Ви є тут

ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І УДОБРЕННЯ ПІД КУЛЬТУРИ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ

 

Постановка проблеми. В останні два десятиліття в Україні відбувається швидке падіння родючості чорноземів, зокрема, погіршення їх агрохімічних властивостей. Одним з напрямків відтворення їх родючості є розробка і впровадження науково обгрунтованої ресурсозберігаючої і ґрунтозахисної системи механічного обробітку за раціонального удобрення польових культур на орних землях.
Мета дослідження – шляхом польового експерименту встановити раціональну систему основного обробітку і удобрення чорнозему типового у зернопросапній п’ятипільній сівозміні, що забезпечує отримання з одного гектара ріллі 5,5 т/га сухої речовини за розширеного відтворення агрохімічних показників родючості ґрунту та адекватної енергетичної ефективності.
Висновки. За дискового і безполицевого обробітків, особливо удобрених ділянок, спостерігається диференціація орного шару грунту за агрохімічними показниками його родючості. Стабілізація вмісту гумусу, загального азоту і елементів живлення в орному шарі відбувається за внесення 8 т/га гною + N76P64K57.
Ефективність гуміфікаційних процесів у грунті найнижча за дискового, найвища – за полицево-безполицевого і полицевого обробітків у сівозміні. Зі зростанням глибини грунту у межах його орного шару щорічне убування запасів загального азоту на неудобрених ділянках за полицевого і диференційованого обробітків зменшується, а за безполицевого і дискового – зростає. На неудобрених ділянках спостерігається зворотна залежність.
За полицевого і полицево-безполицевого обробітку отримано практично однакову, а за безполицевого і дискового – істотно нижчу продуктивність сівозміни.
У польовій зернопросапній п’ятипільній сівозміні Правобережного Лісостепу України рекомендовано глибоку культурну оранку проводити лише в одному полі, а на решті – безполицевий і дисковий обробіток з внесенням на гектар ріллі 8 т гною + N76P64K57 за простого і 12 т/га гною + N95P82K57 розширеного відтворення родючості чорнозему типового.
Ключові слова: грунт, обробіток, сівозміна, добрива, родючість, ротація.

 

 

Посилання: 
1. Періодична доповідь про стан грунтів на землях сільськогосподарського призначення України за результатами 9 туру (2006–2010 рр.) агрохімічного обстеження земель / Борщак І.С. та ін. Київ, 2015. 118 с.
2. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 456 с.
3. Балюк С.А., Даниленко А.С., Фурдичко О.І. Звернення до керівництва держави щодо подолання кризової ситуації у сфері охорони земель. Вісник с.-г. науки. 2017. № 11. С. 5–8.
4. Попова О.Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель. Економіка України. 2013. № 3(616). С. 47–56.
5. Танчик С.П., Бабенко А.І. Обробіток грунту в сівозміні. Фермер. 2015. № 10 (70). С. 54–55.
6. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку грунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... доктора с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2015. 40 с.
7. Ткаліч Ю.І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності та контролювання забур’яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північному Степу України: автореф. дис. ... доктора с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2013. 44 с.
8. Черячукін М.І. Наукове обґрунтування та розроблення заходів основного обробітку грунту в зональних системах землеробства Правобережного Степу України: автореф. дис. ... доктора с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2016. 51 с.
9. Горбатенко А.І. Підготовка ріллі під ячмінь. Фермер. 2017. № 7 (91). С. 32–36.
10. Гаврилов С.О. Перестороги щодо міні-тілл. Фермер. 2015 № 5 (65). С. 20–23.
11. Гангур В., Лень О., Гангур Ю. Ефект мінімізації. Фермер. 2015 № 5 (65). С. 24–25.
12. Цилюрик О.І., Судак В.М. Мульчувальний обробіток грунту під соняшник. Агроном. 2013. № 4 (42). С. 84–88.
13. Зубенко В.Ф., Якименко В.Н., Лютая Ю.А. Урожайность культур и баланс элементов питания в свекловичных севооборотах при разных дозах удобрений и способах обработки почвы. Вестник сельскохозяйственной науки. 1986. № 11. С. 50–59.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon prymak-agro-1-2019.pdf266.54 КБ