Ви є тут

Підсумки інвентаризації дендрофлори та оцінка стану насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Томилівський»

Проведено ландшафтну оцінку та встановлено інтегральну цінність насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Томилівський». Відповідно до інтегральної оцінки насадження І і ІІІ виділів парку віднесені до категорії особливо цінних, а ІІ і IV виділів – до категорії обмежено цінних, що пояснюється наявністю дещо більшої кількості дерев заселених омелою, сухостійних і суховершинних, а також поширенням самосіву інвазійних видів. Ландшафт парку відповідає першій стадії рекреаційної дигресії, оскільки площа доріг, доріжок і майданчиків займає менше 5 % його території. Висока сумарна рекреаційна оцінка парку-пам’ятки “Томилівський” дозволяє віднести його до найвищого першого класу за показником рекреації. Таксономічний склад парку-пам’ятки представлений 76 видами. Встановлено, що до відділу Pinophyta належать 8 видів, що об’єднані в один клас, один підклас, два порядки, дві родини та 5 родів. До відділу Magnoliophyta належать 64 види, 2 гібриди, 2 культивари, які об’єднані у 47 родів, 22 родини, 19 порядків, 6 підкласів і 1 клас. У результаті інвентаризації встановлено, що на сьогодні на території парку-пам’ятки «Томилівський» знаходяться 2446 деревних рослин, з яких 596 дерева, 1843 кущі, а 7 рослин мають життєву форму дерево-кущ. Середній вік зелених насаджень на території парку становить приблизно 60–70 років. Перші дерева були висаджені у 1940 році. Серед дерев найбільш поширені Robinia pseudoacacia L. – 96 шт., Ulmus capriofolia L. – 72, Tilia platyphylos Scop. – 56, Celtis occidentalis L. – 38, Corylus colurna L. – 37, Acer platanoides L. – 36 шт., що загалом становить 56 % від загальної кількості дерев виявлених на території парку. Видаленню підлягають 77 екземплярів сухостійних та суховершинних дерев, що всихають і втратили декоративність. Санітарної обрізки потребують 87 дерев, що становить 14,5 % від загальної кількості дерев у парку. Основними причинами погіршення санітарного стану дерев у складі насаджень парку-пам’ятки є заселення Viscum album L.; зміна кліматичних умов, зокрема, зменшення кількості опадів та зменшення запасів вологи в ґрунті, що призвело до випадання з насаджень Betula pendula, Juglans cinerea L.; надмірна загущеність дерев та конкуренція між ними за світло, вологу та елементи мінерального живлення, що впливає на їх ослаблення та ураження шкідниками (Picea abies (L.) H. Karst., Buxus sempervirens L.).

Ключові слова: ландшафтний аналіз, інтегральна оцінка, стадії дигресії, таксономічний склад, довговічність, санітарний стан, інтродуценти, інвазійні види, рекреаційна цінність.

 

Посилання: 
tegrating living infrastructure, climate conditioning and urban forestry in Canberra. Australia. Sustainable Earth. 2020. Vol. 3. No 10. DOI: 10.1186/s42055-020- 00032-3
2. Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Видове багатство дендрофлори та естетичне оцінювання фітоценозів парку смт Магдалинівка. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. № 30(1). С. 25–32.
3. Boreiko V.E. The esthetic of ancient trees. Humanitarian Ecological Journal. 2010. No 2. P. 37–38.
4. Bruns Pflancen: Catalog of garden plants 2018–2019. 2018. 1207 p.
5. Вітюк І.В. Методика формування садово-паркових об’єктів. URL: http://inmad.vntu. edu.ua/portal/static/BC76F672-A170-4F81-B0DEB37C89817B0E.pdf
6. Гатальська Н.В. Методика визначення дендрологічної цінності та рівня збереженості ландшафтних об'єктів на прикладі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва на території Центральнопридніпровської височинної області. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.6. С. 36–43.
7. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 240 с.
8. Дендрофлора України: дикорослі і культивовані дерева та кущі. Покритонасінні / за ред. М.А. Кохна. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. Ч. 1. 448 с.
9. Дендрофлора України: дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні / за ред. М.А. Кохна, Н.М. Трофименко. Київ: Вид-во «Фітосоціоцентр», 2005. Ч. 2. 716 с.
10. Державні Будівельні Норми України Б.2.2- 5:2011. Благоустрій територій. Київ: Укрбудінформ, 2012. 44 с.
11. Державні Будівельні Норми України Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802
12. Про природно-заповідний фонд України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2456-12#Text/
13. Frantzeskaki N., Bush J. Governance of nature-based solutions through intermediaries for urban transitions A case study from Melbourne, Astralia. Urban Forestry & Urban Greening. 2021. Vol. 64. P. 127–262.
14. Nature-based solutions for urban climate change adaptation: linking science, policy, and practice communities for evidence-based decision-making' / N. Frantzeskaki et al. BioScience. 2019. Vol. 69 (6). P. 455–466.
15. Examining the policy needs for implementing nature-based solutions in cities: Findings from townwide transdisciplinary experiences in Glasgow (UK), Genk (Belgium) and PoznaD (Poland) / N. Frantzeskaki et al. Land Use Policy. 2020. Vol. 96. P. 1–22. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104688.
16. Інструкція з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України: затверджена наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України. № 226 від 24.12.2001. Київ, 2001.
17 с. 17. Іщук Л.П. До проблеми збереження вікових тополь. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Лісівництво та декоративне садівництво. 2015. Вип. 229. С. 250–259.
18. Іщук Л.П., Діденко І.П., Іщук Г.П., Миронюк Т.М. Перспективи використання аборигенної флори у сталих ландшафтах урбанізованих просторів України. Грааль науки. 2022. № 12. С. 242–249.
19. Ishchuk L., Ishchuk H. Principles of Permaculture in landscape design. Ethnobotanical traditions in agronomy, pharmacy and garden design: рroceedings of the Sixth International Scientific Conference, dedicated to the Year of Indomitability of Ukraine. Uman, 2023. P. 128–136.
20. Іщук Л.П., Іщук Г.П. Перспективи використання аборигенної флори в озелененні урбанізованих просторів. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали міжнародної наукової конференції. Біла Церква, 2021. С. 38–40.
21. Cities are hotspots for threatened species / C. Ives et al. Global Ecology and Biogeography. 2016. Vol. 25 (1). P. 117–126.
22. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Київ: Вища шк., 2003. 199 с.
23. Кілінська К.Й., Скутар Т., Лопушняк Л., Паламар Д. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області – об’єкти рекреаційного природокористування. Географія та туризм. 2013. Вип. 25. С. 138–151.
24. Building biodiversity into the urban fabric: A case study in applying Biodiversity Sensitive Urban Design (BSUD) / H. Kirk et al. Urban Forestry & Urban Greening. 2021. Vol. 62. P. 1–14. DOI: 10.1016/j. ufug.2021.127176.
25. Клименко Ю.О. Використання класифікації садово-паркових ландшафтів Л.І. Рубцова в проектній робіт (на прикладі частини центральної зони паку «Феофанія» у Києві). Наукові доповіді НУБіП. 2010. № 4(20). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2010-4/10kyapfp.pdf
26. Клюєва І.В. Ландшафтний дизайн. Харків: Веста, 2010. 160 с.
27. Коваленко С.В. Благоустрій міст та населених пунктів: інформаційно-аналітичний збірник. Київ: Мін-во будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. 80 с.
28. Косаревська Р.О. Засади реставраційно-відновних робіт пам’яток садово-паркового мистецтва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. Вип. 35. С. 35–45.
29. Кузнєцов С.І., Кліменко Ю.О. Біологічні та фітомеліоративні засади паркознавства і ландшафтного дизайну. Науковий вісник НЛТУ України. 2003. Вип. 13.5. С. 317–320.
30. Макаренко М.Б., Кириллова Ю.Г. Сучасні особливості розвитку національних природних парків України. Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Науково-практичної Інтернетконференції. Київ, 2017. С. 284–287.
31. Масальський В.П., Кузнєцов С.І. Аборигенна дендрофлора покритонасінних – основа паркобудування в Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 8. С. 14–18. DOI: 10.15421/40280802
32. McDonald R., Beatley T., Elmqvist T. The green soul of the concrete jungle: the urban century, the urban psychological penalty, and the role of nature. Sustainable Earth. 2018. Vol. 1. No 3. DOI: 10.1186/ s42055-018-0002-5.
33. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом. Державна служба заповідної справи Мінекоресурсів України, Науковий центр заповідної справи Мінекоресурсів України. Київ, 2003. 43 с.
34. Немерцалов В.В., Коломійчук В.П., Васільєва Т.В. Сучасний стан дендрофлори парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк інституту ім. В.П. Фiлатова». Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2021. Т. 26. (№1 (48) 21. С. 55–70. DOI: 10.18524/2077-1746.2021.1(48).232845
35. Cities should respond to the biodiversity extinction crisis / C. Oke et al. Urban Sustainability. 2021. Vol. 1. No 11. DOI: 10.1038/s42949-020- 00010-w.
36. Олексійченко Н.О., Підховна С.М. Ретроспективний аналіз формування парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. № 5. С. 17-21.
37. The global urban tree inventory: a database of the diverse tree flora that inhabits the worlds cities / A. Ossola et al. Global Ecology and Biogeography. 2020. Vol. 29. P. 1907–1914.
38. Small vegetated patches greatly reduce urban surface temperature during a summer heatwave in Adelaide / A. Ossola et al. Landscape and Urban Planning. Australia, 2021. Vol. 209. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2021.104046.
39. Парнікоза І.Ю. Вікові дерева на заплаві Дніпра в межах м. Києва. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/sci/kyiv/islands/nature.html.
40. Píšová S., Tokarieva O., Sendonin S. The experience of preserving ancient trees in Vienna, Austria. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science. 2023. Vol. 14(2). URL: https://forestscience.com.ua/en/journals/tom-14-2-2023/dosvid-zbyeryezhy...
41. Решетюк О.В. Перспективи використання парків природно-заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Т. 27. № 10. С. 42–50.
42. Роговський С. В. Аналіз складу і стану дендрофлори парку с. Крюківщина КиєвоСвятошинського району Київської області. Агробіологія. 2018. № 2. С. 79–89.
43. Роговський С.В. Сучасні проблеми створення і утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Науковий вісник. НЛТУ України. 2019, Т. 29. №1. С. 9–16. DOI: 10.15421/40290101
44. Роговський С.В., Кушнір А.І. Організація ландшафтних рубок у старовинних парках та ботанічних садах України. Науковий вісник НАУ. 2006. № 96. С. 292–299.
45. Роговський С.В., Масальський В.П. Дендрофлора сучасного парку та її роль у формуванні сакрально-меморіального ландшафту. Науковий вісник. НЛТУ України. 2023. Т. 33. № 2. С. 14–24.
46. Роговський С.В., Олешко О.Г., Струтинська Ю.В., Колотніцька А.В. Сучасні проблеми інвентаризації рослин у міських насадженнях і досвід їх вирішення. Науковий вісник НЛТУ України. 2021. Т. 31. № 5. С. 60–66. DOI: 10.36930/40310509
47. Ronnblom E. Pielegnacja Ogrodu: praktyczne porady na caly rok wiosna-lato-jeseien-zima. Krakow: Wydawnictwo REA-SJ, 2019. 272 p. 48. Рубцов Л.І. Дерева і кущі в ландшафтній архітектурі: довідник. Київ: Наукова думка, 1977. 272 с.
49. Санітарні правила в лісах України: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756). Київ, 2016. 22 с.
50. Соснова Н.С. Садибні парки ХІХ століття – уособлення ландшафтної культури краю в минулому. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.9. С. 8287.
51. Cтрілець Р. Міндовкілля затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів. URL: https://mepr.gov.ua/mindovkillya-zatverdylo-perelik-chuzhoridnyh-vydiv-d...
52. Сударікова Ю. Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України. Київ: Наш формат, 2013. 336 с.
53. Conservation of urban biodiversity: a national summary of local actions. Report prepared by the Clean Air and Urban Landscapes Hub / C. Threlfall et al. Melborn, 2019. 49 p.
54. United Nations Environment Programme. Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Nairobi, 2021. URL: https://www.unep.org/ resources/making-peace-nature/.
55. Оптимізація сучасного стану парку с. Іванівка Уманського району та проект його реконструкції / В.П. Шлапак та ін. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Вип. 28.6. С. 47–51.
56. Шульга В. Використання пам’яток садовопаркового мистецтва як об’єктів екологічного туризму (на прикладі Сумської обл.). Вісник Львівського університету. 2010. Вип. 38. С. 371–378.
57. Царик Л., Позняк І. Раціональне природокористування і охорона природи. Наукові записки. 2016. № 1. С. 263–270.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon rohovskiy-1-2023.pdf717.28 КБ