Ви є тут

Визначення ефективного способу стерилізації рослинних експлантів лайма Citrus aurantifolia та сортів лимона Citrus lemon для введення в культуру in vitro

Цитрусові рослини, які вирощують у горщику, користуються незмінним попитом, однак розмноження таких рослин потребує використання зимової теплиці та декількох добре розвинених маточних рослин для отримання садивного матеріалу. Використання мікроклонального розмноження дає змогу прискорити отримання насіннєвого матеріалу, однак вимагає детального розроблення методики культивування in vitro. Метою досліджень було вивчення ефективності стерилізаційних речовин і способів стерилізації на вихід життєздатних мікропагонів рослин лайма (Citrus aurantifolia) та сортів лимона Мейєра та Ювілейний та їх ріст у культурі in vitro. Дослідження проводили на базі міжкафедральної біотехнологічної лабораторії агробіотехнологічного факультету БНАУ. Вихідним матеріалом використовували мікропагони з рослин лайма (Citrus aurantifolia) та сортів лимона (Citrus lemon) Мейєра та Ювілейний. Об’єкти дослідження обрано за різнорідністю генотипів, типом розвитку та сортовими особливостями. Особливістю культури in vitro є можливість використання для розмноження різних частин рослин. У дослідженнях використано мікропагони з брунькою. Для знешкодження екзогенної бактеріальної та грибкової мікрофлори використовували 70 % розчин етанолу С2Н5ОН, гіпохлорит натрію 5 %, 15 % розчин пероксиду водню Н2О2, сулеми (0,1) та відмивали в стерильній воді (один раз у 5–10 хв) за кількома схемами. Установлено вплив різних режимів стерилізації для отримання стерильних експлантів та введення в культуру рослин експлантів виду лайма Citrus aurantifolia та сортів лимона Мейєра і Ювілейний. Виявлено, що використання ступеневої стерилізації з використанням 2,5 % розчину гіпохлориту натрію дає високий відсоток стерильного життєздатного матеріалу – 27,7 %, що суттєво більше за інші варіанти досліду.

Ключові слова: мікропагони, лайм, стерильний матеріал, мікророзмноження, стерилізація, пероксид водню, життєздатність експлантів.

 

Посилання: 
1. Самарина Л.С., Коломиец Т.М. Особенности микроразмножения C. limon в условиях in vitro. Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии: материалы IX молодежной научной конференции. Москва, 2009. ВНИИ СБ С. 25–26.
2. Горшков В.М., Самарина Л.С., Коломиец Т.М. Экологические и биологические особенности основных видов рода Citrus для промышленного возделывания. Субтропическое и южное садоводство России. 2009. Т. 2. С. 250–255.
3. Самарина Л.С., Коломиец Т.М. Регенерация лимона in vitro из стеблевых почек и нуцеллярных зародышей. Научное обеспечение АПК: сб. тез. IV науч.-практ. конф. молодых ученых. Краснодар, 2010. С. 220–222.
4. Самарина Л.С., Коломиец Т.М., Налбантова Н.С. Микроклональное размножение цитрусовых культур и их подвоев. Научное обеспечение АПК: сб. тез. VI науч.-практ. конф. молодых ученых. Краснодар, 2012. С. 51–53.
5. Кушнір Г.П., Сарнацька В.В. Мікроклональне розмноження рослин, теорія і практика. К.: Наук. думка, 2005. 270 с.
6. Подгаєцький А.А., Мацкевич В.В., Подгаєцький А.А. Особливості мікроклонального розмноження видів рослин: монографія. Біла Церква: БНАУ, 2018. 209 с.
7. Бутенко Р.Г. Биотехнологии на основе культивируемых in vitro клеток растений. Аграрная наука. 1993. № 4. С. 25–27.
8. Лейке Г., Лабес Р., Эртель К. Использование культуры тканей и органов в селекции растений и производстве посадочного материала. Петерсдорф. М.: Колос, 1980. 77 с.
9. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. К.: Логос, 2005. 730 с.
10. Murashige T., Skoog F. Arevised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Phys. Pia. 1962. 15, No 3. P. 473–497.
11. Біотехнологія рослин: навч. посіб. / Мельничук М.Д. та ін. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. 216 с.
12. Murashige T. Plant propagation through tissue cultures. Annu. Rev. Plant Physiol. 1974. Vol. 25. P. 135–166.
13. Исследование эффективности антибиотиков и стерилизаторов нового поколения для подавления бактериальной и грибной контаминации среды и эксплантов / Л.Л. Бунцевич и др. Плодоводство и виноградарство Юга России. 2012. № 16.
14. Бунцевич Л.Л., Костюк М.А., Палецкая Е.Н. Совершенствование системы производства высококачественного безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур. Разработки, формирующие современный облик садоводства: монография. Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ. 2011. С. 254–275.
15. Гранда Х.Р.К. Микроклональное размножение хризантем. Изв. ТСХА. 2009. № 1. С. 145–148.
16. Челяев Д.Н. Регенерационный потенциал элитных форм малины в культуре in vitro: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. Брянск, 2012. 22 с.
17. Pu-nyarani Kshctrimayum, Sharma G. Jitendra Micropropagacion Costus speciosus (Koen.) Sm. using nodal segment culture. Not. sci. biol. 2010. № 1. P. 58–62.
18. Response of in vitro strawberry to antibiotics / Y.H. Qin et al. Plant Growth Regulation. 2011. Vol. 65. № 1. P. 183–193.
19. High efficiency in vitro plant regeneration from epicotyl explants of Ponkan Man-darin (Citrus reticulata Blanco) / Zeng Lihui et al. In Vitro Cell and Dev. Biol. Plant. 2009. Vol. 45, № 5. P. 559–564.
20. Zou Ying-Ning. Micropropagation of Chinese Plum (Prunus salicina Lindl.) Using Mature Stem Segments. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. Vol. 38(3). P. 214–218. URL: https://doi.org/10.15835/nbha3834614, 2010. Vol. 38, № 3. P. 214–218.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon shoh_2_2020.pdf911.37 КБ