Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Проаналізовано підходи до організації бази практичної підготовки фахівців садово-паркового господарства у БНАУ в структурних підрозділах університету з відповідним кадровим, матеріальним і науково-технічним потенціалом. Досліджено особливості територіальної організації та наявну матеріальну базу біостаціонару БНАУ, а також шляхи формування у студентів широкого кола практичних умінь в процесі проходження практик. Проведена інвентаризація колекційного фонду культурної дендрофлори і декоративних трав’янистих рослин. Формування практичних навичок вирощування, розмноження і використання декоративних рослин в садово-паркових композиціях здійснюється на базі колекції з 122 видів, 8 гібридів та 60 декоративних форм деревних рослин. Хвойні представлені родами: Thuja L., Chamaecyparis Spach., Juniperus L., Platycladus Spach., Taxus  L., Picea Dietr.,  Abies Miller, Pseudotsuga Carr. Найбільше видове різноманіття має колекція родів покритонасінних деревних рослин Cotoneaster Medik., Magnolia L., Spiraea L., Salix L., Populus L. Практична підготовка із засвоєння асортименту квітниково-декоративних рослин і створення квітників здійснюється з використанням фонду декоративних трав’янистих рослин, який об’єднує 754 таксони. Найчисельнішою є колекція Callistephus chinensis (L.) Neеs, яка включає 130 культиварів вітчизняної і зарубіжної селекції. Відзначено, що якісний зміст практичної підготовки на базі біостаціонару забезпечується широким профілем його діяльності, функціональним зонуванням території, чисельним колекційним фондом культурної дендрофлори і декоративних трав’янистих рослин. Набуті практичні уміння майбутніх фахівців є визначальними для підготовки конкурентоспроможних фахівців галузі садово-паркового господарства.

Ключові слова: практична підготовка, садово-паркове господарство, біостаціонар, колекція, декоративні рослини.

Посилання: 
 1. Левон Ф.М. Створення зелених насаджень в умовах урбанізованого середовища: вимоги, лімітуючі чинники, шляхи оптимізації. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2003. №13 (5). С. 157–162.
 2. Косенко І.С., Шлапак В.П. Садово-паркова освіта та проблеми підготовки фахівців. Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства. Одеса, 2006. С. 530–531.
 3. Олешко О.Г. Біостаціонар БНАУ як навчальна, наукова і виробнича база з підготовки студентів напряму "Лісове і садово-паркове господарство". Агробіологія. 2012. № 8. С. 9–13.
 4. Кохна М.А., Кузнецова С.І. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: довідник. Київ: Вища школа, 2001. 207 с.
 5.  Кохна М.А. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина І. Довідник. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. 448 с.
 6.  Кохна М.А., Трофименко Н.М. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина ІІ. Довідник. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 716 с.
 7. Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. Определитель высших растений Украины. Киев: Фитосоциоцентр, 1987. 548 с.
 8. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Ленинград: Наука, 1987. 439 с.
 9. The Plant List, 2013, Version 1.1. International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne. Australia, 2012. 240 p. URL: http://www.theplantlist.org
 10. Кучерявий В.П., Дудин Р.Б., Ковальчук А.П. Дерева, чагарники, ліани в ландшафтній архітектурі:  монографія. Львів: Світ, 2004. 137 с. 
 11. Гревцова А.Т., Казанская Н.А. Кизильники в Украине. Киев: Нива, 1997. 192 с.
 12. Коршук Т.П., Палагеча Р.М.  Магнолії (Magnolia L.): монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. 207 с.
 13. Черняк В.М., Левандовська С.М. Біостаціонар Білоцерківського національного аграрного університету: словник-довідник. Тернопіль: Тайп, 2018. 76 с.
 14. Музичук Г.М. Концепція вдосконалення квітникового оформлення населених місць України та практичні рекомендації щодо поліпшення вуличних ландшафтів. Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: матер. Міжн. наук. конф., присвяченої 35-річчю Ботанічному саду Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова. Одеса: Вид-во ЛАТСТАР, 2002. Ч. II. С. 46–51.
 15. Левандовська С.М., Черняк В.М., Олешко О.Г. Підсумки інтродукції культиварів Callistephus chinensis (L.) Nees в Білоцерківському НАУ. Науковий вісник НЛТУ України.  2017. Вип. 27(4). С. 44–47.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon masalskiy-agro-1-2018-225-232.pdf244.48 КБ