Ви є тут

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРОТИ БУРОЇ ІРЖІ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вивчали сорти пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції за стійкістю до бурої іржі. Дуже високу стійкість мали сорти Смуглянка, Калинова та Ер 24220, висока стійкість виявлена у сортів Крижинка, Ремеслівна, Миронівська 65, Золотоколоса, Веснянка і Ер 24210. Сорти з пшенично-житніми компонентами є більш стійкі до бурої іржі, оскільки містять перенесені від жита гени резистентності. Ці сорти можна долучити в робочу колекцію, яка буде використана при створенні нового селекційного матеріалу як джерело стійкості проти збудника бурої іржі.

Ключові слова: пшениця озима, імунітет, сорт, гени стійкості, бура іржа.

Посилання: 

1. Перспективи виробництва зернових культур в Україні в 2013 році. Світ агротехнологій. Сайт АПК – інформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https : // WWW. google. com. ua.

2. Пруцков Ф. М. Озимая пшеница / Ф. М. Пруцков. – М.: Колос, 1976. – 352 с.

3. Рассел Г. Э. Селекция растений на устойчивость к вредителям и болезням / Г. Э. Рассел. – М.: Колос, 1982. – 421 с.

4. Flor Н. Н. Host-parasite interaction in flax rust its genetics and other implications / H. H. Flor // Phytopathology. – 1955. – № 45. – P. 680-685.

5. Чекалін М. М. Селекція та генетика окремих культур: навч. посібник / М. М. Чекалін, В. М. Тищенко, М. Є. Баташова. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. – 368 с.

6. Rabinovich S. V. Importance of wheat-rye translocations for breeding modern cultivars of Triticum aestivum L. / S. V. Rabinovich // Euphytica. – 1998. – Vol. 100. – P. 323-340.

7. Власенко В. А. Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних сортів пшениці в умовах Лісостепу України: дисертація на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.05 «Селекція рослин» / В. А. Власенко. – Одеса, 2008. – 419 с.

8. Собко Т. А. Изучение селекционной ценности пшенично-ржаной транслокации 1AL/1RS сорта озимой мягкой пшеницы Amigo / Т. А. Собко, А. Н. Хохлов // Агробиотехнологии растений и животных: Тез. докл. Международ. конф. – К., 1997. – С. 71-72.

9. Интрогрессивные линии пшеницы с генами устойчивости к болезням и вредителям, созданные в Центре генетических ресурсов пшеницы США / [С. В. Рабинович, W. J. Raupp, Т. Ю. Маркова и др.] // Генет. ресурсы культурных растений. Пробл. мобил., инвентар.: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.; Санкт-Петербург, 13-16 ноября 2001 г. – СПб.: ВИР, 2001. – С. 387-390.

10. Huen M. Chromosomal location of the powdery mildew resistance gene of Amigo wheat / M. Huen, B. Friebe, W. Bushuk // Phytopathology. – 1990. – Vol. 80. – P. 1129-1133.

11. Sebesta E. E. Registration of Amіgo wheat germplasm resistant to greenbug / E. E. Sebesta, E. A. Wood, D. R. Porter et al. // Crop Sci. – 1995. – Vol. 35. – P. 293.

12. Селекційна еволюція миронівських пшениць / [В. А. Власенко, В. С. Кочмарський, В. Т. Колючий та ін.]; під заг. ред. В. А. Власенка. – Миронівка, 2012. – 330 с.

13. Руденко М. И. Методические указания по изучению мировой колекции пшеницы: Издание третье, переработанное / [М. И. Руденко, И. П. Шитова, В. А. Корнейчук]; под ред. В. Ф. Дорофеева. – Л., 1977. – 28 с.

14. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

15. Бабаянц Л. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах членах СЭВ / Л. Бабаянц, А. Мештерхази, Ф. Бехтер. – Прага, 1988. – 321 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon vlasenko_2_2014.pdf326.76 КБ