Ви є тут

ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ КОЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Встановлено, що у центральному Лісостепу України найбільш поширеною була популяція збудників борошнистої роси, темно-бурої і сітчастої плямистостей. Збудники смугастої плямистості та карликової іржі були малопоширеними. У середньому за 7 років досліджень на провокаційному фоні виділено джерела до комплексу хвороб. Стійкістю (ураження до 10,0 %) до двох хвороб – борошнистої роси і сітчастої плямистості характеризувалися сорти: Етикет, Оболонь, Парнас, Хадар, Едем, Південний, Колорит (Україна), Josefin (Франція), Ebson, Malz, Aspen (Чехія), Barke, Bojos, Breemar, Brenda, Landora, Madeira, Danuta, Adonis, Сlass (Німеччина), Vivaldi, Eunova, Secuva (Австрія). Комплексною стійкістю (ураження до 10,0 %) до трьох хвороб – борошнистої роси, темно-бурої і сітчастої плямистості характеризувалися сорти: Аспект, Доказ (Україна), Hanka, Kuburas (Німеччина) і STN 115 (Польща). Виявили, що проти популяції збудника борошнистої роси високу ефективність тривалий час проявляють рецесивні гени mlo: mlo9, mlo11 та комбінація генів: mlo+Mla13+Ml(La), mlo+Mla1 і mlo+Mla12. Високою стійкістю та стійкістю характеризувалися сорти захищені цими генами стійкості: Adonis, Barke, Bojos, Aspen, Сlass, Danuta, Eunova, Josefin, Breemar і Madeira. У сортів ячменю ярого, які проявили стійкість до хвороб проводили структурний аналіз за висотою рослини, продуктивною кущистістю, довжиною головного колоса, кількістю зерен та масою зерна з головного колоса. За довжиною, кількістю зерен та масою зерна головного колоса кращими за стандарт були сорти: Kuburas, Колорит, Тройчан, Barke, Danuta, Hanka, Європрестиж, Санктрум та ін. Виділені джерела і донори стійких сортів ячменю ярого до найбільш поширених збудників хвороб можливо використовувати для селекції на імунітет. Виділені сорти за урожайними властивостями є вихідним матеріалом для селекції ячменю ярого як джерела цінних ознак. Ці сорти залучено до гібридизації.

Ключові слова: сорти, колекція, імунологічний моніторинг, стійкість, борошниста роса, темно-бура і сітчаста плямистості, цінні господарські ознаки, джерела, донори.

 

Посилання: 
1. Євтушенко М.Д., Лісовий М.П., Пантелєєв В.К., Слісаренко О.М. Імунітет рослин. К.: Колобіг, 2004. 303 с.
2. Ретьман С.В. Фітосанітарний стан зернових колосових. Карантин і захист рослин. 2010. №3. С. 2–5.
3. Литвиненко М. А., Рибалко О. І. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН. Насінництво. 2007. Вип. 1. С. 3–6.
4. Brenchley R., Spannagl N., Pfeifer M. Analysis of the bread wheat genome using whole genome shotgun sequencing. Nature. 2012. Vol. 491. P. 705–710. DOI: https://doi.org/10.1038/nature11650
5. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / С.О. Трибель та ін.; за заг. ред. С.О. Трибеля. К.: Колобіг, 2010. 392 с.
6. Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах. Землеробство. 2017. №1. С. 93–99.
7. Tavares L., Carvalho C., Bassoi M. Adaptability and stability as selection criterion for wheat cultivars in Paraná State. Ciências Agrárias, Londrina. 2015. V. 36. No 5. P. 2933–2942. DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2015v36n5p2933
8. Адаменко Т. І. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату. Київ, 2014. 20 с.
9. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навч. посіб. / В. П. Петренкова, та ін.; за заг. ред. В. В. Кириченка, В. П. Петренкової. Харків, 2012. 320 с.
10. Селекция ярового ячменя на устойчивость к болезням. Эволюция научных технологий в растениеводстве: сб. науч. тр. в честь 90-летия со дня образования КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко: в 4-х т. / Кузнецова Т.Е. и др. Краснодар, 2004. Т. 2: Тритикале, ячмень, кукуруза. С. 144–152.
11. Лісовий М.П., Кононенко Ю.М. Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої ролси ячменю в центральному Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2007. № 4. С. 15–18.
12. Лісовий М.П., Кононенко Ю.М. Історичні етапи розвитку досліджень поліморфізму популфяцій збудника борошнистої роси ярого ячменю. Захист і карантин рослин. 2006. Вип. 52. С. 49–63.
13. Dreiseitl A. Adaptation of Blumeria graminis f. sp. hordey to barley resistance genes in the Czech Republic in 1971-2000. Plant Soil Environ. 2003. V. 46. No 6. Р. 241–248.
14. Біловус Г.Я. Плямистості ячменю та заходи обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України: автореф. дис… канд. с.-г. наук. Київ, 2006. 19 с.
15. Баган А.В., Юрченко С.О., Шакалій С.М. Мінливість потомства різних морфологічних частин колоса сортів пшениці озимої за кількісними ознаками. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2012. № 4. С. 33–35.
16. Компанець К. В., Козаченко М. Р. Успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого. Генетичні ресурси рослин. 2017. № 20. С. 43–55.
17. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого / за заг. ред. М. Р. Козаченка. Харків, 2012. 448 с.
18. Солонечна О.В. Сорти ячменю ярого кормового напрямку використання як джерела цінних ознак. Генетичні ресурси рослин. 2015. № 16. С. 57–64.
19. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії наук України (1912-2012) / за ред. В.С. Кочмарського. Миронівка, 2012. 816 с.
20. Методи створення сортів ярого ячменю та технологія вирощування / Козаченко М.Р. та ін. Х.: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2002. 23 с.
21. Ниска І.М. Характеристика зразків світового генофонду ячменю ярого за основними господарськими ознаками. Генетичні ресурси рослин. 2015. № 17. С. 29–36.
22. Brenchley R., Spannagl N., Pfeifer M. Analysis of the bread wheat genome using whole genome shotgun sequencing. Nature. 2012. Vol. 491. P. 705–710.
23. Петухова І.А., Рябчун В.К., Музафарова В.А., Падалка О.І. Оцінка сортів ячменю ярого для круп'яного напряму використання за комплексом цінних господарських ознак в умовах Лісостепу України. Генетичні ресурси рослин. 2016. № 18. С. 31–40.
24. Bona L., Matuz J. Correlation between screening methods and technological quality characteristics in bread wheat. Cereal Res. Communic. 2003. № 1–2. P. 201–204.
25. Сабадин В.Я. Імунологічний моніторинг ячменю ярого до хвороб в умовах центрального Лісостепу України. Агробіологія. № 2 (121). 2015. С. 70–77.
26. Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України / за ред. В.П. Петренкової, В.К. Рябчуна. Х., 2006. 92 с.
27. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ / Л.Т. Бабаянц и др. Прага. 1988. 321 с.
28. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель та ін.; за ред. С.О. Трибеля. К.: Світ, 2001. 448 с.
29. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sabadyn_v_2_2019.pdf7.39 МБ