Ви є тут

Значення генетичних і біологічних особливостей рослин у формуванні урожаю буряків цукрових за різних строків сівби

У статті вивчали питання впливу строків сівби різних біологічних форм буряків цукрових на продуктивність коренеплодів у конкретних ґрунтовокліматичних умовах. Показано вплив строків сівби на проростання насіння, динаміку утворення та засихання листків буряків цукрових, кількість функціонуючих листків під час вегетації, а також динаміку наростання площі листкової поверхні буряків цукрових залежно від сортових особливостей і строків сівби.

Як нестача, так і надлишок певного чинника негативно впливає на продуктивність рослин. Тому під час розробки агротехніки вирощування культури важливо враховувати строки сівби, специфіку дії мінеральних добрив, генетичні властивості гібридів, кліматичні і погодні умови, ґрунти, стани органогенезу, фази і міжфазні періоди росту та розвитку рослин.

Оперативне управління процесом формування урожаю, враховуючи сортові особливості, протягом вегетаційного періоду через добір відповідних агротехнічних заходів і строків їх виконання необхідно проводити з урахуванням стану посівів і метереологічних умов. Науковою основою для агротехнічних заходів є теорія про динаміку формування урожаю.

Встановлено, що за ранніх строків сівби запаси продуктивної вологи і поживних речовин у ґрунті в першу половину вегетації більші, ніж за пізніх, що забезпечує швидкий розвиток кореневої системи, наростання листкової поверхні, збільшення маси коренеплодів і накопичення в них цукру. Найвищий урожай коренеплодів і вихід цукру з гектара отриманий за сівби триплоїдного гібрида Охтирський і диплоїдного гібрида ІЦБ 0902 за перших строків сівби. Сівба буряків на п’ять діб пізніше зменшила урожайність на 3,8 т/га і цукристість – на 0,1 %. Пізні строки сівби різко знизили урожай і цукристість коренеплодів.

Ключові слова: буряк цукровий, схожість, урожайність, однонасінність, цукристість, збір цукру.

 

Посилання: 
1. Барштейн Л.А., Шкаредний І.С., Якименко В.М. Сівозміни, обробіток ґрунту та удобрення в зонах бурякосіяння. Наукові праці ІЦБ УААН. Київ: Тенар, 2002. 488 с.
2. Бевз М.М., Сілаков М.І. Вплив розмірів фракцій насіння цукрових буряків та їх сортових відмінностей на посівні якості. Цукрові буряки. 2000. № 4. С. 12–13.
3. Бобро M.А., Божко М.Ф., Корнієнко С.І. Технологія вирощування цукрових буряків. Харків: Магда ЛТД, 2002. 16 с.
4. Вахній  С.П. Агробіологічні основи  оптимізації агрофітоценозів сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України: автореф. дис. ... дра с.г. наук: 06.01.09. Київ, 2011. 40 с.
5. Глеваський И.В. Основы оптимизации агротехнических условий формирования урожая корнеплодов сахарной свеклы: автореф. дис. ... дра с.х. наук: спец. 06.01.09. 1991. 50 с.
6. Глеваський В.І., Черната Д.М. Насіннєва продуктивність триплоїдних гібридів цукрових буряків залежно від способу вирівнювання насінників. Наукові основи виробництва цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни в сучасних економічних та екологічних умовах. Київ: ІЦБ УААН, 1998. С. 87–92.
7. Глеваський В.І., Рибак В.О., Шаповаленко Р.М. Взаємозв’язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових. Агробіологія: зб. наук. Праць БНАУ. Біла Церква, 2017. С. 71–76.
8. Прянишников Д.Н. Белковые вещества. Общая химия белковых веществ. Ленинград, 1926. 168 с.
9. Якушкин И.В. Руководство по применению удобрений под сахарную свёклу. 1933. 68 с.
10. Тільман М. Цукрові буряки. Видання Вінницького окружного виконавчого комітету та Вінницької дослідної станції. Вінниця, 1930. 49 с.
11. Прянишников Д.Н. Об удобрении полей и севооборотов: избр. ст. Минск, 1962. 253 с.
12. Прянишников Д.Н., Якушкин И.В. Частное земледелие (Растения полевой культуры). Москва: Сельхозгиз, 1938. 759 с.
13. Овчаров К.Е. Физиологические основы всхожести семян. Москва: Наука, 1969. 280 с.
14. Овчаров К.Е. Биохимические методы определения жизнеспособности семян. Вестник сельскохозяйственной науки. 1973. № 10 (214). С. 99–104.
15. Савельев В.А. Обработка семян ультрафиолетовыми лучами. Вестник сельскохозяйственной науки. № 3. 1990. С. 133–135.
16. Сінченко В.М. Управління формуванням продуктивності цукрових буряків: монографія. Київ: ТОВ «НіланЛТД», 2012. 582 с.
17. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Напрями, методи та стратегія розвитку селекції. Цукрові буряки. № 6. 2015. С. 7–9.
18. Филюк Г., Ситенко Д. Причини кризового стану підприємств цукрової галузі України та шляхи їх розв'язання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 5(158). 2014. С. 6–11.
19. Сінченко В.М., Пиркін В.І. Управління процесами біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків. Цукрові буряки. № 3(156). 2013. С. 6–13.
20. Заришняк А.С., Жердецький І.М. Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН. 2008. С. 253–259.
21. Збиранню цукрових буряків – високу якість / В.Л. Курило та ін. Цукрові буряки, 2012. № 4. С. 6–8.
22. Роїк М.В., Курило В.Л., Пиркін В.І., Сінченко В.М. Творчо застосувати технології сівби цукрових буряків. Цукрові буряки, 2012. № 2. С. 34–36.
23. Особливості догляду за посівами цукрових буряків / М.В. Роїк та ін. Цукрові буряки, 2012. № 3. С. 37–40.
24. Шевчук О.В. Анатомоморфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 101–111.
25. Шевченко Т.В. Поєднання позакореневого живлення з фунгіцидами та їх вплив на продуктивність буряків цукрових. Цукрові буряки, 2014. № 6. С. 9–12.
26. Резерви підвищення продуктивності буряків цукрових / V.A. Doronin et al. Новітні агротехнології. 2018. № 6. С. 20–30.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_2_2022.pdf455.06 КБ