Ви є тут

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО МЕХАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Найвища активність інвертази, уреази, дегідрогенази і поліфенолоксидази орного шару чорнозему типового спостерігалася за мілкого дискового обробітку. Більш висока активність фосфатази, пероксидази і каталази – за плоскорізного обробітку. Із зменшенням інтенсивності обробітку протеазна активність орного шару ґрунту знижується. За мілкого дискового обробітку локалізація рослинних решток у верхній (0-10 см) частині орного шару спричиняє підвищення ферментативної активності чорнозему типового. Найнижчі показники інвертазної, уреазної і протеазної активності орного шару ґрунту відмічені за безполицевого обробітку. Найвищий коефіцієнт нагромадження гумусу за мілкого дискового, найнижчий – плоскорізного обробітку. Мікроорганізмів, які споживають мінеральні і органічні форми азоту, найбільше за мілкого дискового, найменше – за безполицевого обробітку. Коефіцієнт педотрофності найнижчий за безполицевого обробітку, найвищий – за різноглибинної оранки.

За диференційованого і мілкого основного обробітку грунту в сівозміні собівартість 1 т сухої речовини урожаю нижча, а рівень рентабельності і коефіцієнт енергетичної ефективності вищі, ніж на контролі. Найнижча собівартість 1 т сухої речовини, найвищі показники рівня рентабельності і коефіцієнта енергетичної ефективності за основного обробітку ґрунту в сівозміні дисковою бороною.

Ключові слова: ферменти, мікроорганізми, біологічна активність, грунт, обробіток, продуктивність.

Посилання: 
 1. Танчик С.П. Наукові основи землеробства: монографія / С.П. Танчик, О.А. Цюк, Л.В. Центило. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 314 с.
 2. Особливості формування мікробіоти чорнозему типового Лісостепу України та його біологічної активності при застосуванні різних систем землеробства / [Москалевська Ю.П., Патика М.В., Карпенко О.Ю. та ін.] // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – Вип. 17. – Т. ІІ. – С. 324-329.
 3. Цюк О.А. Вплив систем землеробства на вміст гумусу та чисельність мікроорганізмів у чорноземі типовому / О.А. Цюк // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2009. – Вип. 72. – С. 92-96.
 4. Землеробство / [В.П. Гудзь, І.Д. Примак, С.П. Танчик, І.А. Шувар]. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 480 с.
 5. Примак І.Д. Зміна мікробного ценозу чорнозему типового за різних систем основного обробітку ґрунту і удобрення у спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України / І. Д. Примак, О. Б. Панченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету «Сільськогосподарські науки». – 2015. – Вип. 23. – С. 4–14.
 6. Крижанівський В.Г. Біологічна активність чорнозему опідзоленого в ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку грунту / В.Г. Крижанівський, П.В. Костогриз // Зб. наук. пр. Білоцерківського ДАУ. – Вип.2.(69). – 2010. – С.16-18.
 7. Moskalevska Yu. P. Influence of agrarian systems on the microbiological transformation of organic matter in typical chernozem under sugar beet growing / Yu. P. Moskalevska, М. V. Patyka // Modem scientific research and their practical application. – Kupriyenko S.V., Odessa, 2014. – Vol. J11401. – J11401-009. Режим доступу: http://www.sworld.com.Ua/e-joumal/j 11401.pdf (0).
 8. Hargrove W. L. Winter legumes as a nitrogen source for no-till grain sorghum / W.L. Hargrove // Agron. J. – 1986. – № 78. – P. 70-74.
 9. Tebrügge, F. and Bohmsen, A., 1997: Crop yields and economic aspects of no-tillage compared to plough tillage: Results of long-term soil tillage field experiments in Germany. In: Tebrügge and Bohrnsen (Eds.): Experiences with the application of no-tillage crop production in the West-European countries. Proceedings of the EC-workshop IV, Boingneville, 12-14 May 1997: 25-43, 1997. Wiss. Fachverlag Dr. Fleck, ISBN 3-960600-95-1.
 10. Особливості формування мікробіоти чорнозему типового Лісостепу України та його біологічної активності при застосуванні різних систем землеробства / [Москалевська Ю. П., Патика М. В., Карпенко О. Ю. та ін.] // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – Вип. 17. – Т. II. – С. 324-329.
 11. Москалевська Ю. П. Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків цукрових за різних технологій вирощування / Ю. П. Москалевська, М. В. Патика // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2014. – № 4. – С. 39-45.
 12. Цюк О.А. Теоретичне обґрунтування та розробка системи екологічного землеробства в Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 «Загальне землеробство» / О.А. Цюк. – Київ, 2014. – 41 с.
 13. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Д.Г. Звягинцев. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 303 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon panchenko_1_2017.pdf (78)374.78 КБ