Ви є тут

Запаси доступної ґрунтової вологи, урожайність і маса кореневих решток пшениці озимої та післяжнивної гірчиці білої залежно від систем обробітку, попередників і удобрення в п’ятипільній сівозміні

 

Трирічні (2020–2022) дослідження на дослідному полі Білоцерківського НАУ дають підставу рекомендувати на чорноземах типових глибоких малогумусних середньосуглинкових Правобережного Лісостепу України в п’ятипільній спеціалізованій (зерновій) сівозміні диференційовану систему основного обробітку ґрунту, що передбачає глибоку оранку лише під просапну культуру, а під пшеницю озиму після обох попередників (гороху і гречки) та післяжнивну гірчицю білу на зелене добриво – обробіток важкими дисковими боронами відповідно на глибину 8–10 і 10–12 см із внесенням N140P60K100 під хлібну рослину після гречки та N120P60K90 – після гороху, а під капустяну – N80P60K80 після обох попередників. Запаси доступної ґрунтової вологи під пшеницею озимою вищі в ланці з горохом, ніж гречкою. Найвищі запаси її у фазу сходів культури після обох попередників за диференційованого обробітку у сівозміні. На дату сівби гірчиці білої в ланці з горохом запаси доступної ґрунтової вологи у верхньому шарі неістотно відрізнялися по варіантах обробітку, а в орному вони найвищі за полицево-дискового обробітку. За передпопередника гречки вміст ґрунтової вологи в досліджуваних шарах (0–10, 0–30 і 0–100 см) на дату сівби гірчиці білої істотно підвищувався за диференційованого та істотно зменшувався за дискового обробітків. Урожайність пшениці озимої на 0,59 т/га вища в ланці з горохом, ніж з гречкою. Після обох попередників вона найбільша за диференційованого обробітку. За чизельно-дискового і дискового обробітків цей показник істотно знижується. Лише на неудобрених ділянках за полицево-дискового і дискового обробітків урожай зеленої маси гірчиці білої вищий у ланці з горохом, ніж з гречкою, на решті варіантів досліду перевага за круп’яним попередником. У ланці з гречкою істотне зниження урожаю спостерігається за дискового обробітку та істотне підвищення за диференційованого обробітку удобрених ділянок. Маса кореневих решток пшениці озимої істотно нижча за чизельно-дискового і дискового, ніж полицево-дискового, обробітків по обох попередниках. За диференційованого обробітку цей показник підвищувався порівняно з контролем, проте неістотно. Маса кореневих решток гірчиці білої за обох передпопередників істотно менша лише за дискового обробітку. Із підвищенням норм внесення добрив маса кореневих решток зростає повільніше, ніж урожайність, особливо за розміщення культур після бобового попередника.

Ключові слова: ґрунт, обробіток, урожайність, удобрення, попередники, культури, кореневі рештки, сівозміна.

 

Посилання: 
1. Воропай Г.В. Сільськогосподарське використання осушуваних земель гумідної зони України в умовах реформування аграрного сектору та змін клімату. Вісник аграрної науки, 2020. № 11. 68 с.
2. Маловідомі факти наукової спадщини О.О. Ізмаїльського (до 170-річчя з дня народження) / І.Д. Примак та ін. Агробіологія, 2022. №1. С. 53–62.
3. Г.М. Висоцький – лісівник, ботанік, ґрунтознавець, еколог і географ (до 80-річчя з дня смерті) / І.Д. Примак та ін. Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали Першої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 15 квітня 2021 р.). Біла Церква: БНАУ, 2021. С. 10–14.
4. Танчик С.П., Примак І.Д., Літвінов Д.В., Центило Л.В. Сівозміни: підручник. Київ: ЦП Компринт, 2019. С. 84–92, С. 123–132.
5. Механічний обробіток ґрунту: історія, теорія, практика / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2019. С. 128–164, С. 246–249.
6. Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого обробітку ґрунту в Україні до середини першої половини 20 ст. / І.Д. Примак та ін. Агробіологія, 2018. № 1 (138). С. 17–24.
7. Кузін Н.В. Реабілітація деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення: монографія. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія – 1», 2016. 380 с.
8. Землеробство на еродованих ґрунтах: навчальний посібник / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 400 с.
9. Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого та нульового обробітків ґрунту в Україні з середини першої половини 20 ст. до сьогодення / І.Д. Примак та ін. Агробіологія, 2018. № 2. С. 6–17.
10. Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till: навчальний посібник. Київ: Логос, 2011. 352 с.
11. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області: практичні рекомендації / С.С. Антонець та ін. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 200 с.
12. Технология двухфазной обработки почвы: вопросы теории и практики / А.М. Малиенко и др. Киев: Аграрна наука, 2018. 104 с.
13. Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу: монографія / О.В. Демиденко та ін. Сміла, 2019. 483 с.
14. Землеробство: підручник / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2020. С. 302–315, С. 339– 358, С. 561–571.
15. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в умовах нестійкого та недостатнього зволоження: монографія. Харків: ХНАУ, Майдан, 2019. 210 с.
16. Наукові основи сучасних систем вітчизняного землеробства / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2022. С. 243–248.
17. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2015. 41 с.
18. Центило Л.В. Агроекологічні основи відтворення родючості чорнозему типового та підвищення продуктивності агроценозів Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2020. 41 с.
19. Гриник С.І. Оптимізація способу обробітку ґрунту і системи удобрення в коротко- ротаційній сівозміні Передкарпаття України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2021. 22 с.
20. Черячукін М.І. Наукове обґрунтування та розроблення заходів основного обробітку ґрунту в зональних системах землеробства Правобережного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2016. 51 с.
21. Цилюрик О.І. Наукове обґрунтування ефективності систем основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2014. 41 с.
22. Еволюція систем землеробства: монографія / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. С. 298–313.
23. Танчик С.П., Цюк О.А., Центило Л.В. Наукові основи систем землеробства: монографія. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. С. 58–60.
24. Зміна запасів продуктивної ґрунтової вологи під агрофітоценозами залежно від систем основного обробітку в короткоротаційній сівозміні / І.Д. Примак та ін. Агробіологія, 2021. № 1. С. 131–144.
25. Технологія вирощування сільськогосподарських культур у проміжних посівах Лісостепу України (рекомендації) / В.І. Сорока та ін. Біла Церква, 2000. С. 20–21.
26. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Бутило А.П., Опришко В.П. Землеробство: підручник. Київ: Лазурит-Поліграф, 2013. С. 261–263.
27. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія / за ред. Я.М. Гадзала, В.Ф. Камінського. Київ: Аграрна наука, 2016. С. 158–159.
28. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник. Вінниця: ПП ТД Едельвейс і К, 2014. С. 175–176, 227 с.
29. Теоретичні основи сучасного землеробства / І.Д. Примак та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2012. С. 316–317.
30. Агрономічне ґрунтознавство / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2017. С. 291–292, 307 с.
31. Метеорологічні небезпечні явища і несприятливі умови в землеробстві України / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2018. С. 37–40.
32. Гордієнко В.П. Ґрунтова волога: монографія. Сімферополь: ЧП Предприятие Феникс, 2008. С. 181–182, С. 352–353.
33. Агрометеорологія / І.Д. Примак та ін. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. С. 463–465.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon prymak_1_2023.pdf555.04 КБ