Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Проаналізовано визначення терміну "органічне землеробство" з позиції обмеженого використання мінеральних добрив. Проведено порівняльну оцінку  методів розрахунку норми внесення мінеральних та органічних добрив  за бальною оцінкою землі на величину програмованої урожайності та балансового методу для системи органічного землеробства.

Отримані відхилення результатів розрахунків  між обома методами (для a = 0,03 відхилення становить 20 %, a = 0,067 – 8 %, a = 0,125 – 1 %, a = 0,2 – 8 %, a = 1,0 – 24 %) дають підстави рекомендувати для практичного застосування в системі органічного землеробства балансовий метод, оскільки його використання забезпечує більш оптимальну потребу сільськогосподарської культури в елементах живлення для досягнення запланованого урожаю. На відміну від методу розрахунку норми внесення мінеральних добрив за бальною оцінкою землі на величину програмованої урожайності в системі органічного землеробства, рекомендований метод дає можливість визначити потребу в мінеральних добривах не лише сумарну дозу, а і в розрізі елементів живлення.

Ключові слова: органічне землеробство, біологічне землеробство, екологічне землеробство, органічні добрива, мінеральні добрива.

Посилання: 

1. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / М.І. Кобець // Проект «Аграрна політика для людського розвитку» Київ, Україна – Травень, 2004.

2. Федоренко Я.А. Ставлення та розвиток органічного землеробства в Україні: історичний контекст / Я.А. Федоренко // Грані. – 2013. – № 4. – С. 20-23.

3. Тлумачний словник із загального землеробства / За ред. В.П. Гудзя. – К.: Аграрна наука, 2004. – 224 с.

4. Екологічне землеробство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://terminovo.com.ua/catalog-ua/article_info.php?articles_id=171.

5. Писаренко П.В. Органічне землеробство / Писаренко П.В. [Інтернет-ресурс]. – http://www.agromage.com/ stat_id.php?id=677.

6. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України [прийнято Верхов. Радою 3 вересня 2013 р. № 425-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/425-18.

7. Шикула Н. Концепция биологизации земледелия для производства экологически чистой продукции / Н. Шикула, Н. Доля // Эколого-экономические проблемы причерноморского региона. Материалы международного научно-практического семинара (г. Очаков, 21-23 сентября 1992 года). – Николаев, 1993. – С. 26-38.

8. Лінник М.К. Технології і технічні засоби  виробництва та використання органічних добрив: монографія / М.К. Лінник, М.М. Сенчук. За ред. д-ра техн. наук, акад. НААН В.В. Адамчука. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – 248 с.

9. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор. – Львів, 2002. – 797 с.

10. Сенчук М.М. Обґрунтування методики визначення норми внесення органічних та мінеральних добрив для системи органічного землеробства / М.М. Сенчук // Техніка і технології АПК. – № 1. – 2017. – С. 34-39.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon senchuk_1_2017.pdf715.17 КБ