Ви є тут

ВПЛИВ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Досліджено забур’яненість посівів кукурудзи, гречки та пшениці озимої за використання органічної та традиційної технології вирощування. Показана видова структура, кількість та суха біомаса сегетальної рослинності у посівах сільськогосподарських культур за різними фазами їх розвитку. Кількість бур’янів коливалась від 2 до 11 шт./м2 залежно від культури та технології вирощування. Зазначена структура бур’янів за тривалістю періоду життя та тип їх розвитку. Встановлено, що недобір урожайності сільськогосподарських культур за органічної технології вирощування порівняно з традиційною становить для гречки 2,2 %, кукурудзи – 36,6 %, пшениці озимої – 19,7 %.

Ключові слова: органічна технологія, традиційна технологія, сегетальна рослинність, забур’яненість, урожайність.

 

Посилання: 
1. Моніторинг поширення сегетальної та рудеральної рослинності у Житомирській області / Т.М. Тимощук, Н.В. Грицюк, О.А. Саюк, М.А. Дажук // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир: О.О. Євенок, 2016. – С. 202–205.
2. Грищенко Р.Є. Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних культур за органічного землеробства / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, Т.М. Мазуренко // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. – 2014. – Вип. 1–2. – С. 87–91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpzeml_2014_1-2_15.
3. Offermann F. Economic Performance of Organic Farms in Europe. Organic Farming in Europe / F. Offermann, H. Nieberg // Economics and Policy. – 2000. – Vol. 5. – 198 р. – Режим доступу: http://saveoursoils.com/userfiles.
4. Hanson J.C. Organic Versus Conventional Grain Production in the Mid-Atlantic: An Economic and Farming System Overview / J.C. Hanson, E. Lichtenberg, S.E. Peters // American Journal of Alternative Agriculture. – 1997. – № 12(1). – Р. 2–9.
5. Environmental, energetic, and economic comparisons of organic and conventional farming systems / D. Pimentel, P. Hepperly, J. Hanson et al. // Bioscience. – 2005. – Vol. 55. – № 7. – Р. 573–582.
6. Забур’яненість посівів і урожайність пшениці озимої залежно від способу застосування гербіциду Естерон і рістрегулятора Емістим С / З.М. Грицаєнко, Л.В. Розборська, В.Г. Квітка, В.П. Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011. – С. 260–266.
7. Іващенко О.О. Бур’яни в агрофітоценозах: проблеми практичної гербології / О.О. Іващенко; Укр. акад. аграр. наук. Ін-т цукр. буряків. – К.: Світ, 2001. – 235 с.
8. Конопля М.І. Забур’яненість агрофітоценозів як екологічна проблема землеробства / М.І. Конопля, О.М. Курдюкова, Н.О. Мельник // Фальцфейнівські читання: міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 травня 2009 р.: матеріали конференції. – Херсон, 2009. – С. 157–161.
9. Зуза В.С. Ефективність гербіцидів різного характеру дії залежно від рівня забур’яненості / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2014. – Вип. 17. – С. 19–27.
10. Заболотний О.І. Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна // Вісник Уманського НУС. – № 1. – 2014. – С. 40–46.
11. Задорожний В.С. Бур’яни у посівах кукурудзи на зерно / В.С. Задорожний, І.В. Мовчан // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 2. – С. 9–11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_2_7.
12. Осінній М.Г. Довідник для вивчення бур’янів за сходами: навч. посібник / М.Г. Осінній, О.М. Пічугин, О.В. Ільїн; за ред. М. Г. Осіннього. – Сімферополь: Аріал, 2008. – 124 с.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovska_2_2017.pdf5.54 МБ