Ви є тут

EFFECT OF ECOLOGICAL GROWING CONDITIONS ON PRODUCTIVITY STABILITY AND PLASTICITY OF MALE STERILE HYBRIDS OF SUGAR BEETS

Вивчено адаптивний потенціал нових ЧС гібридів цукрових буряків, створених за участю тетраплоїдних запилювачів білоцерківської селекції залежно від ґрунтово-кліматичних умов зон вирощування. За регіонами виділено найбільш пластичні і стабільні перспективні гібриди  у широкому діапазоні екологічних умов вирощування. Нові ЧС гібриди завдяки високій пластичності здатні успішно адаптуватися до лімітуючих факторів життєзабезпечення і стресових явищ у різних ґрунтово-кліматичних зонах, мають високу врожайність коренеплодів, цукристість і збір цукру. Найбільш цінними для виробництва є гібриди, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 %. За результатами досліджень такому рівню відповідають усі досліджувані ЧС гібриди – за рівнем врожайності коренеплодів, цукристістю й збором з одиниці площі.

Ключові слова: пластичність, стабільність, коефіцієнт регресії, продуктивність гібридів.

Посилання: 
  1. Ацци Д. Сельскохозяйственная экология / Д. Ацци. – Л.: Госсельхозиздат, 1932. – С. 7-284.
  2. Методики  проведення досліджень у буряківництві / [М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Сінченко, Е.Р. Ермантраут та ін]; під заг. ред. акад. НААН М.В. Роїка і чл.-кор. НААН Н.Г. Гізбулліна. ‒ К.: ІБКіЦБ НААН, 2014. ‒ 373 с.
  3. Кильчевский А.В. Экологическая селекция растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. – Минск: Тэхналогія, 1997. – 372 с.
  4. Хангильдин В. В. Генетико-селекционное обоснование моделей сортов яровой пшеницы и гороха для Поволжско-Уральского региона / В.В. Хангильдин // Вопросы генетики и селекции на Урале и в Зауралье. – Свердловск, 1979. – 280 с.
  5. Eberhart S. A. Stability parametres for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Rassel // Сrор Sсі, № 6, 1966. – Vol. 6. – Р. 36-40.
  6. Fisher R.A. Statistical methods for research workers /R.A. Fisher. – New Delhi:Cosmo Publications, 2006. – 354 p.
  7. Мойсєйчєнко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / В.Ф. Мойсєйчєнко, В.О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 334 с.
  8. Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru/.
  9. Методика наукових досліджень в агрономії: посібник / Е.Р. Ермантраут, М.А. Бобро, Т.І. Гопцій та ін. – Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2008. – 64 с.
  10. Доронин В.А. Материалы Global Forum on the Vigor Effect of Gruiser / В.А. Доронин. – Vietnam: Syngenta. – 2011. – С. 156–178.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon royik_2_2017.pdf4.29 МБ