Ви є тут

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І УДОБРЕННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Висвітлений вплив чотирьох систем основного обробітку грунту і чотирьох систем удобрення на зміну актуальної і потенційної забур’яненості агрофітоценозів та продуктивності спеціалізованої польової зернопросапної п’ятипільної сівозміни. Встановлено, що найбільш ефективною системою механічного основного обробітку грунту в контролюванні потенційної забур’яненості є тривала мілка, яка передбачає зяблеву оранку на 25-27 см під кукурудзу (вноситься гній), а під решту культур сівозміни – дискування на 10-12 см важкими дисковими боронами.

За тривалого полицевого обробітку насіння бур'янів розподіляється порівняно рівномірно по всьому орному шарі грунту, а за безполицевого – локалізується у верхньому шарі. Найнижча ефективність регулювання сегетальних бур’янів в агрофітоценозах сівозміни спостерігається за безполицевого обробітку.

Ключові слова: обробіток, удобрення, бур’яни, грунт, агрофітоценоз, продуктивність. 

Посилання: 

1. Танчик С.П. Наукові основи систем землеробства: монографія / С.П. Танчик, О.А. Цюк, Л.В. Центило. – Вінниця: ТОВ ”Нілан – ЛТД”, 2015. – 314 с.

2. Кунак В.Д. Засміченість ґрунту насінням бур’янів у зоні східного Лісостепу України / В.Д. Кунак, А.М. Соколо-Попівський, І.В. Шам // Проблеми бур’янів і шляхи зниження забур’янення орних земель: матеріали 4-ої наук.-теорет. конф., 3-4 березня 2004 р. – К.: Колобіг, 2004. – С. 107-115.

3. Мальцев Т.С. Вопросы земледелия / Т.С. Мальцев. – М.: Колос, 1971. – 391 с.

4. Кант Г. Земледелие без плуга / Г. Кант. – М.: Колос, 1980. – 160 с.

5. Малієнко А.М. Соціально-економічні передумови формування агротехнологій в землеробстві України / А.М. Малієнко. – К.: УААН, 2001. – С. 25-27.

6. Мартынович Н.Н. Минимальная обработка почвы и действие её на урожай / Н.Н. Мартынович, И.П. Бугаев // Сахарная свекла. – 1981. – №3. – С. 29–31.

7. Круть В.М. До питання застосування безполицевого обробітку ґрунту під зернові культури / В.М. Круть, С.П. Танчик // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2002. – Вип. 47. – С. 13–18.

8. Танчик С.П. Обработка почвы и засоренность посевов / С.П. Танчик, А.А. Цюк // Защита и карантин растений. – 2013. – № 10. – С. 19-21.

9. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку грунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 “Загальне землеробство“ / М.В. Шевченко. – Дніпропетровськ, 2015. – 41 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_1_2016.pdf399.94 КБ