Ви є тут

INHERITANCE AND GRAIN WEIGHT TRANSGRESSIVE VARIABILITY PER PLANT IN HYBRID WINTER WHEAT (T. AESTIVUM L.), OBTAINED FROM THE HYBRIDIZATION OF VARIOUS ECOTYPES

Висвітлено особливості успадкування маси зерна з рослини у гібридів F1 пшениці м’якої озимої. Встановлено, що успадкування маси зерна з рослини гібридами першого покоління в переважній більшості комбінацій проходило за типом позитивного наддомінування. Ступінь фенотипового домінування (hр) становив 1,4-64,0. Істинний гетерозис за масою зерна з рослини спостерігався у дев’яти з десяти гібридів F1 з показником 41,1-68,9 %. Частота позитивних трансгресивних рекомбінантів за масою зерна з рослини у гібридів F2, отриманих від схрещування степового екотипу з лісостеповим становила 36,0-80,2 %. У гібридних популяцій, отриманих від схрещування віддалених еколого-географічних форм, найбільша кількість позитивних трансгресій спостерігалась в популяціях Гайтун / Олеся і Гайтун / Білоцерківська напівкарликова – 68,8 і 57,1 % відповідно.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, маса зерна з рослини, екотипи, комбінації схрещування, гібриди, успадкування, гетерозис, ступінь домінування, ступінь і частота трансгресій.

Посилання: 

1. За маркерними ознаками. Оцінювання стійких сортів озимої м’якої пшениці проти шкідників / Трибель С.О., Стругун О.О., Гетьман М.В., Топчій Т.В. // Насінництво. – 2010. – № 10. – С. 4-8.

2. Бурденюк-Тарасевич Л. Пшеница. Глубина генетического потенциала / Л. Бурденюк-Тарасевич // Зерно. – 2010. – № 4 (48). – С. 49-51.

3. Колюча Г.С. Природні і штучні види пшениці та амфідиплоїди як джерело генетичного різноманіття при створенні вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці / Г.С. Колюча, В.Т. Колючий // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла. – Миронівна, 2009. – Вип. 9. – С. 25-32.

4. Орлюк А.П. Генетика пшениці з основами селекції: [Монографія] / А.П. Орлюк. – Херсон: Айлант, 2012. – 436 с.

5. Власенко В.А. Оцінка адаптивності сортів пшениці озимої за врожайністю та висотою рослин / В.А. Власенко, Л.А. Коломієць, Г.С. Басанець // Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 лютого 2008 року, м. Біла Церква / Білоцерківський ДАУ. – Біла Церква, 2008. – С. 16.

6. Васильківський С.П. Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці: автореф. дис…д-ра с.-г. наук / С.П. Васильківський. – Одеса, 1999. – 35 с.

7. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Принципи підбору пар для гібридизації в селекції озимої пшениці T. aestivum L. на адаптивність до умов довкілля / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, М.В. Лозінський // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / Національна академія наук України, АН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015. – Т.16. – С. 92-96.

8. Лукьяненко П.П. Гибридизация отдаленных эколого-географических форм озимой пшеницы / П.П. Лукьяненко // С.-х. биология. – М., 1968. – № 1. – С. 3-11.

9. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбиногенез, агробиоценоз / А.А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 588 с.

10. Синская Є.Н. Экологическая система селекции кормовых культур / Є.Н. Синская. – Л.: ВИР, 1933. – 44 с.

11. Лисничук Г.Н. Характер генотипической корреляции урожая зерна озимой пшеницы с элементами его структуры / Г.Н. Лисничук // Селекция и семеноводство. – М.: Колос, 1985. – № 4. – С. 16-17.

12. Адаптивная селекция. Теория и технология на современном этапе / [П.П. Литун, В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, В.П. Коломацкая]. – Харьков, 2007. – 263 с.

13. Вавилов Н.И. Избранные сочинения / Н.И. Вавилов. – М.: Колос, 1966. – 460 с.

14. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: Заг. част. // Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюл. / Гол. ред. В.В. Волкодав. – К.: Алефа, 2003. – Вип.1, ч. 3. – 106 с.

15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

16. Beil C.M. Inheritance of guantitative characters in grain sog hum / C.M. Beil, P.E. Atkins // Jowa J. Sci., 1965. – Vol. 39. – № 3. – P. 345–358.

17. Воскресенская Г.С. Трансгрессия признаков Brassica и методика количественного учета этого явления / Г.С. Воскресенская, В.И. Шпота // Доклады ВАСХНИЛ. – М., 1967. – № 7. – С. 18-20.

18. Орлюк А.П. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы / А.П. Орлюк, В.В. Базалий. – Херсон, 1998. – 274 с.

19. Даскалев Хр. Гетерозис при доматите / Хр. Даскалев, М. Иорданом, А. Огнянова. – София: Българська академия на науките, 1967. – 179 с.

20. Аналіз успадкування деяких кількісних ознак гороху посівного / Мамалига В.С., Кондратенко М.І., Бугайов В.Д., Янчук В.І. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / НАН України, НААН України, НАМН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Логос, 2013. – С. 214-219.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lozinskiy_1_2016.pdf390.78 КБ