Редакційна колегія

 

Редакційна колегія:

Головний редактор – Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Заступник головного редактора – Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Відповідальний за випуск – Примак І.Д., д-р с.-г. наук, професор, завкафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, Білоцерківський НАУ

Відповідальний секретар – Судика Н.В., завідувач РВвідділу, Білоцерківський НАУ.

 

Члени редколегії:

Вахній С.П., д-р с.-г. наук, доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківський НАУ;

Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор, директор ННІ рослинництва та ґрунтознавства, НУБіП;

Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства, Білоцерківський НАУ;

Стадник А.П., д-р с.-г. наук, професор, завкафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин, академік Лісівничої академії наук України, Білоцерківський НАУ; Лавров В.В., д-р с.-г. наук, професор, завкафедри прикладної екології, Білоцерківський НАУ;

Лавров В.В., д-р с.-г. наук, професор, завкафедри прикладної екології, Білоцерківський НАУ;

Черняк В.М., д-р біол. наук, професор, завкафедри садово-паркового господарства, Білоцерківський НАУ;

Іващенко О. О., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; 

Литвиненко М.А., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, Заслужений працівник сільського господарства України, заввідділу селекції і насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса;

Стасьєв Г.Я., д-р біол. наук, професор кафедри ґрунтознавства та екології ґрунтів, Національний аграрний університет Молдови, м. Кишинів;

Pierre Bazile, Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts;

Nataliya Tkachenko-Love, Ph.D (University of Warwick, UK); 

Roy Browne, Phd (Agronomy), Lecturer in Agriculture, Writtle University College, UK, Essex;

Шмирова О.В., канд. пед. наук, доцент, завкафедри іноземних мов, Білоцерківський НАУ.