Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Представлено результати досліджень щодо вивчення продуктивності буряків цукрових залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду. Оптимальними параметрами формування високопродуктивних посівів буряків цукрових слід вважати: кількість опадів за весь період вегетації не менше 350–450 мм, у тому числі за період сівба–змикання міжрядь – не менше 250–300 мм, ГТК – відповідно 1,2–1,5 і 1,0–2,0. Встановлено, що найбільш інформативним показником для прогнозування урожайності, цукристості коренеплодів та збору цукру є ГТК за період сівба–сходи. Побудова математичних моделей із цим показником дозволяє отримати максимальний коефіцієнт апроксимації, тобто модель найбільш точно описує експериментальні дані та високі коефіцієнти кореляції.

Ключові слова: буряки цукрові, гідротермічні умови, вегетаційний період, урожайність, цукристість, збір цукру.

Посилання: 

1. Глеваский И.В. Основы оптимизации агротехнических условий формирования урожая корнеплодов сахарной свеклы: автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра с.-х. наук: специальность 06.01.09 «Растениеводство» / И.В. Глеваский. – К., 1991. – 50 с.

2. Органищук Н.И. Прогнозирование полевой всхожести семян /Н.И. Органищук, Н.В. Роик //Сахарная свекла. – 1996. – № 1 – С. 34.

3. Саблук В.Т. Формування агроценозу і продуктивність буряків цукрових при інкрустації насіння інсектицидами / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко // Збірн. наук. праць ІЦБ УААН. – К., 2003. – С. 198–203.

4. Балан В.М. Різноякісність насіння сучасних сортів-популяцій і ЧС- гібридів буряків цукрових і її значення / [В.М. Балан, М.Б. Поєхало] // Висновки НДР за 1994 рік. – К.: ІЦБ УААН, 1996. – С.60–63.

5. Балагура О.В. Моніторинг: бурякове поле Тетіївщини / О. В. Балагура // Цукрові буряки. – 2011. – № 4. – С. 4–6.

6. Бевз М.М. Продуктивність буряків цукрових залежно від сортових особливостей /М.М. Бевз // Буряки цукрові. – 2000. – № 6. – С.8-9.

7. Роїк М.В. Буряки / М.В. Роїк. – К.: ХХІ Вік, 2001. – 320 с.

8. Bornscheuer E. Der einfluss pflanzenbaulicher Massnahmen auf Sterrlings – und Samentragerent wicklung sowie Samenertrag und Saatgut gualitat bei der Zuckerruben / E. Bornscheuer // Zucker – Beihefte. – 1960. – A.14. – P. 27–54.

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований /
Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

10. Методика сортоиспытания полевых культур. – М.: Сельхозгиз, 1947. – 36 с.

11. Методика указания по проведению массовых аналитических и технологических исследований культур свекловичного севооборота и почвы. – К.: ВНИС, 1979. – 121 с.

12. Методика исследований по сахарной свекле. – К.: ВНИС, 1986. – 157 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_vahniy.pdf (73)357.79 КБ