Ви є тут

Створення гібридів цукрових буряків нового покоління

Наведено результати участі селекціонерів Верхняцької ДСС у програмі Бетаінтеркрос зі створення нового покоління гібридів цукрових буряків. Вивчення продуктивності новостворених гібридів одночасно в усіх зонах бурякосіяння України (екологічне сортовипробування за програмою Бетаінтеркрос) дає змогу оцінити їх адаптованість до різних агрокліматичних умов, а також для всебічного і швидкого оцінювання новостворених гібридів. У статті наведено кращі експериментальні гібриди за результатами екологічного сортовипробування 2007–2019 рр., створені з використанням вихідних форм верхняцької селекції. Серед них найбільше високопродуктивних перспективних гібридів одержано за гібридизації БЗ верхняцького походження з ЧС лініями іванівської, уманської та уладівської селекцій. За цілеспрямованих топкросних схрещувань БЗ3 1111 ВДСС з ЧС лінією 1037 ІвДСС створено гібрид СЦ 121120 (Джура), який мав вихід цукру 115,8 % і гібрид СЦ 090922 (ІЦБ 1201) (ЧС 0723 × БЗ1 0812) – 115,2 % до стандарту. Гібрид СЦ 110120 (Герой), отриманий з уманською ЧС лінією 0912 та верхняцьким БЗ 11008, забезпечив вихід цукру 105,6 %. Найбільш вдалі гібридні комбінації створено за участю верхняцьких материнських ЧС ліній з білоцерківськими та уманськими запилювачами. Веселоподільський БЗ 0805 у комбінації з верхняцькою ЧС лінією 0714 створив гібрид СЦ 090328 (Айдар), з виходом цукру порівняно зі стандартом 109,2 %. Гібрид СЦ 110804 (Верхня), створений у співпраці з білоцерківськими селекціонерами, мав вихід цукру 122,5 %. У процесі виконання селекційної програми Бетаінтеркрос одержано 11 успішних гібридних комбінацій ЧС ліній та БЗ власної верхняцької селекції. За період 2010–2019 рр. до Державного реєстру сортів України занесено гібриди цукрових буряків ІЦБ1201, Джура, Козак, Герой, Айдар, Верхня.

Ключові слова: селекція, генотип, цукрові буряки, гетерозис, гібрид, продуктивність.

Посилання: 
1. Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків / М.О. Корнєєва та ін. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. К., 2013. Вип. 18. С. 28–34.
2. Корнєєва М.О. Роль багатонасінних запилювачів цукрових буряків у формуванні гетерозису гібридів на чоловічостерильній основі. Наукові праці Інституту цукрових буряків. К., 2010. Вип. 11. С. 197–208.
3. Результати досліджень зі створення однонасінних гібридів цукрових буряків селекціонерами Уладівської та Верхняцької ДСС / Дубчак О.В. та ін. Київ. Наукові праці Інституту цукрових буряків. Вип. 18. 2013. C. 50–54.
4. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Напрями, методи та стратегія розвитку селекції. Цукрові буряки. № 6. 2015. С. 7–9.
5. Створення цукрових буряків нового покоління / Дубчак О.В. та ін. Наукові праці Інституту цукрових буряків. Вип. № 23. 2015. С. 90–96.
6. Селекція з удосконалення форми коренеплоду цукрових буряків: зб. наук. праць / Кротюк Л.А. та ін. Біла Церква: БНАУ МАПУ, 2019. Вип. 2. С. 13–20.
7. Кулік О.Г. Матеріали результатів екологічного сортовипробування за період 2009–2020 рр.: Бетаінтеркрос: 10-20 Міжнародна конференція. К: ІБКЦБ НААНУ, 2020. 25 с.
8. Орлов С.Д., Дубчак О.В. Генетичний потенціал з ЦЧС ліній цукрових буряків. Цукрові буряки. №1 (113). К.: ІБКіЦБ, 2017. С. 6–8.
9. Створення експериментальних гібридних комбінацій цукрових буряків за параметрами моделі гібриду нового покоління: тези доповідей / Корнєєва М.О. та ін. Київ. Інститут біоенергетичних культур і ЦБ НААН України, 2017. 203 с.
10. Методичні рекомендації зі створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління / М.В. Роїк та ін. Київ: ІБКіЦБ, 2015. 20 с.
11. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Гібриди нового покоління буряку цукрового і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2006. № 3. С. 71–81.
12. Драгавцев В.А. О путях создания теории селекции и технологий экологического повышения продуктивности растений. Факторы экспериментальной эволюции организмов: сб. науч. тр. К.: Логос, 2013. Т. 13. С. 38–41.
13. Ткаченко М., Борис Н.Є. Залежність структури посівних площ в Україні за зростаючого попиту на сільськогосподарську продукцію та зміни клімату. Пропозиція. 288, 2019. С. 34–38.
14. Державна служба статистики України. Обсяги виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 листопада 2019 року. URL: http: www.ukrstat.gov.ua/
15. Дубчак О.В. Створення самофертильних ЗС і ЧС ліній цукрових буряків та добір кращих за селекційно та господарсько цінними ознаками. Агробіологія. Біла Церква, 2020. № 2. С. 47–55.
16. Волкодав В.В. Методика Державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень. К.: Альфа, 2003. Вип. 1. Ч. 3. 106 с.
17. Моргун В.В. Внесок генетики і селекції рослин у забезпечення продовольчої безпеки України. Вісник НАН. 2016. № 5. С. 20–23.
18. Корнєєва М.О., Тимчишин С.М., Тимчишин Л.С. Продуктивність і комбінаційна здатність компонентів цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва біопалива. Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця, 2018. № 86. С. 67–70.
19. Дубчак О.В., Андрєєва Л.С., Паламарчук Л.Ю. Оцінка нових ліній багатонасінних запилювачів цукрових буряків верхняцької селекції та їх гібридів. Агробіологія. Біла Церква. 2020. № 2. С. 56–62.
20. Гопцій Т.І., Проскурін М.В. Генетико-статистичні методи селекції: навч. посіб. Харків, Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва. 2003. 103 с.
21. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / В.О. Єщенко та ін.; за ред. В.О. Єщенка. К.: Дія, 2005. 180 с. 22. Роїк М.В., Парфенюк О.О. Використання рекомбінантних матеріалів у селекції батьківських компонентів гібридів буряків цукрових за формою коренеплоду. Вісник аграрної науки. Київ: Аграрна наука НААН, 2018. № 12. С. 52–58.
23. Роїк М.В., Парфенюк О.О. Оцінка генетичного потенціалу вихідних матеріалів буряків цукрових гібридного походження в селекції ліній О-типу за формою коренеплоду. Новітні агротехнології. 2017. № 5. URL: http:// jna.bio.gov.ua/article/view/122133.
24. Парфенюк О.О., Баланюк Л.О. Особливості успадкування низки кількісних ознак цукрово-кормовими гібридами буряка в селекції ліній-запилювачів О-типу за формою коренеплоду. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. № 91. С. 180–187.
25. Корнєєва М.О., Чемерис Л.М., Змієвський В.М. Рівень продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів буряків цукрових на Білоцерківській дослідно-селекційної станції. Новітні агротехнології: теорія та практика: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95 річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ, 11 липня 2017 р.). Вінниця Нілан-ЛТД, 2017. 205 с.
26. Лейбович А.С., Кулік О.Г., Борисов Д.В. Вивчення ЧС ліній та гетерозисних запилювачів цукрових буряків іванівської селекції за програмою Бетаінтеркрос: зб. наук. праць. Київ, Інститут біоенергетичних культур і ЦБ НААН України. Вип. 8. 2005. С. 46–56.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon dubchak_1_2021.pdf425.55 КБ