Ви є тут

ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЙОГО ОБРОБІТКУ І ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Останнім часом в Україні набувають поширення негативні процеси, пов’язані з загостренням економічної ситуації, стрімким зростанням цін на мінеральні добрива і обмеженням їх використання, скороченням обсягів внесення традиційних органічних добрив, заміною енерговитратних традиційних систем обробітку грунту на безполицеві та інші ресурсозберігаючі. Як наслідок відбувається втрата родючості грунту. До цього слід додати глобальні зміни клімату, які безпосередньо впливають на рослинність, грунтотворні процеси і на умови вирощування сільскогосподарських культур.
Тому виникає необхідність у більш детальному вивченні впливу різних систем обробітку і добрив на родючість грунту для попередження негативних процесів у ньому і розробки заходів з адаптації землеробства відповідно до кліматичних і соціально-економічних реалій.
Метою досліджень було вивчення впливу способів основного обробітку та добрив на показники родючості чорнозему звичайного в ланці польової зерно-паро-просапної сівозміни: пшениця озима по кукурудзі МВС ( молочно-воскова стиглість) – горох на зерно – пшениця озима в умовах Північного Степу України для попередження негативних явищ, пов’язаних із сучасними процесами грунтоутворювання, і, в подальшому, розробки науково обгрунтованих рекомендацій по вирощуванню цих культур в нових соціально-економічних та кліматичних умовах.
Встановлено тенденцію до збільшення вмісту нітратного азоту, рухомого фосфору та обмінного калію у шарі грунту 0–30 см на варіантах із безполицевим розпушуванням при застосуванні добрив у порівнянні з оранкою. Це пояснюється, імовірно, тим, що при такому обробітку складаються більш сприятливі умови для процесів мінералізації і збагачування грунту цими елементами в поверхневій частині орного шару, у якій зосереджуються рослинні рештки і добрива.
Способи обробітку грунту впливали на розподіл рухомого фосфору й обмінного калію по його профілю. За оранкою вони розподілялися більш рівномірно. При безполицевому обробітку суттєва їх частина розташовувалась у верхній його частині. На розподіл поживних речовин в орному шарі грунту і досліджувані показники його родючості певним чином впливала фонова оранка під кукурудзу в сівозміні.
Добрива сприяли зростанню кількості нітратного азоту, рухомого фосфору й обмінного калію в орному шарі грунту.
На поживний режим чорнозему впливали посушливі умови років досліджень, які уповільнювали хімічні та мікробіологічні процеси в ньому.
За отриманими результатами слід зробити висновки, що досліджувані способи обробітку чорнозему звичайного важкосуглинкового в ланці польової зерно-паро-просапної сівозміни: пшениця озима по кукурудзі МВС – горох на зерно – пшениця озима на фоні полицевої оранки під кукурудзу в умовах Північного Степу України по-різному впливають на його поживний режим.
Обробіток, заснований на безполицевому розпушуванні, поліпшує агрохімічні показники орного шару, сприяє зростанню кількості нітратного азоту, рухомого фосфору й обмінного калію в шарі грунту 0–30 см у порівнянні з оранкою. Фонова оранка під кукурудзу в сівозміні зменшує різку диференціацію за елементами живлення по профілю грунту. Застосування мінеральних добрив (рекомендовані в регіоні: під горох – N45P35K15, пшеницю озиму - N60P60K30; розраховані на запланований урожай відповідно – N50P30K20 і N90P80К70) сприяє зростанню вмісту нітратного азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в шарі 0–30 см на досліджуваних варіантах і підвищенню продуктивності культур. Зміни агрохімічних показників грунту не зумовлювали появу суттєвої різниці в їх врожаї на варіантах обробітку.
Ключові слова: грунт, обробіток, добрива, нітратний азот, рухомий фосфор, обмінний калій, сівозміна.

 

Посилання: 
1. Малієнко А.М., Тараріко Н.М., Гаврилов С.О., Брухаль Ф.Й., Коломієць В.М. Методичні рекомендації і програма досліджень з обробітку грунту. Чабани, 2008. 86 с.
2. Денисенко А.И., Михайличенко Е.Н., Бережной А.Л. Влияние адаптивных почвозащитных технологий на плодородие почвы и качество урожая в почвозащитных севооборотах Донбасса. Вісник Дніпропетровського ДАУ. 2001. № 1. С. 54–56.
3. Головань О.А., Шубін В.П. Ефективність мульчуючого обробітку грунту під соняшник на чорноземах Степу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів в Україні. (5–6 березня 2002 р.). Дніпропетровськ, 2002. С. 90–91.
4. Черячукін М.І. Ефективність мінімілізації обробітку грунту в умовах Кіровоградської області. Агрохімія і грунтознавство. 2003. Вип. 64. С. 68–76.
5. Захарова В.О. Актуальні питання обробітку грунту в сівозмінах за умов південного Степу України. Вісник Дніпропетровського ДАУ. 2010. № 2. С. 48–50.
6. Рибіна В.М., Чижова М.С., Денисенко А.І., Матичак Г.П. Вплив безполицевого обробітку на поживний режим еродоаного чонозему. Таврійський науковий вісник. 2009. Вип. 62. С. 31–35.
7. Цилюрик О.І., Судак В.М. Мульчувальний обробіток грунту під соняшник. Агроном. 2013. № 4 (42). С. 84–88.
8. Цилюрик О.І. Ефективність чистого пару за різних способів обробітку в Степу України. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2008. № 33–34. С. 77–81.
9. Драніщев М.І., Токаренко В.М., Барановский О.В., Тімошин М.М. Вплив способів основного обробітку грунту під чистий пар на поживний режим, якість зерна озимої пшениці та економічні показники. Збірник наукових праць Луганського НАУ. 2009. № 100. С. 60–63.
10. Медведь В.А., Кирчук И.С. Питательный режим почвы в зависимости от предшественников, способов ее обработки и удобрений под посевами озимой пшеницы. Вісник аграрної науки південного регіону. 2005. Вип. 6. С. 69–75.
11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
12. Радов А.С., Пустовой И.В., Корольков А.В. Практикум по агрохимии. М.: Агро- промиздат, 1985. 312 с.
13. Агрокліматичний довідник по Луганській області (1986–2005 р.р.). Луганськ: Віртуальна реальність. 2011. 216 с.
14. Агрохимия / сост. Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский, Х.К. Асаров, В.А. Демин, Б.П. Плешков, Н.В. Решетникова; под ред. Б.А. Ягодина. М.: Колос. 1982. 574 с.
15. Бойко М.В. Вміст основних елементів живлення у грунті під кукурудзою на силос залежно прийомів основного обробітку грунту і добрив. Корми і кормовиробництво. 2006. Вип. 56. С. 11–15.
16. Будьонний Ю.В., Попов С.І. Вплив способів основного обробітку грунту на умови формування урожаю озимої пшениці в східному Лісостепу України. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2007. № 30. С. 34–39.
17. Карабач К.С. Вплив систем обробітку грунту та удобрення на його фосфатні показники. Вісник аграрної науки. 2010. № 2. С. 63–65.
18. Медведєв Е.Б. Вплив способів обробітку і добрив на родючість грунту та урожайність сільскогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу. Зернові культури. 2018. № 2. С. 314–323.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon medvedev_2_2019.pdf (57)276.74 КБ