Ви є тут

ЗЕРНОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ОТРИМАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Викладено особливості формування кількості зерен з головного колосу і кількості зерен з другорядних колосів лініями пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження в контрастні за гідротермічними показниками роки досліджень. Достовірно вищі показники, ніж у кращого сорту-стандарту Білоцерківська напівкарликова, за кількістю зерен з головного колосу, спостерігалися в лінії отриманої від схрещування сорту степового екотипу Одеська 162
з радіомутантом лісостепового екотипу Білоцерківська 47 (скверхед). За кількістю зерен з другорядних колосів достовірним перевищенням над стандартом Білоцерківська напівкарликова характеризувалася лінія 22 СС, отримана від схрещування сорту степового екотипу Донецька безоста з географічно віддаленим сортом Century (США). Встановлені кореляційні зв’язки між кількістю зерен з головного колосу і його масою, а також кількості зерен з головного колосу і кількості зерен з другорядних колосів з масою рослини і масою зерна з рослини.

Ключові слова: пшениця озима, комбінації схрещування, лінії, екотип, кількість зерен з головного колосу, кількість зерен з другорядних колосів, маса зерна, маса рослини, коефіцієнти кореляції.

Посилання: 

1. Лукьяненко П.П. Достижения и перспективы в селекции озимой пшеницы / П.П. Лукьяненко // Тез. доклада ІІ съезда ВОГиС им. Н.И. Вавилова. – М.: Наука, 1972. – С. 19-22.

2. Орлюк А.П. Генетика пшениці з основами селекції: [Монографія] / А.П. Орлюк. – Херсон: Айлант, 2012. – 436 с.

3. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Основні етапи і результати селекції озимої пшениці на Білоцерківській дослідно-селекційній станції // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В.В. Моргун (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2001. – Т. 2.  – С. 481-487.

4. Шпаар Д. Зерновые культуры: выращивание, уборка, хранение и использование / Д. Шпаар. – К.: Издательский дом “Зерно”, 2012. – 704 с.

5. Формирования урожая основных сельскохозяйственных культур / Пер. с чеш. З. К. Благовещенской. – М.: Колос, 1984. – 367 с.

6. Лелли  Я. Селекция пшеницы: теория и практика / Я. Лелли. – М.: Колос, 1980. – 384 с.

7. Лукьяненко П.П. Избранные труды / П.П. Лукьяненко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 428 с.

8. Чебаков М.П. Особливості вихідного матеріалу західно-європейського екотипу і створення на його основі сортів озимої пшениці для умов Лісостепу і Полісся України: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05. «Селекція рослин» / М.П. Чебаков. – Харків, 2005. – 20 с.

9. Куперман Ф.М. Биология развития культурных растений / Ф.М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1982. – 343 с.

10. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Зернові, круп’яні та зернобобові культури). Вип. 2 / Під ред. В.В. Волкодава. – Київ, 2001. – 65 с.

11. Гужов Ю.Л. Тритикале – достижения и перспективы селекции на основе математического моделирования: монография / Ю.Л. Гужов, П.С. Кесаварао, Р.К. Велланки. – М.: Изд-во УДН, 1987. – 232 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon burdenuk_1_2014.pdf306.63 КБ