Автору

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті, які не повинні бути стислими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії).

2. Загальний обсяг статті повинен становити 7–13 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

3. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

4. Стаття має бути структурована за такими елементами і в такому порядку:

– УДК;

– ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, місце роботи (англійською мовою – вказувати тільки ту частину назви організації, що стосується до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації; обов’язково вказати поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор), особистий e-mail автора, назва статті, анотація, ключові слова;

анотація українською мовою (не менше 1500 знаків);

ключові слова українською мовою (6–12 слів);

(ВСЕ окремими блоками українською, російською та англійською мовами);

– постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

– аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

– мета статті (має узгоджуватися з анотацією);

матеріал і методика дослідження;

– основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

– висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією);

список літератури має включати не менше 30 джерел за останні 5 років, із них не менше 15 джерел авторів далекого зарубіжжя;

список літератури (references).

Зразок references:

Книга

Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI, 440 p.

Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow, GEOTAR-Media, pp. 60-79.

 Стаття з друкованого журналу

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.

Стаття з електронного журналу

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття зі збірника наукових праць

Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental’noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal’-kompozit” [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], no. 593, pp. 125-130.

Матеріали конференцій

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).

Дисертаціяавтореферат дисертації

Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 272 p.

ГОСТ

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch’iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p.

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

анотація російською мовою (не менше 1500 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова;

– анотація англійською мовою (abstract) має бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз, обсягом не менше двох сторінок (5000 знаків), має містити назву статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прізвища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу.

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.

5. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті.

6. Список літератури подається мовою оригіналу, оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах.  Методичні рекомендації.


Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015


Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел


Транслітерація онлайн


 

ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ

МЕТАДАНІ кожного автора на трьох мовах – англійській, українській та російській:

– прізвище, ім’я, по-батькові повністю;

– вчений ступінь і вчене звання;

– місце роботи та посада;

– адреса електронної пошти;

– ключові щодо наукових інтересів.

Важливо: назва файла зі статтею – прізвища авторів; назва файла з МЕТАДАНИМИ – прізвища авторів зі словом "метадані"; в темі листа обов'язково вказувати прізвища авторів.