Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Наведено результати оцінки впливу гідротермічних умов 2004-2016 рр. на тривалість вегетації і врожайність ячменю ярого у Центральному Лісостепу України. Встановлено залежність тривалості міжфазних періодів вегетації як із середньодобовою температурою повітря (r = -0,40 – -0,72), так і кількістю опадів (r = 0,40-0,81), за винятком періоду колосіння-дозрівання, який переважно корегувався лише температурним режимом (r = -0,68). Урожайність позитивно корелювала з тривалістю періоду від сходів до дозрівання (r = 0,57), особливо з протяжністю періоду колосіння-дозрівання (r = 0,73).

Урожайність та середньодобова температура мали від’ємний зв'язок (r = -0,32 – -0,49). Характер кореляції вологозабезпечення і урожайності вказує на важливість не лише кількості, а й рівномірного розподілу опадів протягом всієї вегетації.

Найхарактернішим проявом несприятливих абіотичних чинників протягом вегетації ячменю ярого у центральній частині Лісостепу України, які спричинюють варіювання тривалості міжфазних періодів і рівня врожайності (2,52-6,92 т/га), є нерівномірність випадання опадів та підвищені температури повітря. Визначені особливості гідротермічного режиму слід враховувати за розробки селекційних програм на адаптивність.

Ключові слова: ячмінь ярий, урожайність, вегетаційний період, опади, температура повітря, гідротермічний коефіцієнт, сума ефективних температур, кореляція.

 

Посилання: 

 

1. Donald C.M. The breeding of crop ideotypes / C.M. Donald // Euphytica. – 1968. – Vol.17. – P. 385-403.

2. Орлюк А.П. Физиолого-генетическая модель сорта озимой пшеницы / А.П. Орлюк, А.А. Корчинский. – К.: Выща школа, 1989. – 72 с.

3. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика) / А. А. Жученко. – М.: Агрорус, 2004. –  Т. 1-2. – 1156 с.

4. Новоселов С.Н. Философия идеотипа сельскохозяйственных культур. І. Методология и методика / С.Н. Новоселов // Научный журнал КубГАУ, 2006. – №24 (8) – http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf /27.pdf

5. Семёнова И.Г. Оценка засушливых условий на Украине в конце ХХ – начале XXI столетия / И.Г. Семёнова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2014. – Вып. 1. – С. 20-29.

6. Semenova I.G. Regional atmospheric blocking in the drought periods in Ukraine / I. G.  Semenova // Journal of Earth Science and Engineering. – 2013. – № 3 (5). – P. 341-348.

7. Кочмарский В.С. Отечественный ячмень: новые сорта способны противостоять стихии и засухам / В.С. Кочмарский, В.Н. Гудзенко, В.П. Кавунец // Зерно. – 2010. – № 2. – С. 52-56.

8. Mavi H.S. Agrometeorology. Principles and applications of climate studies in agriculture / H.S. Mavi, G.J. Tupper. – Binghamton: The Haworth press Inc., 2004. – 364 p.

9. Blum A. Plant breeding for water-limited environments / A.Blum. – New York: Springer, 2011. – 255 p.

10. Методика проведення експертизи та державного сортовипробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин : офіц. бюлетень / Гол. ред. В.В. Волкодав. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 2, Ч. 3. – 241 с.

11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – Изд. 5-е, доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

12. Селянинов  Г.Т. Происхождение и динамика засух / Г.Т. Селянинов // Засухи в СССР, их происхождение, повторяемость и влияние на урожай. – Л., 1958. – С. 5-30.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gudzenko_vasilkivsk_2_2016.pdf467.89 КБ