You are here

Productivity and fertilizer value of white mustable mustard on green fertilizer depending on preparators, main processing systems and processing

Three-year (2019–2021) studies in a stationary feld grain-planted fve-feld crop rotation on typical low-humus medium-loam chernozem of the experimental feld of the Bila Tserkva NAU indicate a higher productivity of white mustard for green fertilizer when sown after winter wheat than spring barley. On no-till and systematic shallow tillage in the rotation, it signifcantly reduces the yield and dry weight of the roots. After the spring precursor sideratu mass is signifcantly higher after the winter one – not signifcantly lower on differentiated than the shallow tillage in the rotation. On cheisel and especially permanent shallow tillage in the rotation the effectiveness of fertilizers with increasing rates of their application decreases. With increasing fertilizer rates, the rate of growth of above-ground mass is higher than that of the root system. They tend to be lower when cabbage plants are sown after spring barley than winter wheat. Dry mass of root residues of white mustard after winter crops is practically at the same level on ploughed and ploughed-free tillage, and after spring – signifcantly higher on differentiated tillage than on the control. The dry mass of root residues of a crop plant in the arable soil layer was 3.03 and 2.59 t/ha, respectively, under the above precursors. The gain of humus content in arable layer by sowing the investigated crop after the winter wheat and after rotation without plowing, differentiated and disk tillage was respectively 532, 503, 525 and 474 kg/ha and after sowing the investigated crop after the spring barley – 453, 403, 488 and 393 kg/ha. At the date of sowing of cabbage plants after winter wheat, the reserves of available moisture in the upper layer of the soil under tillage are signifcantly lower, and under differentiated – signifcantly higher than in the control. When sowing white mustard after spring barley, this fgure is the lowest for shelf cultivation, and the highest – for shelf-shelfless cultivation in crop rotation.
Key words: soil, crop rotation, white mustard, treatment, fertilizers, predecessors, yield, root residues.

 

Reference: 
1. Borshhak, I.S., Venglins`ky`j, M.O., Gavry`lyuk, V.B. (2015). Periody`chna dopovid` pro stan gruntiv na zemlyax sil`s`kogospodars`kogo pry`znachennya Ukrayiny` za rezul`tatamy` 9 turu (2006–2010 rr.) agroximichnogo obstezhennya zemel [Periodic report on the state of soils on agricultural lands of Ukraine according to the results of the 9th round (2006–2010) of agrochemical survey of lands]. Kyiv, 118 р.
2. Balyuk, S.A., Dany`lenko, A.S., Furdy`chko, O.I. (2017). Zvernennya do kerivny`cztva derzhavy` shhodo podolannya kry`zovoyi sy`tuaciyi u sferi oxorony` zemel` [Appeal to the state leadership to overcome the crisis in the feld of land protection] Visny`k s.-g. nauky [Bulletin of agriculture science], no. 11, pp. 5–8.
3. Popova, O.L. (2013). Ocinka suspil`ny`x zby`tkiv i rozmiru vidshkoduvannya za pogirshennya yakosti sil`s`kogospodars`ky`x zemel` [Assessment of public losses and the amount of compensation for the deterioration of agricultural land]. Ekonomika Ukrayiny` [Ukraine economy], no. 3(616), pp. 47–56.
4. Pry`mak, I.D., Yezerkovs`ka, L.V., Fedoruk, Yu.V. (2020) Zemlerobstvo: pidruchny`k [Agriculture]. Vinnytsia, Works, pp. 26–29.
5. Panas, R.M. (2020). Ekologiya gruntiv: navch. posib. [Soil Ecology]. Lviv, New world – 2000, pp. 56–74.
6. Ly`syans`ky`j, O.L. (2018). Efekty`vnist` udobrennya sy`deral`ny`x kul`tur na chornozemi opidzolenomu Pravoberezhnogo Lisostepu Ukrayiny`: avtoref. dy`s. … kand. s.-g. nauk [Efciency of green manure fertilization on chernozem podzolic of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine: abstract dis. Cand. of Agricultural Science]. Kharkiv, 25 p.
7. Soroka, V.I., Marty`nyuk, I.V., Pry`mak, I.D. (2020). Texnologiya vy`roshhuvannya sil`s`kogospodars`ky`x kul`tur u promizhny`x posivax Lisostepu Ukrayiny` (rekomendaciyi) [Technology of growing agricultural crops in intermediate crops of the Forest-Steppe of Ukraine (recommendations)]. Bila Tserkva, 38 p.
8. Pry`mak, I.D., Kosolap, M.P., Vojtovy`k, V.M. (2019). Mexanichny`j obrobitok gruntu: istoriya, teoriya, prakty`ka: navch. posib. [Mechanical tillage: history, theory, practice]. Vinnytsia, Works, pp. 246–249.
9. Yeshhenko, V.O., Kopy`tko, P.G., Buty`lo, A.P., Opry`shko, V.P. (2013). Zemlerobstvo: pidruchny`k [Agriculture]. Kyiv, Lazury`t – Poligraf, pp. 261–263.
10. Ushkarenko, V.O., Suxotin, A.S. (2011) Bioenergety`chna efekty`vnist` vy`roshhuvannya pislyazhny`vnoyi soyi zalezhno vid doslidzhuvany`x faktoriv [Bioenergetic efciency of post-harvest soybean cultivation depending on the studied factors]. Tavrijs`ky`j naukovy`j visny`k [Taurian Scientifc Bulletin], 75, p. 109–115.
11. Demy`denko, O.V. (2021). Shhil`nist` budovy` chornozemu opidzolenogo za rizny`x sy`stem udobrennya i obrobitku [Density of chernozem podzolic structure under different fertilizer and tillage systems]. Visny`k agrarnoyi nauky` [Bulletin of Agricultural Science], 6, pp. 5–15.
12. Demy`denko, O.V. (2021). Agrofzy`chny`j stan yak kry`terij gotovnosti chornozemu opidzolenogo do minimizaciyi obrobitku v agrocenozi [Agrophysical condition as a criterion for the readiness of chernozem podzolic to minimize cultivation in the agrocenosis]. Visny`k agrarnoyi nauky` [Bulletin of Agricultural Science]. Vol. 7, pp. 15–23.
13. Chudanov, Y`.A. (2005). Nove sy`stemy obrabotky` chernozemnx pochv v sevooborotax Srednego Povolzh`ya [New systems of chernozem soil treatment in crop rotations of the Middle Volga region]. Dosty`zheny`ya agrarnoj nauky` Urala y` puty` y`x realy`zacy`y` v novux uslovy`yax proy`zvodstva [Achievements of agrarian science of the Urals and ways of their realization in new conditions of production]. Chelyabinsk, ChNIISH, pp. 30–35.
14. Buyanky`n, N.Y`., Slesarev, V.N., Krasnoperov, A.G. (2004). Klyuchevu pokazately` my`ny`maly`zacy`y` obrabotky` [Key indicators of processing minimization]. Zemledely`e [Agriculture]. Vol. 4, pp. 14–15.
15. Ny`kolaev, V.A., Mazy`rov, M.A., Zy`nchenko, S.Y` (2015). Vly`yany`e raznux sposobov obrabotky` na agrofy`zy`chesky`e svojstva y` strukturnoe sostoyany`e pochvu [Influence of different cultivation methods on agrophysical properties and structural state of the soil]. Zemledely`e [Agriculture], no. 5, pp. 18–20.
16. Adamchuk, V.V., Bulgakov, V.M., Tanchy`k, S.P., Nady`kto, V.P. (2016). Suchasni problemy` oranky` yak osobly`vogo pry`jomu obrobitku gruntu [Modern problems of plowing as a special method of tillage]. Visny`k agrarnoyi nauky`[Bulletin of Agricultural Science]. Vol. 1, pp. 5–10.
17. Balayev, A.D., Tonxa, O.L., Pikovs`ka, O.V., Gavry`lyuk, M.V., Shemetun, K.I. (2020). Gumusovanist` i fzy`ko-ximichni vlasty`vosti chornozemiv Lisostepu za minimizaciyi obrobitkiv i biologizaciyi sy`stemy` udobrennya [Humus content and physicochemical properties of forest-steppe chernozems while minimizing tillage and biologization of the fertilizer system]. Visny`k agrarnoyi nauky [Bulletin of Agricultural Science], no. 11, pp. 24–29.
18. Cyuk, O.A. (2014). Teorety`chne obg`runtuvannya ta rozrobka sy`stemy` ekologichnogo zemerobstva v Lisostepu Ukrayiny`: avtoref. dy`s. … dok. s.-g. nauk: 06.01.01 [Theoretical substantiation and development of the system of ecological agriculture in the Forest-steppe of Ukraine: author's ref. dis. Doc. of Agricultural Science: 01.06.01]. Kyiv, 41 p.
19. Centy`lo, L.V. (2020). Agroekologichni osnovy` vidtvorennya rodyuchosti chornozemu ty`povogo ta pidvy`shhennya produkty`vnosti agrocenoziv Pravoberezhnogo Lisostepu Ukrayiny`: avtoref. dy`s. … doktora s.-g. nauk: 06.01.01 [Agroecological bases of reproduction of fertility of typical chernozem and increase of productivity of agrocenoses of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine: author's ref. dis. Doctor of agricultural sciences Science: 01.06.01]. Kyiv, 41 p.
20. Gadzalo, Ya.M., Kamins`kiy, V.F. (2016). Naukovi osnovy` vy`robny`cztva organichnoyi produkciyi v Ukrayini: monografya [Scientifc bases of organic production in Ukraine]. Kyiv, Agrarian Science, pp. 158–159.
21. Popov, P.D., Xoxlov, V.Y`. Egorov, A.A. (1988). Organy`chesky`e udobreny`ya: spravochny`k [Organic fertilizers]. Moscow, Agropromizdat, pp. 18–21.
22. Stankov, N.Z. (1964). Kornevaya sy`stema polevyx kul`tur [Root system of feld crops]. Moscow, Kolos, 280 p.
23. Yeshhenko, V.O., Kopy`tko, P.G., Kostogry`z, P.V., Opry`shko, V.P. (2014). Osnovy` naukovy`x doslidzhen` v agronomiyi [Fundamentals of research in agronomy]. Vinnytsia, TD Edelweiss and K, pp. 175–176, pp. 247–252.
24. Pry`mak, I.D., Panchenko, O.B., Panchenko, I.A. (2016). Strukturny`j stan i budova ornogo sharu chornozemu ty`povogo za rizny`x sy`stem osnovnogo obrobitku i udobrennya v specializovanij sivozmini central`nogo Lisostepu Ukrayiny` [Structural condition and structure of the arable layer of chernozem typical for different systems of basic cultivation and fertilizer in specialized crop rotation of the central forest-steppe of Ukraine]. Visny`k Poltavs`koyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi [Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy], no. 1–2, pp. 12–18.
 
Download this article: 
AttachmentSize
PDF icon prymak_2_2021-124-136.pdf407.98 KB