Ви є тут

ВПЛИВ ДРАЖИРУВАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО

 

Наведено результати впливу дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного. Оптимальним є створення оболонки драже масою 100 % від маси насіння, що забезпечує отримання дражованого насіння з вирівняністю 87,2 % фракції діаметром 1,5-2,5 мм. Але, навіть за нанесення 100 % дражирувальної суміші на насіння цикорію коренеплідного зі схожістю до дражування 95 % в середньому з трьох сортів істотно знижувалися його енергія проростання (на 7 %) та схожість (на 5 %) порівняно з контролем. Зі збільшенням маси дражирувальної оболонки до 150 % ці показники істотно зменшилися як порівняно з контролем, так і з дражованим насіння, де маса драже була 100 % від маси насіння. Порівняно з контролем енергія проростання знизилася на 10 %, а схожість – на 8 %, порівняно з дражованим насіння, де маса драже була 100 % ці показники знизилися на 3 % (НІР05 =2,8 та 2,9 %). За нанесення на насінину 200 % дражирувальної суміші зазначено істотне зниження якості насіння порівняно з контролем та дражованим насінням з масою оболонки 100 %, але значного зменшення енергії проростання та схожості дражованого насіння порівняно з варіантом, де наносили 150 % дражирувальної суміші не було.

Ключові слова: цикорій коренеплідний, сорт, дражирувальна оболонка, маса насінини, схожість, енергія проростання.

 

Посилання: 

 

 1. Прогрессивная технология возделывания цикория корнеплодного: рекомендации / A.A. Яценко [и др.] // Меж-правительств. координац. совет по вопр. семеноводства СНГ. – Рамонь, 2001. – 28 с.
 2. Яценко А.А. Цикорий коренеплодный / А.А. Яценко, А.В. Корниенко, Т.П. Жужжалова. – Воронеж: ВНИИСС, 2002. – 135 с.
 3. Вьюнова О.М. Хозяйственное значение, химический состав и целебные свойства цикория / О.М. Вьюнова, Т.Ю. Полянина // Экологические проблемы современного овощеводства и качество овощной продукции: сб. науч. тр. – М.: ФГБНУ ВНИИО, 2014. – Вып. 1. – С. 198–201.
 4. Яценко А. О. Проблеми вирощування насіння цикорію кореневого / А. О. Яценко // Цукрові буряки. – 2002. – № 2. – С. 20–21.
 5. Яценко А.О. Цикорій: біологія, селекція, виробництво і переробка коренеплодів / А. О. Яценко. – Умань, 2003. – 157 с.
 6. Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості: монографія / В.А. Доронін. – К.: ТОВ «Поліпом», 2009. – 299 с.
 7. Доронін В.А. Передпосівна підготовка насіння на сучасному заводському обладнанні / В.А. Доронін // Цукрові буряки. – К., 2005. – №3. – С. 15-17.
 8. Доронін В. А. Якість насіння цукрових буряків залежно від його стимулювання / В. А. Доронін, М. В. Бусол, Я. В. Белік // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2014. – Вип. 21. – С. 152-155.
 9. Кубеев Е. И. Анализ технологического процесса дражирования семян / Е. И. Кубеев // Аграрная наука. – 2010. – №9. – С. 24–26.
 10. Добротворцева А.В. Предпосевная обработка клубочков (соплодий) сахарной свеклы удобрениями, как фактор повышения урожая: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / А.В. Добротворцева. – К., 1953. – 24 с.
 11. Дражирование и посев семян различных культур / М.А. Кондак и др.– Киев, 1951. – 46 с.
 12. Доронін В.А. Дражоване насіння. Залежність якості від розміру та стану його поверхні до дражування / В.А. Доронін, С.І. Марченко, М.В. Бусол // Насінництво. – 2006. – № 6. – С. 9–10.
 13. Мотренко С.М. Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.14 «Насінництво» / С.М. Мотренко. – К., 2009. – 20 с.
 14. ДСТУ 3226-95 Насіння однонасінних цукрових буряків. Посівні якості. Технічні умови. –  На зміну ГОСТ 10882-93; ГОСТ 20797-87; Введ. з 01.07.1999 р. – К.: Видав. Держстандарт України, 1999. – 5 с.
 15. Fisher R.A. Statistical methods for research workers / R.A. Fisher. – New Delhi: Cosmo Publications, 2006. – 354 р.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon mikolaiko_2_2016.pdf376.79 КБ