Ви є тут

ВПЛИВ ГЛИБИНИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ НВЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

Мета досліджень – встановити найбільш ефективне поєднання обробітку ґрунту, яке забезпечує високу продуктивність буряків кормових, за одночасного підвищення родючості чорнозему типового і якості коренеплодів.

Дocлiдження прoвoдили у Навчальнo-виробничому центрi (НВЦ) Бiлoцеркiвcькoгo НАУ у 2018–2019 рoках. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний крупно-пилувато-середньосуглинкового гранулометричного складу. Відповідно до проведених аналізів він характеризується такими показниками в орному (0–30 см) шарі: вміст гумусу – 3,23 %; легкогідролізованого азоту – 7,6 мг; доступного фосфору – 13,9 мг; рухомого калію – 15,1 мг/100 г ґрунту; сума поглинутих основ – 25,3 мг.екв.; гідролітична кислотність – 2,15 мг.екв./100 г ґрунту.

Наведені дані свідчать про те , що ґрунти є відносно родючими. За вмістом гумусу належать до малогумусних. Реакція грунтового розчину слабокисла.

За показниками рухомих форм фосфору, калію, рН сольової витяжки вони відносяться до середньозабезпечених фосфором і калієм, не потребують вапнування.

На удобрених ділянках збільшується вміст фосфору і калію в ґрунті. Так, внесення N90P90K90 приводить до підвищення вмісту калію і фосфору в орному шарі ґрунту відповідно: під час сівби – на 25,6 і 50,0 %, у фазу третьої пари справжніх листків – на 23,2 і 33,3 % в порівнянні з неудобреними ділянками. Більш інтенсивний ріст і розвиток рослин кормових буряків на удобрених варіантах приводили до вирівнювання вмісту фосфору і калію в ґрунті по варіантам досліду в період збирання врожаю.

На посівах кормових буряків переважали такі бур’яни: Polygonum convolvulus,  Persicaria lapathifolia, Agrostis alba, Setaria pumila, Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis, Raphanus raphanistrum та ін.

За застосування вищих доз добрив урожайність коренеплодів кормових буряків підвищується, на ділянках із внесенням N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90 порівняно з неудобреними ділянками, в середньому по всіх досліджуваних варіантах на 17,3 т/га.

Показники структурного стану і будови ґрунту під кормовими буряками вищі за обробітку плугом з глибиною 30–32 см, ніж 20–22 см. На зораних на 30–32 см плугом ділянках вміст водотривких агрегатів підвищувався в орному шарі на 2,0–2,5 %. Урожайність коренеплодів кормових буряків за механічного обробітку ґрунту плугом 30–32 см вища на 4,11 т/га в порівнянні з обробітком плугом на 20–22 см. За збільшенні доз добрив урожайність зростає.

Ключові слова: буряки кормові, основний обробіток ґрунту, удобрення, урожайність.

 

Посилання: 
1. Лысогоров С.Д., Кириченко В.П. Формирование урожая полевых культур при орошении. М.: Агропромиздат, 1991. 235 с.
2. Лебедь Є.М., Андрусенко I.І., Пабат І.А. Сівозміни при інтенсивному землеробстві. Київ: Урожай, 1992. 224 с.
3. Рослинництво: лаб.–практ. заняття: навч. посіб. для вищих аграрних закладів освіти І–ІV рівнів акредитації з напряму “Агрономія” / Алімов Д.М. та ін.; за ред. Боборо М.А. та ін. K.: Урожай, 2006. 392 с.
4. Рослинництво: підручник / Каленська С.М. та ін.; за ред. Шевчука О.Я. К.: НАУ, 2005. 502 с.
5. Філоненко С.В., Кочерга А.А., Ляшенко В.В. Буряківництво. Лабораторно-практичні заняття: навчальний посібник. (Гриф Міністерства аграрної політики України. Лист №18-128-13/672 від 21 квітня 2008 р.). Полтава: Камелот, 2008. 368 с.
6. Ігнатьєв М.О., Бахмат М.І., Вітвіцький І.А. Буряківництво: навч. посібник. Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. 204 с.
7. Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А. Технологія вирощування, заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків: навч. посіб. Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. 295 с.
8. Філоненко С.В., Кочерга А.А., Ляшенко В.В. Буряківництво: лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. Полтава, 2008. С. 367–368.
9. Буряківництво: підруч. для підготов. бакалаврів напр. "Агрономія" у вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації м-ва аграр. політики України / І.Д. Примак та ін.; за ред. І.Д. Примака. К.: Колобіг, 2009. 462 с.
10. Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії. Київ: Дія, 2005.
11. Ермантраут Е.Р Методика наукових досліджень в агрономії. ЖНАЕУ: Житомир, 2010.
12. Yenish P.J., Fry T.A., Durgan B.R., Wyse D.L. Tillage effects on seed distribution and common milkweed (Asclepias syriaca) establishment. Weed Sci. 1996. Vol. 44. P. 815–820.
13. Under P.W. Organic matter, nutrient, and pH distribution in no-tillage and conventional tillage semiarid soils.Agronomy Journal. 1991. Vol. 83. P. 186–189.
14. Yenish J. P., Durgan B. R., Miller D. W., Wyse D. L.Wheat (Triticum aestivum) yield reduction from common milkweed (Asclepias syriaca) competition. Weed Science. 1997. Vol. 45. P. 127–131.
15. Szuwar І., Andruszkiv M., Szuwar A., Koszul H. Wpływ różnych systemów nawożenia na plonowanie i jakość lnu długowłóknistego. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie Nr 399 (Sesja naukowa.–Zeszyt 89) Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrównoważonego rozwoju południowowschodniej Polski na tle zrównoważonego rozwoju południowo–wschodniej. Polski: Krakоw, 2003. P. 53–58.
16. Simmons F.W., Nafziger E.D. Soil Management and Tillage. Illinois Agronomy Handbook. Chapter 10. 2008. P. 133–142.
17. Springett J.A., Gray R.A., Reid J.B. Effect of introducing earthworms into horticultural land previously denuded of earthworms. Springett, Soil Biology and Biochemistry.1992. No 24. P. 1615–1622.
18. Morau P., Rusu T. Effect of tillage systems on soil moisture, soil temperature, soil respiration and production of wheat, maize and soybean crops. Journal of Food, Agriculture & Environment. 2012. No 10. P. 445–448.
19. Huggins D.R., Reganold J.P. No-till: The Quiet Revolution. Agriculture Scientific American, Inc. Journal, 2008. P. 71–77.
20. Kazinczi G., Bres I., Mikuls J., Ndasy E. Allelopathic effect of Cirsium arvense and Asclepias syriaca. J. Plant Diseases and Protection, Sp. Iss. 2004. Vol. 19. P. 301–308.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_2_2019.pdf224.22 КБ