Ви є тут

Польова схожість насіння і виживаність рослин сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) залежно від ширини міжрядь та норми висіву

Враховуючи важливе значення польової схожості насіння та збереженості рослин для їх росту та розвитку, рівня врожайності та якості продукції, актуальним є встановлення залежності цих показників від агрозаходів, які визначають рівень конкуренції в агрофітоценозах. Проведені дослідження мали на меті визначення впливу різних варіантів поєднання ширини міжрядь і норми висіву на польову схожість насіння та збереженість рослин сафлору красильного. Дослідження проводили у 2019–2020 рр. на полях ТОВ «Каяри» Чугуївського району Харківської області. У трифакторному досліді вивчали два сорти сафлору красильного – Лагідний і Добриня, три варіанти міжрядь – 15, 30 і 45 см і п’ять норми висіву – 240, 270, 300, 330 і 360 тис. шт./га. Значні розбіжності за основними метеорологічними показниками у роки досліджень дали змогу повніше визначити вплив ширини міжрядь та норми висіву на польову схожість насіння та виживаність рослин сафлору. Норми висіву насіння в досліджуваному діапазоні – від 240 до 360 тис. шт./га не мали істотного впливу на зміну польової схожості насіння обох сортів сафлору. Заразом було відмічено тенденцію збільшення цього показника за умови підвищення норми висіву насіння. Зокрема, у середньому за сортами та шириною міжрядь, з підвищенням норми висіву від 240 до 360 тис. шт./га польова схожість насіння сафлору зростала на 1,1 % – з 80,2 до 81,3 %. Збереженість рослин сафлору обох сортів істотно зменшувалася з підвищенням норми висіву насіння від 330 до 360 тис. шт./га. У діапазоні норми висіву насіння від 240 до 330 тис. шт./га відмічалася лише статистично не значуща тенденція зниження цього показника. Істотної різниці між показниками збереженості рослин сафлору на варіантах із міжряддями 15 і 30 см не було. Це свідчить про те, що за цих варіантів ширини міжрядь зміна конкуренції між рослинами за впливу норми висіву в досліджуваному діапазоні не призводить до істотного зниження показників збереженості рослин.

Ключові слова: сафлор красильний, сорт, ширина міжрядь, норма висіву, збереженість рослин, польова схожість насіння.

 

Посилання: 
1. Адамень Ф.Ф., Рудік О.Л., Прошина І.О. Вплив ширини міжряддя та норми висіву на продуктивність та економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах Півдня України: науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2014. № 20. С. 151–157.
2. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Показники якості олії нетрадиційних жировмісних культур залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 66. С. 65–68.
3. Хоміна В.Я. Агротехнічні аспекти вирощування сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в умовах південної частини Лісостепу Західного. Техніка і технології АПК. 2013. № 49. С. 30–32.
4. Андриюк А.В. Внедрение сафлора красильного в производственные посевы Курганской области. Пища. Экология. Качество: труды XIII Международной научно-практической конференции. Красноярский государственный аграрный университет. Красноярск, 2016. С. 64–69.
5. Алієва О.Ю. Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сортів сафлору в залежності від догляду за посівами на безгербіцидному та гербіцидному фонах. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2020. № 29. С. 103–106. DOI: https://doi. org/10.36710/ioc-2020-29-10
6. Safower (Carthamus tinctorius L.) yield as affected by nitrogen fertilization and different water regimes / Reginaldo Ferreira Santos et al. Acta Agronomica. 2018. № 67(2). P. 264–269. DOI: http://dx.doi.org/10.15446/acag. v67n2.60896
7. Агроекологічне обґрунтування вирощування сафлору красильного в зоні сухого степу / Лазер П.Н. та ін. Таврійський науковий вісник. Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво. 2014. № 81. С. 67–72.
8. Emongor V. Safower (Carthamus tinctorius L.) the underutilized and neglected crop: A review. Asian J. Plant Sci. 2010. № 9. P. 299–306. DOI: https://doi.org/10.3923/ ajps.2010.299.306
9. Sirel Z., Aytac Z. Relationship between the seed yield and some agronomic characteristics of safower (Carthamus tinctorius L.) under semi-arid conditions. Turk. J. Field Crops 2016, Vol. 21 (1). P. 29–35. DOI: https://doi.org/10.17557/ tjfc.50988
10. Солоненко С.В. Схожість та виживаність рослин сафлору красильного залежно від досліджуваних факторів. Таврійський наук. вісник. Землеробство, рослинництво, овочівництво, баштанництво. 2020. № 101. С. 105–110.
11. Федорчук М.І., Філіпов Є.Г. Методичні рекомендації з використання інформаційних технологій при оптимізації технології вирощування сафлору красильного на поливних землях півдня України. Херсон: Колос, 2014. 5 с.
12. Єрмаков А.С., Поляков О.І. Продуктивність сафлору в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2014. № 20. С. 158–162.
13. Адамень Ф.Ф., Рудік О.Л., Прошина І.О. Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках посіву и нормах висіву в умовах Півдня України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Рослинництво, селекція, насінництво, плодоовочівництво. Харків, 2012. № 2. С. 3–8
14. Мажаев Н.И. Продуктивность сафлора в зависимости от способа посева и нормы высева в условиях Саратовского Заволжья: автореферат дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01. Саратов, 2014. С. 8–9.
15. Инновационные приемы формирования высокопродуктивных агроценозов сафлора в Саратовском Заволжье / Мажаев Н.И. и др. Инновации и инвестиции. 2014. № 7. С. 19–22.
16. Еськова О.В., Еськов С.В. Влияние нормы высева на полевую всхожесть семян сафлора красильного в условиях предгорного Крыма. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Сільськогосподарські науки. 2013. Вип. 154. С. 87–90.
17. Андриюк А.В. Выживаемость растений сафлора как показатель урожайности. Аграрный вестник Урала. 2014. № 7 (125). С. 6–9.
18. Продуктивність сафлору красильного залежно від агрозаходів та погодних чинників при його вирощування в умовах півдня України / Адамень Ф.Ф. та ін. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. 2013. Вип. 60. С. 21–23.
19. Толмачёв В.В. Сроки, способы и нормы посева сафлора красильного на каштановых почвах Волгоградского Заволжья: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук: 06.01.01. Волгоград. 2011. 20 с.
20. Ismail Özasik, Mehmet Demir Kaya, Engin Gökhan Kulan. The Optimum Plant Density for Vigorous Seed Production in Safower. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology. 2019. 7(2). P. 301–305. DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i2.301–305.2275
21. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon rogkov_1_2021.pdf570.87 КБ