Ви є тут

ЕФЕКТ ГЕТЕРОЗИСУ ТА СТУПІНЬ ФЕНОТИПОВОГО ДОМІНУВАННЯ У ГІБРИДІВ F1 РІПАКУ ОЗИМОГО

Виявлено прояв гетерозису за  структурними елементами продуктивності ріпаку озимого у гібридів першого покоління. Визначено ступінь домінантності та ефект гетерозису ряду гібридів F1. Виділено кращі 
гібридні комбінації, за кількістю гілок першого порядку, довжиною стручка та кількістю насінин у стручку, які становлять інтерес для подальшої роботи.
Ключові слова: ріпак озимий, ефект гетерозису, ступінь  фенотипового домінування, кількість гілок першого порядку, довжина стручка, кількість насінин у стручку.

 

Посилання: 

1. Васильківський С.П. Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу в селекції зернових культур / С.П. Васильківський, В.А. Власенко // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. Ремесла.  – Київ: Аграрна наука, 2002. –Вип. 2. – С. 12-17.
2. Ситнік І.Д. Озимий та ярий ріпак  / І.Д. Ситнік, О.Л. Кляченко, О.Г. Кокорін; За заг. ред. І.Д. Ситніка.  – К.: Знання України, 2005. –84 с.
3. Мазер, К. Биометрическая генетика / К. Мазер, Дж. Джинкс. – М.: Мир, 1985. – 463 с.
4. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений / А.А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 588 с.
5. Литун П.П. Гетерозис по признакам с системным контролем у растений и его прогнозирование / П.П. Литун, В.В. Кириченко, Л.В. Бондаренко // Тр. по фунд. и пр. генетике (к 100-летнему юбилею генетики). –Харьков: Штрих, 2001. – С. 151-169.
6. Мазур В.О. Селекція / В.Д. Гайдаш, М.М. Климчук, М.М. Макар та ін. –Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 1998. – С. 32-73.
7. Драгавцев В.А. Эколого-генетическая организация сложных количественных признаков продуктивности, устойчивости и качества продукции растений  / В.А. Драганцев, П.П. Литун  // Эколого-генетический скрининг гено-фонда и методы конструирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности, устойчивости и качеству: Методические рекомендации (новые подходы). – СПб, 1997. – С. 10-22.
8. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – 3-е изд., перераб. и доп.  – Москва: Колос, 1973. – 336 с.
9. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.
10. Даскалев Хр. Гетерозис при доматите / Хр. Даскалев, М. Иорданом, А. Огнянова. – София: Българська академия на науките, 1967. – 179 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon vasilkivskiy_10_2013.pdf282.27 КБ