Ви є тут

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

Біологічна активність є одним із показників родючості ґрунту, яка виявляє закономірності у процесах перетворення органічної речовини та визначає інтенсивність біохімічної діяльності ґрунтових мікроорганізмів. Дослідження спрямовані на вивчення впливу тривалого (45 років) застосування різних доз добрив та систем удобрення у польовій сівозміні на інтенсивність виділення вуглекислого газу, целюлозолітичну активність та нітрифікаційну здатність ґрунту. Дослідження проводили у тривалому стаціонарному досліді, основою якого є 10-пільна сівозміна. Добрива вносили за мінеральної (N45P45K45; N90P90K90; N135P135K135), органічної (Гній 9 т; 13,5 т; 18 т) та органо-мінеральної (Гній 4,5 т + N22P34K18; Гній 9 т + N45P68K36; Гній 13,5 т + N68P101K54) систем удобрення. Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений важкосуглинковий.

За результатами проведених досліджень встановлено, що за тривалого застосування органо-мінеральної системи удобрення в польовій сівозміні забезпечувалася найбільша інтенсивність виділення вуглекислого газу (СО2) – 222–279 мг/м2 за годину залежно від удобрення, що більше порівняно з неудобреними ділянками у 1,3–1,7 рази. З усіх варіантів досліду, при застосуванні різного удобрення в польовій сівозміні, найбільша інтенсивність розкладу лляного полотна за 30 днів спостерігалася за мінеральної системи удобрення – 51–66 % залежно від доз добрив. Нітрифікаційну здатність чорнозему опідзоленого вдається підтримати на рівні перелогу і лісосмуги лише після тривалого застосування органо-мінеральної системи удобрення в польовій сівозміні. Тоді як застосування високих доз добрив за мінеральної і органічної систем удобрення підтримують інтенсивність процесу нітрифікації на нижчому рівні.

Ключові слова: біологічна активність ґрунту, мінеральні добрива, гній, польова сівозміна, чорнозем опідзолений, родючість ґрунту.

 

Посилання: 

1. Фурдичко О. І. Агроекологія : монографія. К. : Аграрна наука, 2014. 400 с.

2. Павліченко А. А., Бондаренко О. М., Вахній С. П. Зміна біологічної активності ґрунту під вико-вівсяною сумішкою за різних систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення. Агробіологія. 2015. № 1. С. 31–34.

3. Мікробіологічні аспекти продукційного процесу сільськогосподарських культур за органічної системи землеробства : науково-практичні рекомендації / В. В. Волкогон та ін. Чернігів, 2015. 39 с.

4. Цилюрик О. І., Кулік А. Ф., Гончар Н. В. Біологічна активність ґрунту за різних способів його обробітку та удобрення в посівах соняшнику. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 2 (44). С. 42–48.

5. Обґрунтування екологічної доцільності систем удобрення сільськогосподарських культур за показниками біологічної трансформації азоту в ґрунті / В. В. Волкогон та ін. Київ, 2015. 39 с.

6. Zinchenko M. K., Bibik T. S., Stoyanova L. G. Infl uence of systems of fertilizers on structure and change of separate physiological groups of microorganisms in grey forest pochve Vladimirsky opolya. Fundamental research. 2014. № 12. Р. 552–557.

7. Russell E. J. Soil conditions and plant growth. Forgotten Books. London, 2013. 406 p.

8. Natywa M., Selwet M., Maciejewski T. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. Fragmenta Agronomica. 2014. № 31. Р. 56–63.

9. Дубицька А. О., Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. Вплив систем удобрення на біологічну активність сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею в ланках сівозмін. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56 (1). С. 38–42.

10. Павліченко А. А., Бондаренко О. М., Вахній С. П. Вплив систем обробітку та рівнів удобрення на його біологічну активність під озимою пшеницею. Агробіологія. 2014. № 2. С. 131–134.

11. Л. Н. Пуртова Л. Н., Костенков Н. М., Семаль В. А., Комачкова И. В. Эмиссия углекислого газа из почв природных и антропогенных ландшафтов юга Приморья. Фундаментальные исследования. 2013. Вып. 3, № 1. С. 585–589.

12. Патика М. В., Москалевська Ю. П. Мікробіологічні процеси трансформації вуглецю в ризосфері буряка цукрового чорнозему типового. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. №. 2. С. 34–39.

13. Волкогон В. В., Журба М. А. Активність азотфіксації, емісія N2O та CO2 в агроценозах гороху за дії добрив і передпосівної бактеризації. Сільськогосподарська мікробіологія. 2013. Вип. 18. С. 16–29.

14. Zhurba M. A., Volkogon K. I. Biological denitrification in the soils of agrocenoses upon combination of microbial preparations whith nitrogen fertilizers. Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops (Chernihiv, June 16–18, 2015). Chernihiv, 2015. P. 23–24.

15. Коваленко А. М., Куц Г. М. Зрошення і сівозміни як фактор впливу на мікрофлору ґрунту. Еволюція ґрунтів України під впливом антропогенної діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 19–20 лютого 2015 р.). Херсон, 2015. Вип. 9. С. 29–34.

16. Rybacki M., Polkowska M., Piotrowska-Długosz A. Przydatność testów enzymatycznych do oceny wpływu nawożenia naturalno-mineralnego na aktywność biologiczną gleby. Ekologia i Technika. 2014. № 22. Р. 248–255.

17. Lykhovyd P. V., Lavrenko S. O. Influence of tillage and mineral fertilizers on soil biological activity under sweet corn crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. № 7 (4). Р. 18–24.

18. Bhattacharya A., Sahu S. K., Hundet A., Sarkar P. Effect of urea, superphosphate, potash and npk on soil respiration (carbon dioxide evolution from soil). Indian Streams Research Journal Available. 2013. № 3 (10). Р. 1–10.

19. Geisseler D., Scow K. M. Long-term effects of mineral fertilizers on soil microorganisms – A review. Soil Biology and Biochemistry. 2014. Vol. 75. Р. 54–63.

20. Naher U. A., Radziah O., Panhwar Q. A. Culturable total and benefi cial microbial occurrences in long-term nutrient defi cit wetland rice soil. Australian Journal of Crop Science. 2013. № 7 (12). Р. 1848–1853.

21. Павліченко А. А., Вахній С. П. Вплив систем обробітку та рівнів удобрення на біологічну активність ґрунту під ячменем. Агробіологія. 2013. № 11 (104). С. 136–138.

22. Ковальов В. Б., Трембіцька О. І., Радько Т. В. Біологічна активність ґрунту за органічної системи вирощування культур у короткоротаційній сівозміні. Агропромислове виробництво Полісся. 2015. Вип. 8. С. 15–20.

23. Русакова И. В. Биологические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы при длительном использовании соломы на удобрение. Почвоведение. 2013. № 12. С. 1485–1493.

24. Effects of biological organic fertilizer on microbial community’s metabolic activity in a soil planted with chestnut (Castanea mollissima) / Chen Ll. et al. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013. № 24 (6). Р. 1627–32.

25. Малиновська І. М., Дегодюк С. Е., Ястремська Л. С. Вплив органічного і мінерального удобрення на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового ґрунту. Проблеми екологічної біотехнології : електрон. версія журн. 2017. № 2. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/ index.php/ecobiotech/article/view/12194/16294.

26. Дем’янюк О. С., Шерстобоєва О. В., Демидов О. А. Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. № 2 (1). С. 17–25.

27. Piaszczyk W., Błońska E., Lasota Ja. Study on the effect of organic fertilizers on soil organic matter and enzyme activities of soil in forest nursery. Soil science annual. 2017. Vol. 68, № 3. Р. 125–131.

28. Błońska E., Januszek K., Małek S., Wanic T. Effects of serpentinite fertilizer on the chemical properties and enzyme activity of young spruce soils. International Agophysics. 2016. № 30 (4). Р. 401–414.

29. Dębska B., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., Banach-Szott M. The impact of a bio-fertilizer on the soil organic matter status and carbon sequestration-results from a field-scale study. Journal of Soils and Sediments. 2016. № 16. Р. 2335–2343.

30. Biological activity of soil depending on fertilizer systems / A. Kosolapova et al. Bulg. J. Agric. Sci. 2016. № 22 (6). Р. 921–926.

31. Lazcano C., Gómez-Brandón M., Revilla P., Domínguez J. Short-term effects of organic and inorganic fertilizers on soil microbial community structure and function. Biol. Fertil. Soils. 2013. № 49 (6). Р. 723–733.

32. Снітинський В. В., Габриєль А. Й., Германович О. М., Оліфір Ю. М. Біологічна активність ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту залежно від антропогенного впливу. Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. Вип. 19. С. 47–52.

33. Штатнов В. И. К методике определения биологической активности почвы. Доклады ВАСХНИЛ. 1952. Вып. 6. С. 27–33.

34. Мишустин Е. Н., Петрова А. И. Определение биологической активности почвы. Микробиология. 1963. Т. 22, Вып. 3. С. 473–483.

35. Лісовал А. П., Давиденко У. М., Мойсеєнко Б. М. Агрохімія : лабораторний практикум. К. : Вища школа, 1994. 335 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon trus-agro-1-2018-106-115.pdf (28)267.62 КБ