Ви є тут

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НАСІННЯ БУРЯКА СТОЛОВОГО НА ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ

Метою досліджень було вивчити вплив строків сівби насіння на збереженість коренеплодів буряка столового в умовах південно-західного Лісостепу України.
Встановлено, що строки сівби впливають на лежкість коренеплодів буряка столового. Так, найменші загальні втрати відмічали від сівби 1–4 травня в усіх досліджуваних гібридів, а саме у гібрида Беттолло F1 – 6,7 %, Воєвода F1 – 9,9 % та у гібрида Ронда F1 – 14,9 %, відповідно. Найбільші втрати були за сівби у ранньовесняні строки, оскільки за сівби буряка столового в ранні строки, коренеплоди перезрівають, старіють, розтріскуються, і під час зберігання проростають і стають менш стійкими до ураження гнилісними мікроорганізмами. Найвищий вихід товарної продукції відмічено за сівби у пізньовесняні строки: у гібрида Беттолло F1 – 93,3 %, Воєвода F1 – 90,1 % та у гібрида Ронда F1 – 85,1 %, відповідно.
Краще зберігалися коренеплоди гібрида Беттолло F1 в порівнянні з іншими, що ймовірно пов’язано з масою коренеплодів, оскільки збереженість великих та середніх коренеплодів вища, ніж малих.
Слід зазначити, що під час зберігання в ящиках з поліетиленовою вставкою загальні втрати коренеплодів були менші, в порівнянні із втратами коренеплодів, які зберігали в ящиках. Так, найменші загальні втрати коренеплодів відмічено у гібрида Беттолло F1 – 5,2–7,6 %, що на 0,1–2,0 % менше, ніж у гібрида Воєвода F1, та на 3,2–6,9 % менше, ніж у гібрида Ронда F1. У гібрида Беттолло F1 втрати від хвороб були незначні в порівнянні з гібридами Воєвода F1 та Ронда F1 і становили 2,8–4,0 %. Природна втрата маси у гібрида Беттолло F1 становила 2,4–3,6 %, що майже на одному рівні з гібридом Воєвода F1 – 2,3–4,2 %, однак значно менше, ніж у гібрида Ронда F1 – 3,8–6,6 %.
Порівнюючи способи зберігання слід відмітити, що під час зберігання коренеплодів у ящиках з поліетиленовою вставкою вихід товарної продукції був вищим, у порівнянні з варіантами, де коренеплоди зберігали в ящиках насипом. Отже, найкращим способом зберігання коренеплодів буряка столового, який дає змогу зберегти продукцію з мінімальними втратами, є зберігання в ящиках з поліетиленовою вставкою.

Ключові слова: лежкість, гібрид, загальні втрати, вихід товарної продукції, ящики, ящики з поліетиленовою вставкою.

 

Посилання: 

1. Куц О.В. Підвищення урожайності та покращення лежкості коренеплодів буряка столового при застосуванні позакореневих підживлень рослин мікроелементами. Овочівництво і баштанництво. 2007. № 53. С. 89–95.
2. Сергієнко В.Г. Зберігання овочів у міжсезонний період. Захист рослин. 1999. № 1. С. 30–31.
3. Болотских О.С. Зберігання овочів. Дім сад город. 1999. № 10. С. 14–15.
4. Корнієнко С.І., Терьохіна Л.А., Могильний В.В. Збереженість маточних коренеплодів буряку столового та вихід насіння в залежності від строків сівби та густоти маточних рослин. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 22. С. 145–148.
5. Горовая Т.К., Витанов А.Д., Антонов А.В. Влияние сроков посева и густоты стояния столовой свеклы на урожайность и выход маточных корнеплодов. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2002. Вип. 47. С. 295–300.
6. Евдокимова Л.Н. Влияние условий выращивания на изменчивость размера корнеплода у сортов свеклы столовой разного типа. Адаптивные технологии в растениеводстве. Ижевск, 2005. 282 с.
7. Kaack K. Eff ects of sowing date, harvest time and storage on raw red beet guality and processing reguirements. Tidsskr. Planteavt. 1988. Bd. 92. No 4. P. 313–324.
8. Стефанюк Г., Стефанюк С., Колодій А. Урожайність і товарна якість буряку столового залежно від строку сівби. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2015. № 19. С. 93–96.
9. Колтунов В.А., Изволенский И.Е. Прогнозирование сохранности столовой свеклы. Овощеводство и бахчеводство. Республиканский межведомчий тематический научный сборник. 1989. Вып. 34. С. 25–29.
10. Безвіконний П.В. Вплив строків сівби на нагромадження маси коренеплодів буряка столового. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 1(1). С. 151–156.
11. Барабаш О.Ю., Шрам О.Д., Гутиря С.Т. Столові коренеплоди. Київ: Вища школа, 2003. 85 с.
12. Скалецька Л.Ф., Подпрятов Г.І. Біохімічні зміни продукції рослинництва при її зберіганні та переробці: навч. посіб. Київ: Видавничий центр НАУ, 2008. 287 с.
13. Колтунов В.А. Якість плодоовочевої продукції та технологія її зберігання: монографія у 2-х частинах. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 568 с.
14. Безвіконний П.В. Вплив позакореневого використання мікроелементів на зберігання коренеплодів буряка столового. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2011. Вип. 19. С. 89–93.
15. Авилова С.В., Аверченкова В.Г. Как повысить лежкоспособность свеклы. Картофель и овощи. 2003. №6. 6 с.
16. Борисюк П.Г., Руденко О.А. Бурякоцукрова галузь-2011: підсумки, уроки і перспективи. Цукрові буряки. 2012. № 1. С. 4–6.
17. Сахарова Н.П. Хранение плодов и овощей. Кишенев: Картя Молдовеняскэ, 1988. 307 с.
18. ДСТУ 6014-2008. Морква і буряк столовий. Технологія вирощування. Загальні вимоги. [Чинний від 2009–04–01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 18 с.
19. ДСТУ 7033:2009. Буряк столовий свіжий. Технічні умови. [Чинний від 2009–04–01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 28 с.
20. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. Харків: Основа, 2001. 869 с.
21. Івакін М.М. Зберігання овочів та плодів баштанних культур. Київ: Урожай, 1983. 103 с.
 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon bezvikoniy_1_2020.pdf793.96 КБ