Ви є тут

БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ

Досліджено міграцію та біогенний кругообіг азоту, фосфору та калію у п’ятипільній плодозмінній сівозміні центрального Лісостепу України. Встановлено залежність накопичення біомаси культур короткоротаційної сівозміни, вмісту елементів живлення в урожаї основної та побічної продукції, рослинних рештках, виносу поживних речовин з ґрунту від рівнів застосування добрив. Визначено оптимальний рівень насичення сівозміни органічними та мінеральними добривами, який забезпечує оптимальне співвідношення елімінантної та відновлюваної родючості ґрунту ланок кругообігу біофільних макроелементів.

Ключові слова: сівозміна, добрива, елементи живлення, біологічний кругообіг.

 

Посилання: 

1. Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні/ В.Ф.Сайко// Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К.: ВД «ЕКМО», 2010. – Вип.3. – С.3–16.

2. Екологічна роль сівозмін у підвищенні стійкості агроекосистем Лісостепу/ П.І.Бойко, Н.П.Коваленко, В.В.Гангур та ін.// Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К.: ВД «ЕКМО», 2010. – Вип. 3. – С.175–185.

3. Іваніна В.В. Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства/ В.В. Іваніна// Агробіологія: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 2011. – Вип.6 (86). – С.63–67.

4. Сайко В.Ф. Проблеми забезпечення ґрунтів органічною речовиною/ В.Ф.Сайко// Вісник аграрної науки. – 2003. – № 5. – С.5–8.

5. Сайко В.Ф. Використання та удобрення побічної продукції рослинництва в Україні/ В.Ф.Сайко// Землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – Вип.81. – К.:ВД»ЕКМО», 2009. – С.3–9.

6. Вахній С.П. Формування агрофітоценозів сільськогосподарських культур у правобережній частині України: Монографія / С.П. Вахній. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.

7. Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства/ За ред. акад. УААН О.Г. Тараріко, чл.-кор. УААН М.Г. Лобаса. – К., 1998. – 158 с.

8. Грант С. Улучшение управления питательными веществами сельскохозяйственных культур/ С. Грант// Агроном. – 2009. – № 1. – С.16–24.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kupchik_11_2013.pdf (74)328.58 КБ