Ви є тут

ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ В ГРУНТІ ДОСТУПНИХ ДЛЯ РОСЛИН ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Трирічними (2013-2015 рр.) дослідженнями встановлено, що вміст нітратного азоту, рухомого фосфору і обмінного калію в орному шарі чорнозему типового під кукурудзою на зерно вищий за мілкого обробітку, а в полях решти культур п’ятипільної сівозміни – за оранки. За безполицевого обробітку спостерігається локалізація елементів живлення рослин у верхньому (0-10 см) шарі грунту. Продуктивність сівозміни не значно відрізняється за полицевого, диференційованого і мілкого обробітків. За плоскорізного розпушування вона суттєво зменшується порівняно з контролем. Найнижча собівартість 1 т сухої речовини основної і побічної продукції сільськогосподарських культур, найвищі показники рівня рентабельності і коефіцієнта енергетичної ефективності виявились за основного мілкого обробітку в сівозміні дисковою бороною з періодичною оранкою один раз на 5 років за внесення на гектар ріллі 8 т гною + N58P80K80.

Ключові слова: обробіток, добрива, грунт, елементи живлення, культура, сівозміна, урожайність, продуктивність.

 

Посилання: 
 1. Цвей Я.П. Родючість грунтів і продуктивність сівозмін: монографія / Я.П. Цвей. – К.: ЦП « Компринт», 2014. – 415 с.
 2. Заришняк А.С. Оптимізація удобрення та родючості грунту в сівозмінах / А. С. Заришняк, Я.П. Цвей, В.В. Іваніна. – К.: Аграрна наука, 2015. – 208 с.
 3. Єщенко В. О. Водний режим ґрунту і заходи його регулювання / В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко. – Умань: УВПП, 2003. – 40 с.
 4. Осінній М. Г. Вміст рухомого фосфору та урожайність льону олійного під впливом різних систем добрив та обробітку ґрунту із застосуванням сидератів і соломи в сівозміні / М. Г. Осінній, М. В. Патика, Т. І. Патика // Біологічні науки і проблеми рослинництва: зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – Умань,  2003. – С. 821-825.
 5. Данкевич Є. М. Вплив способів обробітку і мінеральних добрив на вміст елементів живлення в ґрунті та надходження у рослини ярого ріпаку / Є. М. Данкевич // Вісник ДАУ. – 2002. – № 2. – С. 158-161.
 6. Карнаух О. Б. Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України: дис. … канд. с.-г. наук / О. Б. Карнаух. – Умань: Уманська СГА, 2000. – 19 с.
 7. Шикула М. К. Оптимизация глубины обработки почвы и удобрений / М. К. Шикула, Л. Ф. Патапенко, Н. В. Ногин // Земледелие. – 1992. – № 3. – C. 47-50.
 8. Сдобников С. С. Обработка почвы, условия питания растений и использование удобрений в интенсивном земледелии / С. С.  Сдобников // Параметры плодородия основных типов почв. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 44-56.
 9. Горбачева А. Е. Разнокачественость пахотного слоя по элементам плодородия при безотвальной обработке / А. Е. Горбачева, П. Г. Лапко, Н. Ф. Дзюбинский // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1988. – № 2. – С. 95-102.
 10. Шикула М. К. Азотний фон лучно-чорноземного ґрунту Правобережного Лісостепу України в умовах ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур / М. К. Шикула, І. І. Воробей, О. Л. Макарчук // Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки. – 1999. – №3(6), ч. ІІ. – С. 74-78.
 11. Пилипенко С. О. Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на продуктивність цукрових буряків в лівобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. с.-г. наук / С. О. Пилипенко. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
 12. Якименко В. М. Чи поліпшує плоскорізний обробіток ґрунту живлення цукрових буряків? / В. М. Якименко, О. Т. Петрова // Цукрові буряки. – 1998. – № 4. – С. 21.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_2_2017.pdf7.02 МБ