You are here

Change of the productive soil moisture amount under different agrophytocenoses in accordance with the used tillage system in short-term crop rotation

The influence of four basic tillage systems and four fertilizer systems on changes in productive soil moisture and water consumption by agrophytocenoses was studied within years 2017–2020 in the fve-feld crop rotation on typical black soil (chernozems) of the Bila Tserkva NAU experimental feld. It is established that the productive moisture reserves in a meter layer of soil in the phase of soybean germination are almost the same for moldboard, differentiated, disk and shallow types of tillage, but quite lower for chisel one; in the phases of the budding beginning and maturity of grain this indicator is the lowest for moldboard tillage, and the highest for moldboardless tillage. In the phase of winter wheat germination, as well as earing and full ripeness of grain, this rate is almost at the same level for moldboard, differentiated and shallow tillage, and for chisel one – 9–12 % higher compared to the reference level; in the phase of spring vegetation restoration no noticeable difference between tillage options was recorded. In the phase of sunflower seedlings there was the largest amount of the productive moisture in a meter layer of soil in the conditions of moldboardless plowing; the rest of tillage have shown almost the same amount of productive moisture; in the phase of the flowering beginning and full maturity of seeds, they are 3–5 % higher for moldboardless plowing, and 2–3 and 4–6 % lower for differentiated and disk tillage respectively than the reference one. In the phases of tube yielding, earing and full ripeness of spring barley grain, it is 11, 5 and 4 % higher compared to the reference rate for moldboardless plowing, differentiated and disk tillage respectively. For moldboard, chisel, differentiated tillage and shallow tillage, the water consumption coefcient of soybeans was 109, 120, 113 and 131 mm/t respectively. With moldboardless, differentiated and disc tillage, it is 11,5 and 4 % higher in winter wheat, respectively, than the reference level. Crop rotation productivity for moldboard and differentiated tillage at the same level, and for moldboardless and disk – signifcantly lower.

Key words: crop rotation, crop, tillage, fertilizers, productive moisture, water consumption coefcient, total water consumption, productivity.

 

Reference: 
1. Voropai, H.V. (2020). Silskohospodarske vykorystannia osushuvanykh zemel humidnoi zony Ukrainy v umovakh reformuvannia ahrarnoho sektoru ta zmin klimatu [Agricultural use of drained lands of the humid zone of Ukraine in the conditions of agricultural sector reform and climate change]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], no. 11, 63 p.
2. Tanchyk, S.P., Tsiuk, O.A., Tsentylo, L.V. (2015). Naukovi osnovy system zemlerobstva: monohrafia [Scientifc bases of agricultural systems]. Vinnytsia, TOV «Nilan – LTD», pp. 58–60.
3. Prymak, I., Prymak, O. (2004). Lisivnyk, gruntoznavets, botanik, ekoloh, heohraf, entsyklopedyst, slidopyt (do140 – richchia z dnia narodzhennia H.M. Vysotskoho. Istoriia ukrainskoi nauky na mezhi tysiacholit: zb. nauk. prats [Forester, soil scientist, botanist, ecologist, geographer, encyclopedist, tracker (to the 140th anniversary of the birth of GM Vysotsky. History of Ukrainian science at the turn of the millennium]. Kyiv, Issue 16, pp. 155–160.
4. Prymak, I.D,. Tkachuk, V.M. Tsentylo, L.V. (2014). Istoriia ahronomichnoi nauky i tekhniky: navch. posib. [History of agronomic science and technology]. Vinnytsia, TOV «Nilan – LTD», pp. 88–90.
5. Prymak, I.D., Kosolap, M.P., Voitovyk, M. V. (2019). Mekhanichnyi obrobitok gruntu: istoriia, teoriia, praktyka: navch. posib. [Mechanical tillage: history, theory, practice]. Vinnytsia, TOV «TVORY», 425 p.
6. Prymak, I.D., Kosolap, M.P., Kovalenko, V.M. (2018). Zemlerobstvo na erodovanykh hruntakh: navch. posib. [Agriculture on eroded soils]. Vinnytsia, TOV «TVORY», pp. 274–326.
7. Shevchenko, M.V. (2019). Naukovi osnovy system obrobitku gruntu v umovakh nestiikoho ta nedostatnoho zvolozhennia: monohrafia [Scientifc bases of tillage systems in conditions of unstable and insufcient moisture]. Kharkiv, KhNAU, Maidan, pp. 57–62.
8. Bakuma, A.V. (2001). Balans volohy v posivakh soniashnyka za riznykh system osnovnoho obrobitku gruntu [Moisture balance in sunflower crops under different systems of basic tillage]. Zb. nauk. pr. In-tu zemlerobstva UAAN [Collection of scientifc works of the Institute of Agriculture of UAAS]. Kyiv, Issue 1–2, pp. 69–74.
9. Prymak, I.D., Panchenko, O.B., Voitovyk, M.V. (2018). Evoliutsiia teoretychnykh i praktychnykh osnov perekhodu vid polytsevoho do bezpolytsevoho i poverkhnevoho ta nulovoho obrobitkiv gruntu v Ukraini z seredyny pershoi polovyny 20 st. do sohodennia [Evolution of theoretical and practical bases of transition from shelf to shelfless and surface and zero tillage in Ukraine from the middle of the frst half of the 20th century. to date]. Ahrobiolohiia [Agrobiology]. Issue 2 (139), pp. 6–17.
10. Parfenov, M.O. (1990). Protyeroziina systema obrobitku gruntu [Anti-erosion tillage system]. Odesa, Lighthous, 96 p.
11. Iakymenko, A.S. Osobennosty obrabotky pochvy pod ozymuiu pshenytsu pry yntensyvnoi zonalnoi tekhnolohyy ejo vyrashchyvanyia v yuho-zapadnoi chasty Lesostepy USSR [Features of soil cultivation for winter wheat with intensive zonal technology of its cultivation in the southwestern part of the Forest-Steppe of the Ukrainian SSR]. Voprosy ahrotekhnyky y jekolohyy v sovremennom zemledelyy: sb.nauch. tr. [Questions of agrotechnics and ecology in modern agriculture: collection of scientifc papers]. Kharkov, pp. 43–47.
12. Kryvenko, A.I. (2018). Ahrobiolohichni osnovy tekhnolohii vyroshchuvannia ozymykh zernovykh kultur u Pivdennomu Stepu Ukrainy: monohrafia [Agrobiological bases of technologies for growing winter grain crops in the Southern Steppe of Ukraine]. Vinnytsia: TOV «Nilan – LTD», pp. 105–110, pp. 137–156.
13. Zaiats, A.N., Stukalo, S.H., Khyzhniak, A.Y. (1989). Jefektyvnost raznykh sposobov mynymalyzatsyy obrabotky pochvy pod ozymuiu pshenytsu v uslovyiakh zernoparopropashnoho sevooborota Lesostepy USSR [The effectiveness of different methods of minimizing tillage for winter wheat in the conditions of grain-fallow crop rotation of the Forest-steppe of the Ukrainian SSR]. Osobennosty yntensyvnykh pryemov v zemledelyy: sb. nauch. tr. [Features of intensive techniques in agriculture: collection of scientifc papers]. Kharkov, pp. 10–18.
14. Tymoshyn, N.N., Tokarenko, V.N., Stoichenko, V.E. (2012). Ahrofyzycheskye svoistva pakhotnoho horyzonta v zavysymosty ot sposobov osnovnoi obrabotky pochvy [Agrophysical properties of the arable horizon depending on the methods of basic tillage]. Nauk. visn. Luhanskoho NAU. Silskohospodarski nauky [Scientifc Bulletin of Luhansk NAU. Agricultural sciences.], no. 36, pp. 140–143.
15. Shevchenko, N.V., Lebed, E.M., Pyvovar, N.Y. (2015). Sravnytelnaia otsenka mynymalnykh tekhnolohyi obrabotky pochvy pry vyrashchyvanyy ozymoi pshenytsy v severnoi Stepy Ukrayny [Comparative assessment of the minimum tillage technologies for the cultivation of winter wheat in the northern Steppe of Ukraine]. Zemledelye [Agriculture], no. 2, pp. 20–21.
16. Shevchenko, N.V. (2015). Vlahoobespechennost chernozema typychnoho v zavysymosty ot tekhnolohyi obrabotky pochvy [Moisture provision of typical chernozem depending on soil cultivation technologies]. Vestnyk Kurskoi HSKhA [Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy], no. 13, pp. 44–46.
17. Cheriachukin, M.I. (2016). Naukove obgruntuvannia ta rozroblennia zakhodiv osnovnoho obrobitku hruntu v zonalnykh systemakh zemlerobstva Pravoberezhnoho Stepu Ukrainy: avtoref. dys. … d-ra s.-h. nauk: 06.01.01 [Scientifc substantiation and working out of measures of the basic cultivation of soil in zonal systems of agriculture of the Right-bank Steppe of Ukraine: the author's abstract of the dissertation of the doctor of agricultural sciences: 06.01.01]. Kyiv, 51 p.
18. Tsyliuryk, O.I. (2014). Naukove obgruntuvannia efektyvnosti system osnovnoho obrobitku hruntu v korotkorotatsiinyi sivozminakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy: avtoref. dys. … d-ra s.-h. nauk: 06.01.01 [Scientifc substantiation of efciency of systems of the basic cultivation of soil in short-rotation crop rotations of the Northern Steppe of Ukraine: the author's abstract of the dissertation of the doctor of agricultural sciences: 06.01.01]. Dnipropetrovsk, 40 p.
19. Tsentylo, L.V. (2020). Ahroekolohichni osnovy vidtvorennia rodiuchosti chornozemu typovoho ta pidvyshchennia produktyvnosti ahrotsenoziv Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy: avtoref. dys. … d-ra s.-h. nauk: 06.01.01 [Agroecological bases of reproduction of fertility of typical chernozem and increase of productivity of agrocenoses of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine: the author's abstract of the dissertation of the doctor of agricultural sciences: 06.01.01]. Kyiv, 41 p.
20. Pavlichenko, A.A. (2019). Produktyvnist plodozminnoi sivozminy zalezhno vid system osnovnoho obrobitku hruntu ta udobrennia u Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy: avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk: 06.01.01 [Productivity of crop rotation depending on the systems of basic tillage and fertilizer in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine: the author's abstract of the dissertation of the candidate of agricultural sciences: 06.01.01]. Uman, pp. 7–8.
21. Yeshchenko, V.O., Kopytko, P.H., Kostohryz, P.V., Opryshko, V.P. (2014). Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii [Fundamentals of scientifc research in agronomy]. Vinnytsia, PP «TD «Edelveis i K», pp. 175–176.
22. Rykhlivskyi, I.P., Pecheniuk, V.I., Khomovyi, M.M. (2018). Zemlerobstvo: navchalnyi posibnyk dlia vykonannia laboratornykh robit [Agriculture: a textbook for laboratory work]. Kamianets-Podlskyi, FOP Sysyn Ya.I., pp. 11–14.

 

Download this article: 
AttachmentSize
PDF icon prymak_ermolaev_1_2021.pdf621.11 KB