Ви є тут

Дендроценоз внутрішнього двору головного корпусу Білоцерківського національного аграрного університету: різноманіття, вікова структура та життєвий стан

Наведено результати таксономічного оцінювання, фітосанітарного моніторингу та загального стану дендроценозу внутрішнього двору головного корпусу БНАУ. Встановлено, що вікова структура насаджень від 10 до 80 років, де вік 60 років, становить 12 %. Найчисельнішою є група деревних рослин від 41 до 50 років (33 % від загальної кількості дерев), кущів – 16–20 років (6 %). Структуру дендроценозу внутрішнього двору формують види деревних рослин, частка їх участі становить 5,8–15 % від загальної кількості дерев: Aesculus hippocastanum L. (15 %), Acer platanoides (9,2 %), Catalpa bignonioides Walt. (7,5 %), Populus tremula L. (6,7 %), Juglans cinerea L. (6,7 %), Ulmus glabra Huds. (6,7 %), Tilia platyphyllos Scop. (5,8 %). За життєвими формами рослин дендроценоз представлений деревами (81,7 %) та кущами (18,3 %). У результаті таксономічного оцінювання дендроценозу встановили що 120 екземплярів дерево-кущових рослин представлені 27 видами, які об’єднані у 23 роди 17 родин 12 порядків 2 відділів. За кількістю екземплярів, якими представлені родини, їх можна ранжувати наступним чином: Sapindaceae Juss. > Juglandaceae DC. ex Perleb > Malvaceae Juss. > Bignoniaceae Juss. > Ulmaceae Mirb. > Salicaceae Mirb. > Oleaceae Hoffmanns. & Link > Anacardiaceae R. Br. > Fabaceae Juss. > Adoxaceae E. Mey. > Paeoniaceae Raf. За видовим різноманіттям переважає відділ Magnoliophyta, який представлений 24 видами із 20 родів 16 родин 11 порядків. Індекс стану дендроценозу становить 75 %, що характеризує ослаблений стан деревостану внутрішного двору головного корпусу БНАУ. Найкращий життєвий стан демонструють 46 % дерев, а саме Picea abies L., Pinus sylvestris L., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Fraxinus excelsior L., Styphnolobium japonicum L., Carpinus betulus L., Rhus typhina L., Acer negundo L., Tilia cordata Mill. Під дією різних біотичних та абіотичних чинників 26 % дерево-кущових рослин знаходяться в ослабленому стані, 17 % – сильно ослабленому, 11 % – всохли.

Ключові слова: дендроценоз, дерево-кущова рослинність, вид, рід, родина, життєвий стан.

 

Посилання: 
1. Бухарина И.Л., Журавлева А.Н., Болышова О.Г. Городские насаждения: экологический аспект. Ижевск: Удмурский университет, 2012. 206 с.
2. Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. Москва: Наука, 1974. 124 с.
3. Кучерявий В.П. Фітомеліорація: навч. посіб. Львів: Світ, 2003. 540 с.
4. Николаевский В.С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации: монография. Пушкино: ВНИИЛМ, 2002. 220 с.
5. Екологічний потенціал наземних екосистем / М.А. Голубець та ін. Львів: Поллі, 2003. 180 с.
6. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с.
7. Трансформаційні процеси в лісопаркових і паркових насадженнях урбанізованих екосистем Заходу України / Геник Я.В. та ін. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2017. Вип. 27 (10). С. 9–15.
8. Каспрук О.І. Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.01. Львів, 2003. 18 с.
9. Mansor M., Said I., Mohamad I. Experiential contacts with green infrastructure’s diversity and well-being of urban community. Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2012. 49. Р. 257–267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 2012. 07.024.
10. Kuo F.E. Parks and Other Green Environments: Essential Components of a Healthy Human Habitat. Belmont: National Recreation and Park Association, 2010. 48 p.
11. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: учеб. пособие для вузов. Москва: Агропромиздат, 1990. 239 с.
12. Ерохина В.И., Жеребцова Г.П., Вольфтруб Т.И. Озеленение населенных мест: справочник. Москва: Стройиздат, 1987. 432 с.
13. Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України: наказ Держбуду України від 24.12.2001 р. № 226. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02
14. Теодоронський В.С., Баговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры: учебное пособие. Москва: МГУЛ, 2003. 330 с.
15. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Голонасінні: довідник / М.А. Кохно та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 207 с.
16. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні: довідник. ч.1. / М.А. Кохно та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. 451 с.
17. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінні: довідник. ч.2. / М.А. Кохно та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 716 с.
18. Каталог різновидів, культиварів та форм деревних та кущових рослин, ч.І Голонасінні (Полісся, Лісостеп, Карпати України ) / С.І. Кузнецов та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. 35 с.
19. Каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч. III. Красиво квітучі дерева та кущі (Полісся та Лісостеп України) / Н.М Трофименко та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. 24 с.
20. Каталог видів, різновидів, форм та культиварів паркоутворюючих деревних рослин. Покритонасінні (Полісся, Лісостеп та Карпати України) / Л.І. Пархоменко та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. Ч. IV. 24 с.
21. Інфекційні хвороби деревних порід: посібник для студентів вищих навчальних закладів агрономічного факультету за напрямом підготовки лісове та садово-паркове господарства / А.Б. Марченко, В.С. Хахула. Біла Церква, 2014. 160 с.
22. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular Plants of Ukraine: A nomenclatural Checklist. Kyiv, 1999. 345 p.
23. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений (Жизненные формы покрытосеменных и хвойных). Просвещение, 1962. 378 с.
24. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк С.С., Оляницька Л.Г. Географія рослин з основами ботаніки: навч. посібник. Київ: Вища школа, 1991. 255 с.
25. Алексеев В.А. Диагностика повреждений деревьев и древостоев при атмосферном загрязнении и оценка их жизненного состояния. Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. Л.: Наука, 1990. С. 38–53.
26. Генеральний план м. Біла Церква Київської області. Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради Київської області. ДП «НДПІ Містобудування» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. Київ: ДП «НДПІ Містобудування», 2016. 50 с.
27. Комплексний атлас Київської області / О.В. Онищак та ін. Київ: ДНВП «Картографія», 2009. 80 с.
28. Физико-географическое районирование Украинской ССР / под общ. ред. В.П. Попова. Киев: Изд-во Киев. ун-та. 1968. 684 с.
29. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій. Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60, № 1. С. 6–17.
30. Білявський С. Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. 2012. Т. 30. С. 11–13.
31. Білявський С.М. Структурні особливості урбанофлори Білої Церкви (Київська область). Синантропізація рослинного покриву України. ІІІ Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 26–27 верес. 2019 р.): зб. наук. ст. Київ: Наш формат, 2019. С. 10–15.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon marchenko_1_2021.pdf3.56 МБ