Ви є тут

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ТА УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ

Чотирирічними (2016–2019 рр.) дослідженнями у стаціонарній польовій зернопросапній сівозміні вивчено вплив чотирьох систем основного обробітку і чотирьох систем удобрення на біологічну активність орного шару чорнозему типового під агрофітоценозами п’яти культур. Убуток маси лляного полотна в орному шарі грунту за два місяці спостережень, що характеризує інтенсивність целюлозорозкладаючих мікроорганізмів, за полицевого, безполицевого, диференційованого і дискового обробітку становив відповідно 24,5; 22,7; 23,4 і 23,3 % – під соєю, 16,3; 15,7; 15,9 і 16,2 % – під пшеницею озимою, 24,1; 22,8; 24,7 і 22,6 % – під соняшником, 27,7; 24,1; 25,1 і 23,7 % – під ячменем ярим, 21,9; 19,9; 22,4 і 19,0 % – під кукурудзою.

Постійний мілкий і безполицевий обробітки посилюють, а полицевий – зменшує диференціацію орного шару за показником інтенсивності розкладання лляного полотна. Найбільш гетерогенний орний шар за безполицевого, дещо менше – за дискового обробітку в сівозміні.

Інтенсивність розкладання лляного полотна у верхній (0–10 см) частині орного шару грунту найвища за безполицевого, найнижча – за полицевого обробітку, а у нижній (20–30 см) частині спостерігається зворотня залежність.

Інтенсивність продукування грунтом діоксиду вуглецю під соєю, пшеницею озимою і ячменем ярим
найвища за полицевого обробітку, а найнижча: під соєю – за безполицевого і диференційованого обробітку,
під пшеницею озимою, соняшником, ячменем ярим – за безполицевого, під кукурудзою – за дискового обробітку. Під соняшником і кукурудзою цей показник вищий за диференційованого, ніж полицевого обробітку в сівозміні.

З підвищенням норм внесення добрив біологічна активність орного шару чорнозему типового зростає.

Продуктивність сівозміни практично на одному рівні за полицевого і полицево-безполицевого обробітку в сівозміні. Систематичний безполицевий і мілкий дисковий обробіток істотно знижують цей показник.

Ключові слова: грунт, культура, сівозміна, обробіток, добрива, лляне полотно, діоксид вуглецю, орний шар, гетерогенність.

 

Посилання: 
 1. Теоретичні основи сучасного землеробства / Примак І.Д. та ін.; за ред. І.Д. Примака. Київ: Центр учбової літератури, 2012. С. 373–380.
 2. Павліченко А.А. Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Умань, 2019. С. 9–11.
 3. Шевченко М.В. Наукові основи систем обробітку грунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис... док. с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2015. 26 с.
 4. Цюк О.А. Теоретичне обґрунтування та розробка системи екологічного землеробства в Лісостепу України: автореф. дис... док. с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2014. 12 с.
 5. Сальніков С.М. Зміна родючості грунту та продуктивність буряків цукрових за різних систем землеробства в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2016. 11 с.
 6. Крижанівський В.Г. Ефективність систем основного обробітку грунту в ланці п’ятипільної сівозміни горох – пшениця озима – буряк цукровий в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Умань, 2016. 9 с.
 7. Аль – Джанабі Касім Тобан Базун. Родючість грунту та продуктивність пшениці озимої залежно від його обробітку і удобрення в Придунайському Степу України: автореф дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Київ, 2017. 26 с.
 8. Цилюрик О.І. Наукове обґрунтування ефективності систем основного обробітку грунту в короткоротаційній сівозмінах Північного Степу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Дніпропетровськ, 2014. 40 с.
 9. Богатир Л.В. Вплив основного обробітку грунту та удобрення на біологічну активність осушуваних органогенних грунтів під посівами кукурудзи. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань: УНУС, 2015. Вип. 87. Ч.1: Агрономія. 111 с.
 10. Єщенко В.О., Калієвський М.В., Костогриз П.В. Основний обробіток грунту під ярі культури в лісостеповій зоні. Умань, 2009. 200 с.
 11. Борис Н. Є. Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку грунту та сівби в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01. Чабани, 2017. 21 с.
 12. Основи наукових досліджень в агрономії / Єщенко В.О. та ін. Вінниця: ТД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с.
 13. Барсуков Л.Н., Забавская К.М. Изменение условий плодородия в различных прослойках пахотного слоя в зависимости от обработки. Почвоведение. 1953. № 12. С. 18–27.
 14. Вильямс В.Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. М.: Сельхозгиз, 1946. 456 с.
 15. Ревут И. Б. Научные основы минимальной обработки почвы. Земледелие. 1970. № 2. С. 17–23.
 16. Примак І.Д., Панченко О.Б., Панченко І.А. Ферментативна активність грунту за різних систем основного обробітку і удобрення культур короткоротаційної сівозміни в Правобережному Лісостепу України. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції: зб. наук. праць. міжнар. науково-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 183–185.
 17. Примак І.Д., Панченко О.Б., Панченко І.А. Мікробіологічна активність ґрунту за різних систем основного обробітку в сівозміні Правобережного Лісостепу України. Пермакультура та екологобезпечне землеробство: зб. матеріалів праць. міжнар. наук. прак. конф. Ужгород, 2018. С. 116–118.
 18. Примак І.Д., Панченко О.Б. Зміна мікробного ценозу чорнозему типового за різних систем основного обробітку ґрунту і удобрення у спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України: зб. наук. праць Подільського аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські науки. 2015. Вип. 23. С. 4–14.
 19. Вплив систем основного обробітку і удобрення на вміст в ґрунті доступних для рослин елементів живлення і продуктивність польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України / І.Д. Примак та ін. Агробіологія. 2017. №2(135). С. 16–24.
 20. Механічний обробіток грунту: історія, теорія, практика: навч. посіб. / Примак І.Д. та ін..; за ред. І.Д. Примака. Вінниця: Твори, 2019. С. 149–150.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon prymak_2_2019.pdf335.86 КБ