Ви є тут

ВПЛИВ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ

Наведено результати досліджень з вивчення різних заходів контролювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи на силос, біометричні показники та водоспоживання культури. Встановлено, ефективним щодо знищення сегетальної рослинності у агроценозі кукурудзи є сумісне застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га). Кількість бур’янів у фазу молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи, залежно від гібрида, становила 6,1–6,5 шт./м2,, що менше порівняно з контрольним варіантом на 95–96 % за кількістю бур’янів і 80–86 % за їх масою. Таке подвійне застосування ґрунтового і післясходового гербіцидів забезпечує високу технічну ефективність їх дії – 89,6–95,3 %. Ступінь забур’яненості і процеси формування фітоценозу бур’янів не залежать від гібрида кукурудзи.

Ключові слова: кукурудза, гібриди, забур’яненість, висота рослин, гербіциди, хімічний метод, механізований догляд.

 

Посилання: 
 1. Іващенко О. О. Бур'яни на посівах – проблема масштабна / О. О. Іващенко // Захист і карантин рослин. – 2009. – №9. – С. 2–4.
 2. Шевченко С.М. Система інноваційних методів контролювання забур’яненості в степовому землеробстві / С.М. Шевченко, О.М. Шевченко // Симпозиум "Инновационные подходы к развитию: полученный опыт и взгляды в будущее". Електронний ресурс. Режим доступу:[ http://sworld.com.ua/index.php/uk/c215-5/26057-215-012].
 3. Шевченко М. С. Наукове обґрунтування способів регулювання шкодочинності бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. степеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 „ Землеробство” / М. С. Шевченко. – Дніпропетровськ, 2007. – 41 с.
 4. Заболотний О. І. Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду трофі 90 /
  О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Вісник Уманського національного університету садівництва. – №1. – 2014. – С. 40–45.
 5. Сторчоус І. Захист посівів кукурудзи від бур'янів / Ігор Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2013. – №1-2 (248-249). – С. 25-31.
 6. Шевченко О.М. Напрямки трансформації фітоценозів бур’янів в агроценозах Степу / О.М. Шевченко,
  А.О. Семяшкіна, Н.В. Швець // Матеріали V міжнародної наукової конференції "Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку", Донецьк, 24-26 вересня 2007 р. – С. 454– 456.
 7. Циков В.С. Бур’яни: шкодочинність і система захисту / В.С. Циков, Л.А. Матюха. – Дніпропетровськ: Видавництво „Енем”, 2006. – 86 с.
 8. Integrated Weed Management in Maize /Amit J. Jhala, Stevan Z. Knezevic, Zahoor A. Ganie and Megh Singh // Recent Advances in Weed Management. – Springer, New York. – 2014. – P. 177-196.
 9. Relationship between population competitive intensity and yield in maize cultivars / Li-chao Zhai, Rui-zhi Xie, Shao-kun LI, Pan-pan Fan // Journal of Integrative Agriculture. – 2017. – Vol. 16. – Issue 6. –P. 1312-1321.
 10. Mhlanga В. Weed management in maize using crop competition / Bl. Mhlanga, Bhagirath S. Chauhan, C. Thierfelder // Crop Protection. – 2016. – Vol. 88. – P. 28-36.
 11. Кравець С. С. Формування продуктивності кукурудзи залежно від ширини міжрядь і гербіцидів в північному степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук, спец. 06.01.09 – рослинництво / Кравець С. С. – Дніпропетровськ: Ін-т сільського господарства степової зони, 2013. – 19 с.
 12. Пащенко Ю. М. Теоретичне і практичне обгрунтування концепції ресурсозбереження в технології вирощування кукурудзи в Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук спец. 06.01.09 – рослинництво / Пащенко Ю. М. – Дніпропетровськ: Ін-т зернового господарства УААН, 2008. – 42 с.
 13. Tesfay A. Management of Weeds in Maize (Zea mays L.) through Various Pre and Post Emergency Herbicides /
  A. Tesfay, M. Amin, N. Mulugeta // Advances in Crop Science and Technology. – 2014. – Vol. 2. – Issue 5. – Р. 1–5.
 14. Role of competition in managing weeds: An introduction to the special issue / Virender Sardana, Gulshan Mahajan, Khawar Jabran, Bhagirath S. Chauhan // Crop Protection. – 2017. – Vol. 95. – P. 1–5.
 15. Бокун О. І. Ріст, розвиток та урожайність зерна кукурудзи залежно від ефективності заходів догляду за посівами в Північному Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук спец. 06.01.09 – рослинництво / Бокун О. І. – Дніпропетровськ: Ін-т сільського господарства степової зони, 2013. – 16 с.
 16. Румбах М. Ю. Оптимізація елементів технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах північної підзони степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук спец. 06.01.09 – рослинництво / М. Ю. Румбах. – Дніпропетровськ: Ін-т сіл. госп-ва степ. зони, 2012. – 17 с.
 17. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / Під ред. А.О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.
 18. Основи наукових досліджень в агрономії / [В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко, П. В. Костогриз]; під ред. В. О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.
 19. Методи випробування і застосування пестицидів / [С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін.].; за ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001.− 448 с.
 20. Жуков Н. И. Кукуруза: проблемы и пути их решения / Н. И. Жуков // Кукуруза и сорго. – 2005. – № 2. – С. 9–10.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovskiy_2_2017.pdf7.67 МБ