Ви є тут

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ І ГІБРИДІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ПШЕНИЦІ ДО СЕПТОРІОЗУ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

У 2013-2014 вегетаційних роках проведено тестування колекції сортів і 28 гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої за стійкістю до септоріозу. Виділено 21 сорт для практичної селекції як джерела стійкості (6-7 балів) до збудників септоріозу (Смуглянка, Миронівська золотоверха, Оберіг миронівщини, Веснянка, Золотоколоса та інші). Виявлено 3,6 % гібридних комбінацій з високою стійкістю (8,5 балів). Стійкість 7-6 балів до збудника септоріозу мали 46,4 % гібридів. Слабкосприйнятливими були 35,7 % гібридів. Сприйнятливими виявились 14,3 % комбінації. Серед гібридних комбінацій 32,1 % проявили наддомінування, 14,3 % – часткове позитивне домінування, 14,3 % – проміжне успадкування ознаки, 21,4 % – часткове від’ємне домінування, 17,9 % – депресію. Гетерозис спостерігався у дев’яти гібридів, що становило 32,1 % від досліджуваних комбінацій.

Ключові слова: пшениця озима, резистентність, сорт, гени стійкості, септоріоз, гібриди.

Посилання: 
 1. Ретьман С. В. Септоріоз / С. В. Ретьман, С. І. Коломієць, В. М. Зібцев // Захист рослин. – 2002. – № 5. – С.4-5.
 2. Сабадин В. Я. Стійкість сортів озимої пшениці до септоріозу та поширення його збудників у правобережному Лісостепу / В. Я. Сабадин // Зб. наук. праць (спецвипуск) / Інститут землеробства УААН. – К.: ЕКМО, 2004. – С. 82-86.
 3. Лісовий М. П. Генетика стійкості рослин до збудників хвороб: аспекти історичного розвитку та перспективи досліджень / М. П. Лісовий // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.: Логос, 2001. – Т.2. – С. 263-279.
 4. Бабаянц О. В. Імунологічна характеристика рослинних ресурсів пшениці та обґрунтування генетичного захисту від збудників хвороб грибної етілогії у Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біологічних наук: спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / О. В. Бабаянц. – Київ, 2011. – 48 с.
 5. Catalogue of Gene Symbols for Wheat / R. A. McIntosh, Y. Yamazaki, J. Dubcovski [et al. ] // 11th International Wheat Genetics Symposium, Brisbane Qld. – Australia, 2008. – 519 p.
 6. Бушулян М. А. Исходный материал для селекции озимой пшеницы на устойчивость к возбудителю септориоза (Septoria tritici Rob. Ex Desm.) в условиях Юга Украины: автореф. дис. на получение уч. степени канд. с.-х. наук: 06.01.05 «Селекция» / М. А. Бушулян. – Одесса, 2003. – 117 с.
 7. Sip V. The response of selected winter wheat cultivars to artificial infection with Septoria tritici under field conditions / V. Sip, E. Stuchlikova, J. Chrpova // Czech J. Genet. Plant Breed. – 2001. – № 37. – P. 73-81.
 8. Скринінг колекції озимої м’якої пшениці за стійкістю до септоріозу (Septoria tritici Rob. Ex Desm.) / [О. Ю. Леонов, Н. М. Захарова, І. Б. Стрельцова та ін.] // Селекція та насінництво. – 2004. – Вип. 88. – С. 9-16.
 9. Абдулова И. Б. Полиморфизм сортов пшеницы по устойчивости Septoria tritici Rob. Ex Desm. / И. Б. Абдулова, Л. М. Мохова, В. С. Горьковенко // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – Одеса, 2008. – Вип.11(51). – С. 69-72.
 10. Angus W. J. United Kingdom wheat pool / W. J. Angus // The world wheat book. A history of wheat breeding. – London-Paris-New York, 2001. – P. 103-126.
 11. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навч. посібник / [В. В. Кириченко,
  В. П. Петренкова, І. М. Черняєва та ін.]. Х.: Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2012. 320 с.
 12. Бабаянц Л. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах членах СЭВ / Л. Бабаянц, А. Мештерхази, Ф. Бехтер. – Прага, 1988. – 321 с.
 13. Griffing B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques / B. Griffing // Genetics. – 1950. – Vol. 35. – Р. 303-321.
 14.  Beil G.M. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum / G. M. Beil, R. E. Atkins // Jowa J Sci. – 1965. – Vol. 39, №. 3. – P. 345-348.
 15.  Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / [С.О. Трибель,
  М.В. Гетьман, О.О. Стригун та ін.] ; під заг. ред. С.О. Трибеля. – К.: Колобіг, 2010. – С. 262-263.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon osmacko.pdf (19)280.42 КБ