice of suitable conditions for wheat genetic transformation / Klčová L. et al. Agriculture (Polnohospodárstvo). 2019. No 65(1). Р. 30–36. DOI: 10.2478/agri-2019-0003
12. Heritability of valuable economic traits in the hybrid generations of bread wheat / Juraev D.T. et al. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. Р. 2008–2019.
13. Lozinskyi M.V. Inheritance and grain weight transgressive variability per plant in hybrid winter wheat (T. aestivum L.), obtained from the hybridization of various ecotypes. Агробіологія. 2016. No 1. Р. 22–28.
14. Бакуменко О.М., Власенко В.А. Гетерозис та успадкування маси 1000 насінин в F1 пшениці м’якої озимої (triticum aestivum L.). Journal of native and alien plant studies. 2015. No 11. С. 67–73. DOI: 10.37555/.11.2015.190866
15. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Лозінський М.В. Принципи підбору пар для гібридизації в селекції озимої пшениці T. aestivum L. на адаптивність до умов довкілля. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. № 16. С. 92–96.
16. Shcherbakova Y.U. Inheritance of economically valuable characteristics in inter various hybrids of wheat in soft winter under forest steppe. Norwegian journal of development of the international science. 2021. Vol. 55(2). Р. 16–20.
17. Triticale breeding improvement by the intraspecifc and remote hybridization / Diordiieva I. et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. No 10(4). Р. 67–71. DOI: 10.15421/2020_169.
18. Assessment of genetic variability and heritability for grain yield and its associated traits in F 2 populations of bread wheat (Triticum aestivum L.) / Sootaher J.K. et al. Pure and applied biology. 2020. No 9(1). Р. 36–45.
19. Sabit Z., Yadav D.B., Rai D.P.K. Genetic variability, correlation and path analysis for yield and its components in F5 generation of bread wheat (T. aestivum L.). J. Pharm. Phytochem. 2017. No 6(4). Р. 680–687.
20. Hama-Amin T.N., Towfq S.I. Estimation of some genetic parameters using line × tester analysis of common wheat (T. aestivum L.). Appl. Ecol. Environ. Res. 2019. No 17(4). Р. 9735–9752.
21. Fertility recovery of wheat male sterility controlled by Ms2 using CRISPR/Cas9 / Tang H. et al. Plant Biotechnology Journal. 2021. No 19(2). 224 p.
22. Носатовский А.И. Пшеница. Москва: Колос, 1965. 568 с.
23. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Озима пшениця. Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. 216 с.
24. Лозінський М.В. Загальна та продуктивна кущистість пшениці м’якої озимої та їх вплив на формування кількості зерен і маси зерна з рослини. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів. Біла Церква, 2013. 18 с.
25. Productivity of soft winter wheat sort depending on terms length of sowing and weather in springsummer period / Korkhova M. et al. Agrobiology. 2018. № 1. Р. 5–10.
26. Новак Ж.М., Коцюба С.П., Макарчук М.О. Висота рослин та кількість продуктивних стебел гібридних популяцій F3 пшениці твердої ярої. Селекційно-генетична наука і освіта: матеріали Х міжнар. наук. конф. Умань, 2021. С. 164–167.
27 Бурденюк-Тарасевич Л.А., Лозінський М.В., Дубова О.А. Кущистість пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження та її зв'язок з елементами продуктивності. Агробіологія. 2013 № 10. С. 142–147.
28. Волкодав В.В. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: заг. част. Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень. Київ: Алефа. 2003. Вип. 1. Ч. 3. 106 с.
29. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат. 1985. 352 с.
30. Matzinger D.F., Mannand T.J., Cockerham C.C. Diallel cross in Nicotiana tabacum. Crop Science. 1962. No 2. P. 238–286.
31. Fonseca S., Patterson F.L. Hybrid vigor in a seven parent diallel cross in common winter wheat (Triticum aestivum L.). Crop Science. 1968. No 1. P. 85–88.
32. Grifng B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques. Genetics. 1950. No 35. P. 303–321.
33. Beil G.M., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal. 1965. 39. 3.
34. Лозінський М.В., Устинова Г.Л. Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за фенотиповою і генотиповою мінливістю продуктивної кущистості. Current issues, achievements and prospects of Science and education: the XII international science conference. Athens, Greece. May 03-05, 2021. P. 18–20.
35. Лозінський М.В., Бурденюк-Тарасевич Л.А. Вплив гідротермічних умов на формування продуктивної кущистості T. aestivum L. озимої за гібридизації різних екотипів. Сучасні проблеми ведення сільського господарства та підготовки фахівців аграрного профілю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Біла Церква, 2018. С. 17–18.
36. Khomenko S., Fedorenko M., Chugunkova T. Inheritance of yield components and heterosis in spring durum wheat hybrids (Triticum durum Desf.). Cytol Genet. 2021. Vol. 55. No 4. Р. 309–316. DOI: 10.3103/ S0095452721040058
37. Лозінський М.В. Успадкування і трансгресивна мінливість загальної і продуктивної кущистості внутрішньовидових гібридів пшениці озимої. Агробіологія. 2015. № 2. С. 53–56.
38. Association between grain yield, grain quality and morpho-physiological traits along ten cycles of recurrent selection in bread wheat (Triticum aestivum L.) / Maich R.H. et al. Cereal Res. Com. 2017. No 45(1). Р. 146–153.
39. Inheritance of ear productivity elements in hybrids of F 1 Triticum aestivum L., created with the participation of varieties of carriers of wheat-rye translocations 1AL. 1RS and 1BL. 1RS / Dubovyk N.S. et al. Plant varieties studying and protection. 2019. № 15(1). Р. 5–12.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lozinskiy_2022-1-95-106.pdf521.23 КБ