Ви є тут

Зміна запасів продуктивної ґрунтової вологи під агрофітоценозами залежно від систем основного обробітку в короткоротаційній сівозміні

У п’ятипільній стаціонарній сівозміні на чорноземі типовому дослідного поля Білоцерківського НАУ впродовж 2017–2020 рр. вивчали вплив чотирьох систем основного обробітку ґрунту і чотирьох систем удобрення на зміну запасів продуктивної ґрунтової вологи і коефіцієнта водоспоживання агрофітоценозами. Встановлено, що запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту у фазу сходів сої майже однакові за полицевого, диференційованого, дискового та дещо нижчі за чизельного обробітку; у фазах початку бутонізації та господарської стиглості зерна цей показник найнижчий за полицевого, а найвищий – за безполицевого обробітку. У фазу сходів пшениці озимої, а також колосіння і повної стиглості зерна цей показник майже на одному рівні за полицевого, полицево-безполицевого і мілкого обробітку, а за чизельного – на 9–12 % вищий, ніж на контролі; у фазу відновлення весняної вегетації помітної різниці між варіантами обробітку не зафіксовано. У фазу сходів соняшнику продуктивної води у метровому шарі ґрунту найбільше за безполицевого обробітку, на решті варіантів обробітку – майже однакові запаси; у фазу початку цвітіння і повної стиглості насіння вони за безполицевого обробітку на 3–5 % вищі, а за диференційованого і дискового відповідно на 2–3 і 4–6 % нижчі, ніж на контролі. У фазу сходів кукурудзи помітної різниці між варіантами обробітку не виявлено; у фазах початку цвітіння волоті і повної стиглості зерна цей показник за чизельного, полицево-безполицевого і мілкого обробітку відповідно на 8–10, 3–5 і 4–6 % вищий, ніж на контролі. У фазах виходу в трубку, колосіння і повної стиглості зерна ячменю ярого він за безполицевого, диференційованого і дискового обробітку відповідно на 11,5 і 4 % вищий, ніж на контролі. Продуктивність сівозміни за полицевого і диференційованого обробітку на одному рівні, а за безполицевого і дискового – істотно нижча.

Ключові слова: сівозміна, культура, обробіток ґрунту, добрива, продуктивна волога, коефіцієнт водоспоживання, сумарне водоспоживання, продуктивність.

 

Посилання: 
1. Воропай Г.В. Сільськогосподарське використання осушуваних земель гумідної зони України в умовах реформування аграрного сектору та змін клімату. Вісник аграрної науки. 2020. № 11. 63 с.
2. Танчик С.П., Цюк О.А., Центило Л.В. Наукові основи систем землеробства: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. С. 58–60.
3. Примак І., Примак О. Лісівник, ґрунтознавець, ботанік, еколог, географ, енциклопедист, слідопит (до 140 – річчя з дня народження Г.М. Висоцького. Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. праць / відп. редактор О.Я. Пиліпчук. Вип. 16. Київ, 2004. С. 155–160.
4. Історія агрономічної науки і техніки: навч. посіб. / Примак І.Д. та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2014. С. 88–90.
5. Механічний обробіток ґрунту: історія, теорія, практика: навч. посіб. / Примак І.Д. та ін. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 425 с.
6. Землеробство на еродованих ґрунтах: навч. посіб. / Примак І.Д. та ін. Вінниця: ТОВ « ТВОРИ», 2018. С. 274–326.
7. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в умовах нестійкого та недостатнього зволоження: монографія. Харків: ХНАУ, Майдан, 2019.С. 57–62.
8. Бакума А.В. Баланс вологи в посівах соняшника за різних систем основного обробітку ґрунту. Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. Київ, 2001. Вип. 1–2. С. 69–74.
9. Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого та нульового обробітків ґрунту в Україні з середини першої половини 20 ст. до сьогодення / І.Д. Примак та ін. Агробіологія. Вип. 2 (139). 2018. С. 6–17.
10. Парфенов М.О. Протиерозійна система обробітку ґрунту. Одеса: Маяк, 1990. 96 с.
11. Якименко А.С. Особенности обработки почвы под озимую пшеницу при интенсивной зональной технологии её выращивания в юго-западной части Лесостепи УССР. Вопросы агротехники и экологии в современном земледелии: сб. науч. тр. Харьков, 1990. С. 43–47.
12. Кривенко А.І. Агробіологічні основи технологій вирощування озимих зернових культур у Південному Степу України: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018. С. 105–110. 137–156.
13. Заяц А.Н., Стукало С.Г., Хижняк А.И. Эффективность разных способов минимализации обработки почвы под озимую пшеницу в условиях зернопаропропашного севооборота Лесостепи УССР. Особенности интенсивных приемов в земледелии: сб. науч. тр. Харьков, 1989, С. 10–18.
14. Агрофизические свойства пахотного горизонта в зависимости от способов основной обработки почвы / Н.Н. Тимошин и др. Наук. вісн. Луганського НАУ. Сільськогосподарські науки. 2012. № 36 . С. 140–143.
15. Шевченко Н.В., Лебедь Е.М., Пивовар Н.И. Сравнительная оценка минимальных технологий обработки почвы при выращивании озимой пшеницы в северной Степи Украины. Земледелие. 2015. № 2. С. 20–21.
16. Шевченко Н.В. Влагообеспеченность чернозема типичного в зависимости от технологий обработки почвы. Вестник Курской ГСХА. 2015. № 13. С. 44–46.
17. Черячукін М.І. Наукове обґрунтування та розроблення заходів основного обробітку ґрунту в зональних системах землеробства Правобережного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2016. 51 с.
18. Цилюрик О.І. Наукове обґрунтування ефективності систем основного обробітку ґрунту в короткоротаційний сівозмінах Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2014. 40 с.
19. Центило Л.В. Агроекологічні основи відтворення родючості чорнозему типового та підвищення продуктивності агроценозів Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2020. 41 с.
20. Павліченко А.А. Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Умань, 2019. С. 7–8.
21. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко та ін.; за ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ПП « ТД «Едельвейс і К», 2014. С. 175–176.
22. Землеробство: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт / І.П. Рихлівський та ін. Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2018. С. 11–14.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon prymak_ermolaev_1_2021.pdf621.11 КБ