Ви є тут

ТРАНСФОРМАЦІЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ҐРУНТУ ТА БАЛАНС КАЛЬЦІЮ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ

Розглянуто питання впливу мінеральних добрив і сумісного їх застосування з дефекатом на зміну кислотно-основних показників чорнозему опідзоленого важкосуглинкового. Показано, що внесення одних лише мінеральних добрив сприяє підкисленню чорнозему опідзоленого, зменшенню вмісту кальцію та магнію, суми увібраних основ та зниженню ступеня насичення ґрунту на основи. Обмінна кислотність варіантів без застосування дефекату, лише на фоні мінеральних добрив становить від 5,1 до 5,3 од рН, гідролітична кислотність 3,25–3,68 смоль/кг, вміст обмінного кальцію та магнію зменшився до 19,3–20,9 і 2,20–2,36 смоль/кг відповідно, сума увібраних основ знизилась до 22,3–24,3 смоль/кг, а ступінь насичення ґрунту на основи до 86–88 %. Внесення дефекату сумісно з різними дозами мінеральних добрив значно покращувало кислотно-основні показники ґрунту, відбувалось усунення надлишкової кислотності, відповідно рНсол 5,3–6,2 од рН, вміст обмінного кальцію на четвертий рік дії дефекату збільшився до 22,1–24,7 мг/кг залежно від варіанта удобрення, одночасно зросли показники суми увібраних основ до 25,5–28,3 смоль/кг. Розрахунки балансу кальцію в короткоротаційній польовій сівозміні за умови внесення мінеральних добрив на тлі дії різних доз дефекату від 4,5 до 13,5 т/га показали, що у варіантах досліду з внесенням лише мінеральних добрив складається різко від’ємний баланс кальцію. Внесення різних доз мінеральних добрив на тлі дії від половинної до півтори дози дефекату сприяє тому, що баланс кальцію формується додатним. Встановлено, що внесений кальцій з дозою дефекату 4 т/га у поєднанні з високими дозами мінеральних добрив за чотири роки більше ніж на половину витрачається, тоді як за одинарної дози його внесення (9 т/га) запасів кальцію може вистачити ще на одну ротацію чотирипільної сівозміни.

Ключові слова: чорнозем опідзолений, мінеральні добрива, дефекат, вапнування, кислотно-основні показники, баланс кальцію.

 

 

Посилання: 

1. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2014. №1. С. 8–12.

2. Прокопчук І. В., Надточій П. П. Вплив вапнування на фоні тривалого застосування добрив на азотний режим чорнозему опідзоленого в ланках польової сівозміни: збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. 2003. Вип. 57. С. 97–102 .

3. Господаренко Г. М. Система застосування добрив. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 332  с.

4. Сортовая реакция яровой пшеницы на известкование при различных уровнях азотного питания / Литвинович А. В. и др. Агрохимия. 2017. №5. С. 78–85.

5. Лукманов А. А., Миннуллин Р. М. Известкование кислых почв в Республике Татарстан местными известковыми удобрениями. Агрохимический Вестник. 2017. № 5. Т. 5. С. 37–41.

6. Мазур Г. А.,  Ткаченко М. А., Шкляр В. М. Вплив вапнування за різних систем удобрення в сівозміні на баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті. Вісник аграрної науки. 2016. № 10. С. 5–11.

7. Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацкрковна Н. С., Костащук М. В. Оптимізація фізико-хімічних властивостей чорнозему типового вилугованого слабокислого при застосуванні дефекату, отриманого за новою технологією. Цукрові буряки. 2017. №1. С. 11–13.

8. Биккинина Л. М.-Х., Ломако Е. И., Алиев Ш. А., Ильясов М. М. Эффективность местной доломитовой муки различного гранулометрического состава в условиях ресурсосберегающих технологий. Достижения науки и техники АПК. 2014. №3. С. 20–22.

9. Long-term effect of lime application on the chemical composition of soil organic carbon in acid soils varying in texture and liming history / Wang X. et al. Biology and Fertility of Soils. 2016. Vol. 52. P. 295–306.

10. Baldock J. A., Hawke B., Sanderman J., Macdonald L.M. Predicting contents of carbon and its component fractions in Australian soils from diffuse reflectance mid-infrared spectra. Soil Res 2013. no. 51. Р. 577–595.

11. Factors affecting the measurement of soil pH buffer capacity: approaches to optimize the methods / Wang X. et al. Eur J Soil Sci. 2015. no. 66. P. 53–64.

12. Прокопчук І. В. Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04. Харків, 2003. 20 с.

13. Nang Seng Aye, Peter W. G. Sale, Caixian Tang. The impact of long-term liming on soil organic carbon and aggregate stability in low-input acid soils. Biology and Fertility of Soils. 2016. Vol. 52. P. 697–709.

14. Paradelo R., Virto I., Chenu C. Net effect of liming on soil organic carbon stocks: a review. Agric Ecosyst Environ. 2015. no. 202. P. 98–107.

15. Organic anion-to-acid ratio influences pH change of soils differing in initial pH / Rukshana F. et al. J Soils Sediments. 2014. no. 14. P. 407–414.

17. Haddad S. A., Tabatabai M. A. Loynachan T. E. Effects of liming and selected heavy metals on ammonium release in waterlogged agricultural soils. Biology and Fertility of Soils 2017. Vol. 53. Issue 2. P. 153–158.

18. Pools and solubility of soil phosphorus as affected by liming in long-term agricultural field experiments / Simons-son M. et al. Geoderma. 2018. Vol. 315. P. 208–219.

19. Ломако Е. И., Алиев Ш. А. Известкование почв Республики Татарстан. Казань, 2004. 271 с.

20. Мазур Г. А. Відтворення і регулювання родючості легких грунтів: монографія. Київ: Аграрна наука, 2008. 308 с.

21. Господаренко Г. М., Трус О. М., Прокопчук І. В. Умови збереження вмісту гумусу в грунті польової сівозміни. Біологічні системи. 2012. Т. 4, Вип. 1. С. 31–34.

22. Господаренко Г. Н., Прокопчук И. В. Cодержание гумуса в черноземе оподзоленном после длительного применения удобрений в полевом севообороте. Почвоведение и агрохимия. 2015. № 2 (55). С. 102–107.

23. Трус О. М., Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. 228 с.

24. Господаренко Г. М. Агрохімія. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 570  с.

25. Прокопчук І. В. Хімічний склад сучасних атмосферних опадів. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених присвяченої 110-річчю з дня народження М. М. Шкварука. Умань, 2008. С. 50–51.

26. Прокопчук І. В. Баланс кальцію в чорноземі опідзоленому після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні: збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. 2002. Вип. 54. С. 41–48.

27. Окороков В. В. Вынос двухвалентных катионов при сельскохозяйственном использовании кислых почв. Сборник докладов Всероссийского научно-практической конференции «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия – основа оптимизации агроландшафтов». Курск, 14–16 сентября 2016. С. 205–213.

28. Потери обменных катионов и подкисление почв при длительном применении удобрений. В сб.: Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии / Шильников И. А. и др. Москва, 2013. С. 351–386.

29. Long-Term Effects of Forest Liming on Soil, Soil Leachate, and Foliage Chemistry in Northern Pennsylvania / Long R. P. et al. Soil Science Society of America Journal Abstract – Forest, Range & Wildland Soils. 2015. Vol. 79. №4. P. 1223–1236.

30. Paradelo R., Virto I., Chenu C. Net effect of liming on soil organic carbon stocks: A review. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2015. Vol. 202. P. 98–107.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gospodarenko-prokopchuk-agro-1-2018-144-150.pdf (25)230.55 КБ