Ви є тут

ЗМІНА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ ПІД ВИКО-ВІВСЯНОЮ СУМІШКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

Раціональна система обробітку ґрунту завжди була і буде основною ланкою технології вирощування будь-якої сільськогосподарської культури. Під впливом раціональної системи обробітку цілеспрямовано змінюється співвідношення об'ємів твердої, рідкої й газоподібної фаз у ґрунті. В результаті цього змінюються фізико-хімічні властивості ґрунту, а разом з цим водно-повітряний, тепловий і поживний режими, біологічні процеси, знищуються бур'яни, створюються належні умови для більш повної реалізації генетичного потенціалу вирощуваних сортів та гібридів культурних рослин. Обробітком досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його кришінню на ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їхнього взаємного розміщення з урахуванням гранулометричного складу. Ґрунт є динамічним живим утворенням, від якого залежить продуктивність рослин, якість довкілля, баланс і функції біосфери. Висвітлено зміну біологічної активності ґрунту під вико-вівсяною сумішкою за різних систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення. Встановлено, що протягом вегетації вико-вівсяної сумішки найвища біологічна активність ґрунту відмічена за систематичного безполицевого обробітку ґрунту, найнижча – за систематичного полицевого.

Ключові слова: біологічна активність ґрунту, вико-вівсяна сумішка, система обробітку ґрунту, рівень удобрення.

Посилання: 

1. Туев, Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования / Н.А. Туев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 23 с.

2. Вильямс, В.Р. Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – М.: Госсельхозиздат, 1951. – Т.6. – 576 с.

3. Цвей Я. П. Мікробіологічний стан чорноземів залежно від системи удобрення і сівозмін / Я. П. Цвей, Л. О. Гоголь // Цукрові буряки. – 2005. – № 5. – С. 4–5.

4. Дацький Л. В. Обґрунтування застосування мікробіологічних показників у системі агрохімічної паспортизації / Л. В. Дацький // Агроекологічний журнал. – 2006. – № 4. –С. 65.

5. Шикула М. К. Нетоварна частина врожаю як органічне добриво у ґрунтозахисному землеробстві / М. К. Шикула, О. В. Франко, О. Л. Тонха // Вісн. ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2002. – № 1. – С. 57–61.

6. Казюта А. О. Целюлозоруйнівна активність ґрунту в посівах цукрових буряків залежно від першої культури ланки сівозміни короткої ротації / А. О. Казюта // Вісн. ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2010. – № 5. – С. 135–138.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – К.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

8. Тюрин И.В. Органическое вещество почвы и его роль в плодородии / И.В.Тюрин. – М.: Наука, 1965. – 320 с.

9. Шляхи підвищення родючості ґрунтів в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва / За ред. Носка Б.С. – К.: Аграрна наука, 1999. – 110 с.

10.Certini G. Carbon dioxide efflux and concentrations in two soils under temperate forests / G.Certini // Biol. and Fert. Soils. – 2003. – V.37. – N 1. – P. 39–46.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pavlichenko.pdf222.05 КБ