Ви є тут

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ

На прикладі зеленої зони м. Біла Церква показано особливості погіршення санітарного стану, порушення структури та розвитку масивних і лінійних захисних лісових насаджень різного функціонального призначення залежно від їх просторового розміщення та видів антропогенних чинників. Антропогенна трансформація лісових насаджень проявляється самовільною їх забудовою, мережами доріг і стежок, порушенням видового складу та витоптуванням живого надґрунтового покриву, засміченням території побутовим сміттям, механічним пошкодженням, ослабленням і всиханням дерев. Охарактеризовано зміни участі головних і супутніх порід у складі деревостанів. Зроблена спроба прогнозу їх подальшого розвитку.

Ключові слова: захисні лісові насадження, антропогенні чинники, структура фітоценозу, санітарний стан деревостану, зміна порід.

Посилання: 
 1. Анучин И. П. Лесная таксация / И. П. Анучин. – М.: Лесн. пром-ть, 1977. – 512 с.
 2. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем. / Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1988. – 350 с.
 3. Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 220 с.
 4. Техногенное загрязнение лесных экосистем Беларуси / [Е.Г. Бусько, Е.А. Сидорович, Ж.А. Рупасова и др.]; под общ. ред. Е.А. Сидоровича. – Минск: Навука і тэхніка, 1995. – 319 с.
 5.  Воробьев Д. В. Методика лесотипологических исследований / Д.В. Воробьев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.
 6. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх еколого-захисні функції / В.П. Ворон, С.В. Івашинюта, І.М. Коваль, М.А. Бондарук. – Харків: Нове слово, 2008. – 224 с.
 7. Загрязнение воздуха и жизнь растений / [Зб. научн. тр. / под ред. М. Трешоу]. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. – 536 с.
 8. Кашкін Б. І. Соціально-економічний розвиток міста в XIX столітті / Б.І. Кашкін // Бiла Церква: шлях крізь віки. – Бiла Церква: Буква, 1994. – С.103–117.
 9. Лавров В.В. Антропогенний вплив на соснові насадження Черкаського бору / В.В. Лавров, Н.В. Мірошник // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 22–24. – С. 142–144.
 10. Мартынюк А. А. Сосновые экосистемы в условиях аэротехногенного загрязнения / А. А. Мартынюк. – М.: ВНИИЛМ, 2004. – 160 с.
 11. Новак А.А. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.03 / А.А. Новак. – Львів: НЛТУ України, 2007. – 20 с.
 12. Ракоїд О.О. Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.16 «екологія» / О.О. Ракоїд. – К., 2007. – 21 c.
 13. Смит У.Х. Лес и атмосфера. Взаимодействие между лесными экосистемами и примесями атмосферного воздуха / У.Х. Смит; под ред. А.С. Керженцева. – М.: Прогресс, 1985. – 432 с.
 14. Субтельный О. Украина. История / О. Субтельный. – 2-е изд. – К.: Лыбибь, 1992. – 510 с.
 15. Цветков В.Ф. Лес в условиях аэротехногенного загрязнения / В.Ф. Цветков, И.В. Цветков. – Архангельск, 2003. – 354 с.
 16. Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe // Technical Report prepared by Forest Intensive Coordinating Institute. – Brussels, Geneva, EC, UN / ECE, 2001. – 177 p.
 17. Martynyuk A.A. Epiphyte lichen flora of pine communities as a indicator / A.A.Martynyuk // Biological methods in Integrated Plant Protection and Production. – Poland. Poznań, 2006. – 79. – Р. 30–31.
 18. Poikolainen J. Mosses, epiphytic lichens and tree bark as biomonitors for air pollutants – specifically for heavy metals in regional surveys / J. Poikolainen. – Oulu: Oulu Univ. Press, 2004. – 66 p.
 19. Element accumulation in boreal bryophytes, lichens and vascular plants exposed to heavy metal and sulfur deposition in Finland / M. Salemaa, J. Derome, H.-S. Helmisaari at al. // Sci. Total Environ. – 2004. – 324. – P. 141–160.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gitovoz_1_2016.pdf428.32 КБ