Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Встановлено, що в умовах органічного виробництва районовані сорти, які вирощували за традиційною технологією, змінюють показники продуктивності. Впродовж 2014-2015 рр. на Сквирській дослідній станції органічного виробництва ІАП НААН досліджено урожайність і якість 9 сортів пшениці озимої української селекції. Виявлено, що всі досліджувані сорти, крім Поліська 90, Либідь, Чародійка білоцерківська, мали урожайність зерна в межах
4,4–4,8 т/га. Із 9 сортів пшениці озимої за якістю зерна (вміст білка і клейковини та натура зерна) найкращим виявився Лукуллус (11,1 %, 18,3 % і 814 г/л).

Ключові слова: урожайність, пшениця озима, структура урожаю, сорт, органічне виробництво, якість зерна.

 

Посилання: 

 

1. Маслак О. Ринок пшениці в Україні та світі / О. Маслак, А. Томашевська // Агробізнес сьогодні. – 2016. – №12 (331). – Режим доступу до журн.: http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/5671-rynok-pshenytsi....

2. Кучер А.В. Економічне управління проектом виробництва органічної гречки / А.В. Кучер, Л.Ю. Кучер // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир: О.О. Євенок, 2016. – С. 49–55.

3. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська [та ін.]. – К.: Аграр. наука, 2006. – 312 с.

4. Jannouraa R. Organic fertilizer effects on growth, crop yield, and soil microbial biomass indices in sole and intercropped peas and oats under organic farming conditions / R. Jannouraa, R.G. Joergensena, C. Bruns // European Journal of Agronomy. – 2014. – V. 52, P. B. – P. 259–270.

5. Feasibility of new breeding techniques for organic farming / M.M. Andersen, X. Landes, W. Xiang et al. // Trends in Plant Science. – 2015. – Vol. 20, No. 7. – Р. 426–434.

6. Ільчук В.П. Органічне виробництво як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора національної економіки / В.П. Ільчук, Х.І. Штирхун // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 1 (5). – С. 14–22.

7. Михайленко О.Г. Розвиток органічного сільського господарства в системі євроінтеграційних процесів в Україні / О.Г. Михайленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2014. – Вип. 6., Ч. 3. – С. 40–45.

8. Милованов Є. Органічне сільське господарство в Україні: законодавство та перспективи / Є. Милованов // Огляд аграрної політики. – 2015. – Вип. 4. – С. 1–5. Режим доступу до журн.: http://apd-ukraine.de/images/ APD_AFPR_04_2015_ukr.pdf.

9. Урожайність пшениці озимої залежно від попередників, обробітку ґрунту та удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України / А.В. Кохан, О.А. Самойленко, О.І. Лень, А.О. Семяшкіна // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – 2014. – Вип. 16. – С. 99–104.

10. Давиденко Г.А. Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Чернігівської області [Електронний ресурс] / Г.А. Давиденко // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2013. – Вип. 3(25). – С. 191–194.

11. Давиденко Г.А. Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Великописарівського району Сумської області [Електронний ресурс] / Г.А. Давиденко, Н.К. Сенченко // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2015. – Вип. № 3 (29). – С. 198–200.

12. Солодушко М.М. Урожайність та адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу / М.М. Солодушко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2014.– № 3. – С. 61-67.

13. Лихочвор В.В. Озима пшениця / В.В. Лихочвор, Р.Р. Проць. – Львів: Українські технології, 2002. – 88 с.

14. Танчик С.П. Загальні особливості вирощування пшениці озимої / С.П. Танчик, С.М. Каленська // Агроном. – 2004. – №3(5). – С. 22–27.

15. Подпрятов Г.І. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: практикум / Г.І. Подпрятов, Л.Ф. Скалецька, А.М. Сеньков. – К.: Вища освіта, 2004. – 272 с.

16. Давайте врешті неупереджено оцінимо якість зерна пшениці озимої цьогорічного врожаю / О. Рибалка, М. Литвиненко, М. Червоніс, І. Топораш // Зерно і хліб. – 2007. – № 4. – С. 3–7.

17. Лихочвор В.В. Зерновиробництво: навч. посіб. / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук. – Львів: Українські технології, 2008. – 624 с.

18. Пшениця. Технічні умови: ДСТУ 3768-2010. – [Чинний від 2010-01-04]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).

19. Уваров Г.И. Роль сорта и предшественника в повышении урожая и качества зерна озимой пшеницы / Г.И. Уваров, В.В. Смирнова, С.И. Смуров // Зерновое хозяйство. – 2006. – №6. – С. 15-17.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovska_2_2016.pdf362.81 КБ