Ви є тут

ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати досліджень щодо впливу гідротермічних умов вегетаційного періоду на урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи різних груп стиглості. У достатньо забезпеченими вологою роки (2011 і 2013 рр.), за ГТК 1,03-1,88 створювались сприя­тливі умови для нормального росту та розвитку рослин кукурудзи і формування урожайності зеленої маси гібридами на рівні 44,0-58,6 т/га. У посушливому 2012 р., коли ГТК становив 0,24-0,92, урожайність гіб­ридів у середньому зменшилась на 9,9-14,5 т/га. Вищою продуктивністю відзначаються середньостиглий гібрид Моніка 350 МВ і середньопізній Бистриця 400 МВ, але в несприятливі за агрокліматичними показниками роки вони більш суттєво зменшують урожайність порівняно з скоростиглими формами.

Ключові слова: кукурудза, урожайність, зелена маса, гібриди, гідротермічний коефіцієнт.

Посилання: 
  1. Липовий В.Г. Вплив технологічних прийомів на продуктивність гібридів кукурудзи в системі силосного конвеєра в умовах центрального Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук / В.Г. Липовий. – Вінниця, 2001. – 16 с.
  2. Производство кукурузы на силос / В.Н. Киреев [и др.]. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 159 с.
  3. Циков В.С. Кукуруза: технология, гибриды, семена / В.С. Циков. – Днепропетровск: Зоря, 2003. – 296 с.
  4. Барабаш М.Б. Зміна клімату при глобальному потеплінні / М.Б. Барабаш, Н.П. Гребенюк, О.Г. Татарчук // Водне господарство України. – 1999. – № 3. – С. 16-21.
  5. Адаменко Т.І. Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні: авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.09 „Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія” / Т.І. Адаменко. – Одеса, 2005. – 19 с.
  6. Тенденції змін клімату України на початок ХХІ століття // Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році / М-во екології та природних ресурсів. – К.: Вид-во Раєвського, 2001. – С. 92-94.
  7. Філіпов Г.Л. Теоретичне обґрунтування вирощування високих урожаїв кукурудзи в сучасних умовах / Г.Л. Філіпов, С.В. Романенко, Л.Г. Філіпов // Хранение и перераб. зерна. – 2005. – № 12. – С. 51-53.
  8. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. – К.: Логос, 2004. – 776 с.
  9. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / Під ред. А.О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.
  10. Доспехов В.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / В.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovskiy_1_2014.pdf525.23 КБ