Ви є тут

ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ НА ЙОГО БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ

У сучасних умовах розвитку агропромислового комплексу України за вирішення практичних питань обробітку грунту спостерігається тенденція до зменшення частки його природної родючості у формуванні врожаю сільськогосподарських культур у зв’язку з посиленим використанням засобів хімізації та механізації. Біологічна активність грунту забезпечується дією грунтових мікроорганізмів, від яких залежить нагромадження гумусу в грунті та мінералізація органічних речовин. Найвагомішими факторами впливу на біологічну активність грунту є норми внесення добрив і різні системи обробітку. Висвітлено вплив систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення на біологічну активність ґрунту під озимою пшеницею. Встановлено, що протягом вегетації озимої пшениці найвища біологічна активність ґрунту відмічена за систематичного безполицевого обробітку ґрунту, найнижча – за систематичного полицевого.

Ключові слова: система обробітку ґрунту, рівень удобрення, біологічна активність ґрунту, озима пшениця.

Посилання: 

1. Лебідь Є.М. Ефективність чизельного обробітку ґрунту в зернопросапній сівозміні / Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 2. – С.13-16.

2. Собко О.О. Родючість ґрунтів – основа землеробства / О.О. Собко. – Київ: Т-во “Знання” УРСР, 1984. – 48 с.

3. Дибко А. Вплив способів обробітку ґрунту і систем удобрення на урожайність ярого ячменю у зерно-кормовій сівозміні на осушуваних мінеральних грунтах Західного Полісся України / А. Дибко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Рівне, 2012. – С. 40-43.

4. Туев, Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования / Н.А. Туев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 23 с.

5. Вильямс, В.Р. Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – М.: Госсельхозиздат, 1951. – Т.6. – 576 с.

6. Ямковий В.Ю. Мінімалізація системи основного обробітку грунту під пшеницю озиму в Правобережному Лісостепу України: автореф. канд. с.-г. наук / В.Ю. Ямковий. – Київ, 2010. – 20 с.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – К.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

8. Звягинцева Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д.Г. Звягинцева. – М.: Колос, 1991. – 486 с.

9. Коць С.Я. Мікробіологічна трасформація азоту в ґрунтах / С.Я. Коць, Н.В. Патика, В.Ф. Патика // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 62. – С. 228–234.

10. Основи ведення сільського господарства та охорона земель: навч. посібник / Н.Х. Грабак та iн. – К., 2005. – 796 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pavlichenko_2_2014.pdf191.61 КБ