Ви є тут

ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПІД ЯЧМЕНЕМ

Досліджено вплив систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення на біологічну активність ґрунту під ячменем. Встановлено, що протягом вегетації ячменю біологічна активність орного шару за полицевого обробітку чорнозему зростає внаслідок поширення мікроорганізмів по всьому його профілю. Найвища біологічна активність шару 0–10 см ґрунту зафіксована за систематичного безполицевого обробітку. Так, за цей період зменшення лляної тканини до початкової маси в шарах 0–10, 10–30 см ґрунту становило відповідно: за систематичного полицевого обробітку –17,8; 15,8 %, систематичного безполицевого – 21,9; 12,1 %, комбінованого –19,7; 13,3 %, тривалого мілкого –20,1; 12,9 %. Із підвищенням доз добрив спостерігалося підвищення розкладу лляної тканини відповідно за систематичної полицевої – 3,7 і 3,6 %, систематичної безполицевої –5,9 і 3,0 %, диференційованої –3,0 і 3,7 % і за тривалої мілкої системи –4,6 і 3,3 %.

Ключові слова: система обробітку, ґрунт, удобрення, біологічна активність, ячмінь.

 

Посилання: 

1. Лебідь Є.М. Ефективність чизельного обробітку ґрунту в зернопросапній сівозміні / Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Вісник аграрної науки. –2002. №2. –С.13-16.

2. Собко О.О. Родючість ґрунтів – в основу землеробства / О.О. Собко – Київ: т-во “Знання” УРСР, 1984. – 48 с.

3. Дибко А. Вплив способів обробітку ґрунту і систем удобрення на урожайність ярого ячменю у зерно-кормовій сівозміні на осушуваних мінеральних грунтах Західного Полісся України / А. Дибко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Рівне, 2012. – С. 40-43.

4. Туев, Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования/ Н.А. Туев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 23 с.

5. Вильямс, В.Р. Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – М.:Госсельхозиздат, 1951. – Т.6. – 576 с.

6. Ямковий В.Ю. Мінімалізація системи основного обробітку грунту під пшеницю озиму в Правобережному Лісостепу України: автореф. канд. с.-г. наук / В.Ю. Ямковий. – Київ, 2010. – 20 с.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – К.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pavlichenko_11_2013.pdf302.3 КБ