Редакційна політика і етика

 
В своїй діяльності редакція збірника наукових праць «Агробіологія» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв. Крім того, редакційна політика  збірника наукових праць «Агробіологія» керується  Етичним кодексом університетської спільноти Білоцерківського національного аграрного університету та Положенням про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті. Редакція збірника наукових праць вважає важливим, щоб усі, хто бере участь у створені збірника наукових праць, – автори, рецензенти і редактори  дотримувалися високих стандартів відносно етики публікацій.
 
Редакційна політика збірника наукових праць заснована на принципах об’єктивності і неупередженості з відбору статей з метою їх публікації і висуває високі вимоги до якості наукових досліджень та обов’язкового рецензування рукописів.
 
У збірнику наукових праць «Агробіологія» не можуть бути опубліковані матеріали, які вже раніше публікувалися в інших наукових збірниках.
 
Приймаючи до публікації наукові статті, редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних уподобань, громадянства, соціального статусу або політичних уподобань авторів.
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
 
Кожна стаття, яка приймається редакцією, обов'язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
 
При наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедуру внутрішньоредакційної обробки: наукове, літературне, художньо-технічне редагування і верстка згідно редакційних стандартів. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.
 
Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам і тематиці збірника. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
 
 
Етичні обов’язки авторів
 
Автори повинні дотримуватися високих стандартів щодо етики публікації, підтримувати зв'язок з редактором, видавцем і співавторами. Автори повинні утримуватися від спотворення результатів досліджень, які можуть підірвати довіру до наукового видання.
 
Відправляючи рукопис в збірник наукових праць, кожен автор підтверджує, що рукопис відповідає найвищим етичним стандартам з боку автора і співавторів.
 
Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, а також за дотримання принципів академічної доброчесності.
 
Представлені  у рукописі результати проведених досліджень мають бути достовірними. Фальсифікація або вибіркове представлення даних з метою підробки висновків є неприйнятними.
 
Автори повинні гарантувати, що результати досліджень, викладені в рукописі, є оригінальними. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела.
 
Надмірні запозичення, а також плагіат, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними.
 
Авторами має визнаватися вклад всіх осіб, які вплинули на хід дослідження. У статті повинні бути наведені посилання на всі праці, які використовувалися в процесі дослідження.
 
Всі дослідники, які зробили істотний внесок у структуру рукопису, повинні бути вказані як співавтори. Інших дослідників, які брали участь у певних аспектах дослідження, слід назвати у розділі Подяки.
 
Автори не мають право подавати до редакції рукопис або будь-які його частини, які були спрямовані в інші видання (наукові або ненаукові) або знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, які вже опубліковані в виданнях.
 
Для забезпечення об'єктивності  і  прозорості автори повинні включати інформацію про джерела фінансування, потенційні конфлікти інтересів (фінансові або нефінансові), інформовану згоду, якщо в дослідженні беруть участь люди.
  
Якщо автором виявлено  істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію.
 
Редакція залишає за собою право відхиляти статті, в яких етичні аспекти викликають сумнів, спираючись на рекомендації Committee on Publication Ethics (COPE).
 
 
Етичні обов’язки редакторів і редакції
 
Редакція збірника наукових праць повинна постійно працювати над покращенням журналу.
 
Головний редактор приймає рішення про публікацію представлених рукописів, керуючись політикою збірника наукових праць, достовірністю поданих результатів, науковою новизною та практичною значимістю, заключенням рецензентів. 
 
Головний редактор не повинен мати власних інтересів щодо рукописів, які він приймає або відхиляє.
 
Головний редактор, редакція та члени редакційної колегії повинні забезпечувати конфіденційність всіх отриманих рукописів і їх змісту, крім авторів, рецензентів, інших співробітників редакції та видавця. 
 
Головний редактор та співробітники редакції мають забезпечувати конфіденційність інформації, щодо рецензентів. У випадку залучення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх.
 
Жоден з членів редакційної колегії не може використовувати непубліковані матеріали, отримані з представлених до розгляду рукописів,  в особистих цілях або передавати третім особам без письмового дозволу авторів.
 
Редакція збірника спирається на сучасні положення про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Він має право здійснювати прийняття рішень за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.
 
Головний редактор повинен відхилити роботу, якщо є підстави вважати, що рукопис, поданий до друку, є плагіатом або виник конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв’язків з будь-яким з авторів, що мають відношення до рукописів. Головний редактор повинен вимагати від усіх учасників процесу рецензування розкривати відповідні конкуруючі інтереси.
 
Головний редактор та редакція не повинні залишати без відповіді претензії щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації повинні вживатись всі заходи щодо відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.
 
Головний редактор може попросити автора (ів) відповісти на претензії або вимагати розслідування установи або інших відповідних органів, якщо відповідь автора(ів) є незадовільною.
 
 
Етичні обов’язки рецензентів
 
Рецензент здійснює об’єктивне оцінювання якості поданого рукопису та визначення її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. Рецензент повинен бути неупередженим.
 
Експертна оцінка націлена на допомогу автору у покращенні якості статті, а головному редактору – для прийняття рішення про публікацію.
 
Якщо рецензент, на його думку, не володіє достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не зможе своєчасно надати рецензію на статтю, він має сповістити головного редактора і відмовитися від рецензування.
 
Рецензентом не може бути співавтор представленої на рецензію статті, науковий керівник здобувача наукового ступеня або співробітник підрозділу, в якому працює автор.
 
Рецензенти повинні зберігати конфіденційність рукописів і інформації, що вони містять. Рецензенти не повинні публічно обговорювати роботи авторів і їх ідеї до публікації рукопису. Рецензенти не повинні зберігати рукописи для особистого використання.
 
Рецензенти повинні оперативно реагувати на запити про рецензування і представляти рецензії в оговорений час. Зауваження рецензентів повинні бути конструктивними, аргументованими й ввічливими.
 
Рецензент повинен надавати об’єктивний висновок щодо достатності цитування вже наявних літературних джерел з цієї тематики.
 
У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату чи фальсифікації даних він має обов’язково повідомити редакційну колегію.
 
Рецензент не повинен приймати до розгляду рукопис, якщо він не може надати об’єктивну оцінку рукопису у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, зумовленою конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами.
 
 
Політика відкритого доступу
 
Збірник наукових праць «Агробіологія» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.
 
 
Авторські права
 
Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.