Ви є тут

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Досліджено стан та перспективи впровадження органічного землеробства в Україні. Встановлено, що у переважної більшості дрібнотоварних фермерських господарств за останні 10-15 років спостерігається тенденція скорочення застосування агрохімікатів з причини браку обігових коштів на їх придбання та внесення.

Обґрунтовано передумови запровадження виробництва екологічно чистої продукції, оскільки Україна має значну площу родючих чорноземних, не забруднених техногенним впливом ґрунтів і дешеву робочу силу. Тому наша екологічна продукція на світовому ринку потенційно може бути поза конкуренцією.

Доведено, що частка зернових у сівозміні не може перевищувати 50 % загальної площі, попередниками яких мають бути пари та бобові культури, для поповнення запасів органічної речовини заорювати в ґрунт побічну продукцію рослинництва та сидерати, контролювання шкодочинних об’єктів має базуватися на агротехнічних та біологічних методах.

Ключові слова: біологічне рослинництво, органічне землеробство, біопрепарати, біологічно активні речовини, біоциди, ґрунтові мікроорганізми, нітрифікуючі, амоніфікуючі та азотфіксуючі бактерії, родючість ґрунту.

 

Посилання: 

1. Васильківський С.П. Селекція і насінництво польових культур: підручник / С.П. Васильківський, В.С. Кочмарський. – ПрАТ «Миронівська друкарня», 2016. – 376 с.

2. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. Рекомендації по підвищенню ефективної родючості ґрунтів за рахунок місцевих сировинних ресурсів, біологізації землеробства та оптимального використання мінеральних добрив / Б.С. Носко. – К.: Аграрна наука, 2000. – 110 с.

3. Системи сучасних інтенсивних технологій: навч. посібник / Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Єрмакова Л.М., Каленська С.М. (2-ге вид. випр. та доповнене). – Вінниця: ФОП «Рогальська І.О.», 2012. – 370 с.

4. Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М.: Колос, 1977. – 414 с.

5. Препараты клубеньковых бактерий для повышения урожайности бобовых культур / Патыка В.Ф., Толкачев Н.З., Шерстобоева Е.В. и др. // Тр. міжнар. конф. «Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах». – Вінниця: Аграрна наука, 2001. – С. 313-314.

6. Буряківництво: підручник / І.Д. Примак, В.П. Федоренко, Л.А. Козак та ін. За ред. І.Д. Примака. – Київ: Колобіг, 2009. – 464 с.

7. Сільськогосподарські культури. Органічна пшениця. – FiBL. – 2016.

8. Сільськогосподарські культури. Вирощування органічного соняшнику. – FiBL. – 2016.

9. Эмануэль К. Внутрихозяйственный и глобальный круговорот питательных веществ / К. Эмануэль // Земледелатель. – Тула: «Филин» – Лебен унд Умвельт, 1995. – Вып. 3. – С. 187-196.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gorodetska_1_2017.pdf (58)317.59 КБ