Ви є тут

Продуктивність та економічна ефективність вирощування соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у Правобережному Степу України

У статті висвітлено результати досліджень з управління елементами технології та впливу чинників на продуктивність соняшнику. Польовий дослід проводили на дослідному полі Інституту сільського господарства Степу НААН Кіровоградської області. Рівень продуктивності соняшнику визначається умовами водного та поживного режимів ґрунту. За результатами досліджень встановлено, що на час сівби запаси продуктивної вологи в 0–100 см шарі ґрунту найбільшими були за першого строку сівби і становили 178,6 мм. За таких запасів вологи створюються сприятливі умови зволоження посівного шару ґрунту, щоб одержати дружні й повні сходи за сівби в першій-другій декаді квітня. Зміщення строків сівби на більш ранні дає змогу змінювати умови росту й розвитку рослин соняшнику. Зокрема, рослини краще забезпечуються вологою, а також є можливість оминути критичні температурні періоди розвитку рослин. Найвищими запаси продуктивної для рослин вологи в 0–100 см шарі ґрунту в посівах гібридів Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 55.82 були за густоти стояння рослин 60 тис. на гектарі, за першого строку сівби – у фазі цвітіння становили 127 мм. Вміст елементів живлення в ґрунті змінювався як за роками, так і під впливом різного фону удобрення. Внесення азотних, фосфорних, калійних добрив у дозі N40P40K40 та N40P40K40 + побічна продукція попередника дає змогу збільшити вміст у ґрунті доступних рослинам елементів живлення та підвищити родючість ґрунту. Зважаючи на економічні показники, оптимальним строком сівби соняшнику для гібридів LG 55.82 та LG 54.85 є прогрівання ґрунту на глибині загортання насіння до 5–6 °С, для гібридів Форвард та LG 56.32 – до 9–10 °С, оптимальна густота – 60 тис./га. У таких умовах гібрид LG 55.82 сформував найвищу врожайність – 3,85 т/га, гібрид LG 54.85–3,64 т/га, Форвард – 3,09 т/га, гібрид LG 56.32–3,62 т/га.

Ключові слова: соняшник, поживний режим ґрунту, водний режим ґрунту, урожайність, рентабельність, чистий дохід.

 

Посилання: 
1. Піньковський Г.В., Танчик С.П. Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність гібридів соняшника в Правобережному Степу України. Науковий вісник НУБіП України. Агрономія. 2018. № 294. С. 75–82. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/agr2018.294.075
2. Pinkovsky H.V., Tanchyk S.P. Management of the elements of technology of growing of sunflower in the RightBank Steppe of Ukraine. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI. 2020. T. 27. Nr. 1, P. 37–47.
3. Покопцева Л.А. Вплив передпосівної обробки на продуктивність соняшнику у Степу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 87. Херсон, 2014. С. 75–79.
4. Поляков О.І., Нікітенко О.В., Вахненко С.В. Формування продуктивності гібрида соняшнику Каменяр в залежності від агроприйомів вирощування. Науково-технічний бюл. ІОК НААН. 2014. Вип. 21. С. 97–104.
5. Ткаліч І.Д., Мамчук О.Л. Способи сівби та густота стояння рослин соняшнику гібрида Дарій. Агроном. 2011. № 1. 5 с.
6. Ткаліч І.Д., Ткаліч Ю.І., Кохан А.В. Вплив способів сівби, прийомів догляду і добрив на врожайність насіння соняшнику в Степу. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. Дніпропетровськ. 2012. № 2. С. 128–132.
7. Густота посевов и урожай / Крамаренко Н. и др. Земледелие. 1998. № 12. 23 с.
8. Тоцький В.М. Вплив системи удобрення та основного обробітку ґрунту на формування продуктивності соняшнику. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2014. Вип. 20. С. 204–209.
9. Малієнко А.М. Деякі шляхи оптимізації режиму вологості ґрунту у посівах польових культур. Землеробство. 2015. Вип. 1. С. 68–76.
10. Мельник А.В., Говорун С.О. Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. № 3(27). С. 173–175.
11. Піньковський Г.В., Танчик С.П. Продуктивність та водоспоживання середньоранніх гібридів соняшника залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у Правобережному Степу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2019. Вип. 72. С. 47–52. DOI: https:// doi.org/10.32848/0135-2369.2019.72.11
12. Буряков Ю.П. Индустриальная технология возделывания подсолнечника. Агрохимия. 1992. № 4. С. 27–28.
13. Коковіхін С.В., Нестерчук В.В., Носенко Ю.М. Продуктивність та якість насіння гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та удобрення. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Грінь Д.С. 2015. Вип. 94. С. 37–42.
14. Никитчин Д.И. Масличные культуры. Запорожье: ВПК «Запоріжжя». 1996. 256 с.
15. Піньковський Г.В., Танчик С.П. Вплив строків сівби та густоти стояння соняшнику на водний режим грунту в Правобережному Степу України. Рослинництво та ґрунтознавство. 2019. Т. 10. №. 1. С. 34–40. DOI: http:// dx.doi.org/10.31548/agr2019.01.034
16. Pinkovskyi H., Tanchyk S. Dynamics of the availability of available moisture in soil by optimization of sowing time and density of statement of sunflower plants in the Right-Bank Steppe of Ukraine. Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology. 2020. Vol. 2. No. 3. P. 68–77. DOI: https://doi.org/10.47577/technium.v2i3.556
17. Скидан В.О., Скидан М.С. Вплив температур та вологості на розвиток соняшнику. Агробізнес сьогодні. 2016. Вип. 24. С. 48–51.
18. Соняшник у різних умовах / Ткаліч І. та ін. Агробізнес сьогодні. 2016. № 4. С. 68–74.
19. Коваленко А. Оптимізація мінерального живлення соняшнику. Пропозиція. 2016. № 6. С. 62–64.
20. Піньковський Г.В., Мащенко Ю.В., Танчик С.П. Вплив елементів живлення на родючість грунту та продуктивність соняшнику в Правобережному Степу України. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 107. С. 145– 150. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.19
21. Коваленко О.О. Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у північній підзоні Степу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. Дніпропетровськ, 2005. 19 с.
22. Минковский А.Е., Поляков А.И. Продуктивность гибрида Запорожский 28 в зависимости от строков сева и густоты стояния растений. Наук.-тех. бюл. Ін.-ту олійних культур УААН. Запоріжжя, 2007. № 12. С. 225–229.
23. Виробництво соняшнику в Україні: стан і перспективи / Кириченко В.В. та ін. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2010. Вип. 7. С. 281–287.
24. Андрієнко А.Л. Вплив строків сівби на продуктивність гібридів соняшнику в північному Степу України. Бюлетень Інституту зернового господарства. 2010. № 38. С. 165–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ bisg_2010_38_38.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pinkovskiy_2_2020.pdf707.03 КБ