Ви є тут

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРОКІВ СІВБИ КУКУРУДЗИ В СУМІСНИХ ПОСІВАХ З СОРГО ЦУКРОВИМ

Поєднання оптимальних строків сівби окремих культур та складу компонентів є важливими факторами впливу на ріст, розвиток і продуктивність рослин в сумісних посівах. Метою досліджень було визначення впливу строків сівби на ріст, розвиток рослин, тривалість міжфазних періодів та продуктивність кукурудзи у сумісних посівах з сорго цукровим. За одночасної сівби сорго цукрового і кукурудзи тривалість періоду сівба–сходи становила 10 діб. За сівби кукурудзи у фазу сходів та у фазу 2-3 листків сорго цукрового, тривалість періоду сівба–сходи скоротилась до 9 діб. В середньому за роки досліджень за одночасної сівби кукурудзи і сорго цукрового польова схожість насіння кукурудзи становила 78,3 %, що на 1,5; 2,9 і 5,2 % менше порівняно з наступними строками сівби. Відмічено високу кореляційну залежність між температурою ґрунту на глибині 10 см і польовою схожістю насіння кукурудзи (r=0,95) та середню між кількістю опадів і польовою схожістю (r=0,56). Тривалість вегетаційного періоду кукурудзи, в сумісних посівах з сорго цукровим, збільшується на 1-2 доби від першого строку сівби до четвертого, а у сорго цукрового залишались практично без змін (127–128 діб). Спостерігається тенденція до зменшення врожайності зеленої і сухої маси від варіанта першого строку сівби кукурудзи до четвертого, при цьому достовірної різниці між варіантами досліду не відмічено.

Ключові слова: кукурудза, сорго цукрове, сумісні посіви, строки сівби, зелена маса, урожайність.

 

Посилання: 
 1. Шпаков А.С. Основные направления развития и научное обеспечение полевого кормопроизводства в современных условиях. Кормопроизводство. 2007. № 5. С. 8–11.
 2. Michael J.W. Maw, James H.Houx, Felix B.Fritschi. Maize, sweet sorghum, and high biomass sorghum ethanol yield comparison on marginal soils in Midwest USA. Biomass and Bioenergy. 2017. Vol. 107. P.164–171.
 3. Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. Київ: Аграрна наука, 1996. 572 с.
 4. Sorghum grain yield, forage biomass production and revenue as affected by intercropping time / Borghi E. et al. European Journal of Agronomy. 2013. Vol. 51. P. 130–139.
 5. Аветисян А.Т. Возделывание сорго сахарного в чистых и смешанных посевах в зоне Лесостепи Красноярского края. Вестник КрасГАУ. 2011. №5. С. 38–41.
 6. Землянов В.А., Смиловенко А.А. Роль сахарного сорго в стабилизации кормопроизводства на Дону. Кормо-производство. 2011. № 1. С. 32–33.
 7. Ralph B., Clark В. Nutrient solution growth of sorghum and corn in mineral nutrition studies. Journal of Plant Nutrition. 2008. Vol. 5. P.1039–1057.
 8. Avasi P., Szücsné I., Márki–Zayné S. Korom Z. Aerobic stability of sorghum–maize mixed silage. Proc. 12th International Symposium „Forage Conservation”. Brno: Czech Republic, 2006. Р. 192–195.
 9. Дроздова О. В. Продуктивність та хімічний склад зеленої маси сумісних посівів різних гібридів кукурудзи та сорго. Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2015. № 114. С. 69–73.
 10. Формирование урожая зелёной массы и зерновой продуктивности гибридов кукурузы при разных сроках посева в условиях среднего Урала / Мингалев С.К. и др. Кормопроизводство. 2013. №9. С. 29–31.
 11. Горбачева А.Г., Ветошкина И.А., Панфилов А.Е., Иванова Е.С. Экологическая оценка гибридов кукурузы в период прорастания при раннем и оптимальном сроках посева. Кукуруза и сорго. 2015. Том 1. №2. С. 3–10.
 12. Potential of corn silage production in different sowing times in the Paraná Midwest region / Neumann M. et al. Applied Research & Agrotechnology. 2016. Vol. 9. №1. Р. 37–44.
 13. Biomass sorghum and maize have similar water-use-efficiency under non-drought conditions in the rain-fed Midwest U.S / Roby Matt C. et al. Agricultural and Forest Meteorology. 2017. Vol. 247. P. 434-444.
 14. Шовканов А.А., Кравченко Р. В. Оптимизация сроков сева кукурузы применительно к засушливым районам Ставропольского края. Сельскохозяйственная биология. 2007. № 3. С. 86–91.
 15. Kashen, B.M. Сортовая агротехника кукурузы в боре с засухой [Агротехника кукуруза против засухи]. Кукуруза и сорго. 1996. № 12. С. 5–6.
 16. Кравченко Р. В., Шовканов А. А. Генотипическая зависимость роста и развития растений кукурузы и продуктивности ее гибридов от сроков сева в Ставропольском крае. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2012.  № 35. С. 290–293.
 17. Курило В.Л., Герасименко Л.А. Продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива залежно від строків сівби та глибини загортання насіння. Цукрові буряки. №1. 2012. С. 14–15.
 18. Циков В. С. Кукуруза: технология, гибриды, семена. Днепропетровск: Зоря, 2003. 296 с.
 19. Шпаар Д. Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование. Київ: Издательский дом “Зерно”, 2012. 464 с.
 20. Podkowka Z., Podkowka L. Chemical composition and quality of sweet sorghum and maize silages. Journal of Central European Agriculture. 2011. Vol. 12(2). Р. 294–303.
 21. Бабич А.О. Проблема білка: сучасний стан, перспективи виробництва і використання сої. Корми і кормовиробництво. 1992. Вип. 33. С. 3–13.
 22. Медвидь С.П. Смешанные посевы кукурузы и сои. Кукуруза. 1992. № 3. С. 19–20.
 23. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / під ред. А.О. Бабича. Вінниця, 1994. 87 с.
 24. Основи наукових досліджень в агрономії / під ред. В. О. Єщенка. К.: Дія, 2005. 288 с.
 25. Грабовський М.Б., Грабовська Т.О., Ображій С.В. Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості під впливом строків сівби. Агробіологія: збірник наукових праць. №2 (113). 2014. С. 81–86.
 26. Грабовський М.Б. Сівба кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 2011. №8 (207). С. 20–22.
 27. Пащенко Ю.М., Кордін О.І. Строки сівби різних за холодостійкістю гібридів кукурудзи. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2005. № 23–24. С. 154–158.
 28. Танчик С.П., Мокрієнко В.А. Оптимізація строків сівби кукурудзи в Лісостепу України: збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2003. Вип.3. С. 51–54.
 29. Forage Sorghum and Corn Silage Response to Full and Deficit Irrigation / Kisekka I. et al. Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports. 2016. Vol. 2. Iss. 7. DOI: 10.4148/2378-5977.1251
 30. Lucas J. Abdala, Brenda L. Gambin, Lucas Borrás. Sowing date and maize grain quality for dry milling. European Journal of Agronomy. 2018. Vol. 92. Р. 1–8.
 31.  
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovskiy-agro-1-2018-67-76.pdf310.67 КБ