Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНИКА ТА УДОБРЕННЯ

Вивчення впливу попередників і особливостей мінерального живлення раніше розглядалося з точки зору отримання високого рівня товарного врожаю зерна без урахування впливу на формування якісних показників насіннєвого матеріалу. Тому, комплексна порівняльна оцінка впливу даних факторів на посівні якості та врожайні властивості насіння проса посівного є актуальною і має практичне значення. Метою досліджень було удосконалення елементів технології вирощування високоякісного насіння проса шляхом підбору попередників, що забезпечить поліпшення їх врожайних властивостей в умовах нестійкого зволоження південної частини Правобережного Лісостепу України.

Ключові слова: просо, насіння, попередник, удобрення, посівні якості, врожайні властивості.

Посилання: 
 1. Єфіменко Д.Я. Гречка і просо в інтенсивних сівозмінах / Д.Я. Єфіменко, І.В.  Яшовський. – К.: Урожай, 1992. – 168 с.
 2. Макрушин М.М. Насіннєзнавство польових культур / М.М. Макрушин. – К.: Урожай, 1994. – 208 с.
 3. Яшовський И.В. Селекция и семеноводство проса. / И.В. Яшовський. – М.: Агропромиздат, 1987. – 256 с.
 4. Варавва В.Н. Элементы технологии возделывания проса по разным предшественникам: научное издание / В.Н. Варавва // Зерновое хозяйство. – 2004. – № 5. – С. 7–9.
 5. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка. – К.: Аграрна наука, 2007. – 216 с.
 6. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / [З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко]; за ред. З.М. Грицаєнко. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2003. — 320 с.
 7. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В. П. Опришко, П.В. Костогриз; За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.
 8. Боровиков В.П. Statistika. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков.  – М.: Филинъ, 1997. – 608 с.
 9. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Методи визначення показників якості рослинницької продукції. – Вип. 7. – К., 2000. – 144 с.
 10. Полторецький С.П. Порівняльна оцінка впливу комплексної дії попередників і удобрення на посівні якості та врожайні властивості насіння проса / С.П. Полторецький // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2014. – Вип. 84. – Ч. 1: Агрономія. – С. 21–31.
 11. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление: изб. труды. – Киев: Наук. думка, 1991. – 432 с.
 12. Пузік В.К. Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора сільськогосподарських наук: спец. 03.00.08 «екологія»/ В.К. Пузік. – К., 2004. – 37с.
 13. Гнатюк Н.О. Алелопатичний підхід до альтернативного землеробства/ Н.О. Гнатюк. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 60 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon poltoreckiy_1_2014.pdf351.86 КБ