Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І УДОБРЕННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Висвітлений вплив чотирьох систем основного обробітку грунту і чотирьох систем удобрення на зміну продуктивності агрофітоценозів польової спеціалізованої зернопросапної сівозміни. Встановлено, що продуктивність сівозміни істотно не відрізняється за полицевого, диференційованого і мілкого обробітків. Плоскорізне розпушування суттєво зменшує її.

Для досягнення ресурсно забезпеченої, економічно та енергетично обґрунтованої продуктивності 1 га ріллі 4 т зерна, 8 т сухої речовини, 7 т кормових одиниць, 0,45 т перетравного протеїну основної і побічної продукції сільськогосподарських рослин господарствам Правобережного Лісостепу України в умовах нестійкого зволоження в польовій спеціалізованій п’ятипільній зернопросапній сівозміні з 100 % насиченням зерновими, зернобобовими і круп’яними культурами як основний обробіток ґрунту рекомендується застосовувати чергування дискування бороною БДВ-3 з оранкою плугом ПЛН-3-35 один раз у 5 років із внесенням на 1 га ріллі 8 т гною + N58P80K80 кг/га мінеральних добрив.

Ключові слова: обробіток, удобрення, культура, сівозміна, урожайність, продуктивність, ефективність.

 

Посилання: 

 

1. Танчик С.П. Наукові основи систем землеробства: монографія / С.П. Танчик, О.А. Цюк, Л.В. Центило. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. – 314 с.

2. Шикула М.К. Концепція біологічного землеробства на чорноземних грунтах / М.К. Шикула // Науковий вісник НАУ. – 2005. – № 81. – С. 262–278.

3. Основний обробіток грунту – важливий елемент технологій вирощування цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур / Л.А. Барштейн, В.М. Якименко, І.С. Шкаредний та ін. // Система землеробства у буряківництві. – К.: Аграрна наука, 1997. – С. 57-73.

4. Панченко О.Б. Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку грунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 «Загальне землеробство» / О.Б. Панченко. – К., 2016. – 22 с.

5. Коломієць М.В. Оптимізація обробітку грунтів Лісостепу: наукові і практичні аспекти / М.В. Коломієць // Вісник аграрної науки. 1998. – № 1. – С. 12-26.

6. Малієнко А.М. Соціально-економічні передумови формування агротехнологій в землеробстві України / А.М. Малієнко. – К.: УААН, 2001. – C. 25-27.

7. Цюк А.А. Оценка и экологическая эффективность систем земледелия / А.А. Цюк // Сахарна свекла. – 2013. – №6. – С. 25-27.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_panchenko_2_2016.pdf (154)354.68 КБ